"thrust" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"thrust" İsveççe çeviri

EN thrust
volume_up
{isim}

thrust (ayrıca: incentive, propulsion, urge, actuation)
volume_up
drivkraft {comm. gen.}
I am very much in sympathy with the thrust of his report.
Jag har stor sympati för drivkraften i detta betänkande.
The main thrust of European audiovisual policies is being provided by the Television with Frontiers directive.
Den främsta drivkraften bakom den audiovisuella politiken i Europa ligger i direktivet " television utan gränser ".
The extra expenditure is not justified overall and these amendments go against the whole thrust of the CAP reforms agreed in Berlin.
Den extra kostnaden är inte berättigad över hela linjen och dessa ändringsförslag går emot hela drivkraften i de reformer av den gemensamma jordbrukspolitiken som man enades om i Berlin.

"thrust" için eşanlamlılar (İngilizce):

thrust

İsveççe' de "thrust" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe general thrust of all the proposals is that there should be minimum standards.
Den allmänna tanken bakom samtliga förslag är att det måste finnas miniminormer.
EnglishWe certainly applaud this positive thrust and we will back it, but that is not all.
Vi applåderar och stöder självklart detta positiva initiativ, men inte bara det.
EnglishI endorse the Commission’s proposal and the main thrust of the Matsakis report.
Jag stöder kommissionens förslag och grundprinciperna i Matsakisbetänkandet.
EnglishWe therefore support the thrust of the Cozzolino report and most of its conclusions.
Vi stöder därför syftet med Cozzolinobetänkandet och de flesta av slutsatserna.
EnglishThe Commission welcomes the overall thrust of the analysis and recommendations.
Kommissionen välkomnar analysernas och rekommendationernas övergripande mål.
EnglishI therefore welcome the thrust of the resolution and the need to do something.
Jag välkomnar därför syftet med resolutionen och behovet att göra någonting.
EnglishThis does not change the substance of the amendment, but clarifies its thrust.
Det förändrar inte innehållet, men det förtydligar vad det här är frågan om.
EnglishThis, rather than economic power, is the main thrust of European commitment today.
Detta, snarare än ekonomisk makt, är det huvudsakliga syftet med EU:s åtagande i dag.
EnglishAnd we strongly disagree with the thrust of the pact on stability and growth.
Och vi är fortfarande starkt oense om syftet med stabiliserings- och tillväxtpakten.
EnglishWe congratulate Mr Böge on his report and we are happy with its broad thrust.
Vi gratulerar Reimer Böge till hans betänkande och vi är glada över dess breda syfte.
EnglishMr President, the British Conservatives support the thrust of this directive.
Herr talman! De brittiska konservativa stöder grundtanken i detta direktiv.
EnglishThe compromise package reinforces the thrust of the Commission proposal in this respect.
Kompromisspaketet förstärker syftet med kommissionens förslag i detta hänseende.
EnglishThis, rather than economic power, is the main thrust of European commitment today.
Detta, snarare än ekonomisk makt, är det huvudsakliga syftet med EU: s åtagande i dag.
EnglishPerhaps if I had spoken in Danish he would have followed the thrust of my comments.
Hade jag talat på danska kanske han skulle ha följt med i mina kommentarer.
EnglishI also greatly appreciate the positive thrust of the Committee on Agriculture's report.
Jag uppskattar också mycket den positiva anslaget i jordbruksutskottets betänkande.
EnglishCould I say that I warmly support the broad thrust of the Agenda 2000 document.
Får jag säga att jag stödjer varmt grundsynen i Agenda 2000-dokumentet.
EnglishI agree, of course, with the thrust of this remark or this reservation.
Jag håller naturligtvis i grunden med om denna synpunkt eller detta förbehåll.
EnglishIt was warmly endorsed for its strategic thrust by both the Council and by the Parliament.
Den stöddes varmt av både rådet och parlamentet för sin strategiska inriktning.
EnglishThis is the thrust of the amendments that we have proposed and which we consider fair.
Detta är huvudinriktningen på de ändringar vi har föreslagit och som vi anser skäliga.
EnglishMr President, I agree with the tenor and the thrust of the McKenna report.
Herr talman! Jag instämmer i den grundton och styrka som McKennas betänkande uppvisar.