"to throw" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to throw" İsveççe çeviri

EN

to throw [threw|thrown] {fiil}

volume_up
We believe that Europeans must finally vote and throw this treaty into the sea.
Vi anser att européerna slutligen måste få rösta och kasta detta fördrag i havet.
The punchline is that someone advises you to throw yourself out of a helicopter.
Poängen var att någon gav er rådet att kasta er ut ur en helikopter.
Madam President, I will keep it short and clear: throw out this nonsensical report.
Jag tänker fatta mig kort och tydligt: Kasta ut detta meningslösa betänkande.
The EU solution is to throw millions of euros at renovating and building thousands of houses.
EU:s lösning är att lägga ut miljontals euro på att renovera och bygga tusentals hus.
Unfortunately, Greece continues to throw spanners in the works.
Grekland fortsätter tyvärr att lägga hinder i vägen.
Det är knappast rätt tillfälle att lägga ner våra vapen.
We should throw ourselves behind the process of regime change which is taking place in Turkey.
Vi bör ställa oss bakom den process av regimförändring som håller på att äga rum i Turkiet.
. - The EU likes to throw its weight around when it comes to trade.
. - (EN) EU tycker om att styra och ställa på handelsområdet.
We ought to throw a big party when the figure reaches 100 % in the near future, which is indeed what the new Convention is aiming at.
Vi borde ställa till med en stor fest när det nu snart blir 100 procent, vilket ju är avsikten med det nya avtalet.
So we decided not to throw the guy out and to rerun the experiment.
Därför bestämde vi oss att inte slänga ut denna man och att köra om experiment.
We did not want to throw the baby out with the bath water, however.
Vi ville dock inte slänga ut barnet med badvattnet.
We do n't want to throw out the baby with the bath water!
Vi vill väl inte slänga ut barnet med badvattnet?
A great deal has been achieved and we must not throw that away now.
Så mycket hade vunnits som vi nu inte får ge upp.
Either the Parliament continues to engage with such forces of progress as exist in Turkey, or we can throw away all leverage we have.
Antingen fortsätter parlamentet att samarbeta med de progressiva krafter som finns i Turkiet eller också kan vi ge upp allt det inflytande som vi har.
   Either the Parliament continues to engage with such forces of progress as exist in Turkey, or we can throw away all leverage we have.
   Antingen fortsätter parlamentet att samarbeta med de progressiva krafter som finns i Turkiet eller också kan vi ge upp allt det inflytande som vi har.
Throw open the Council’s doors, and the Commission’s too.
Slå upp rådets dörrar och kommissionens också.
When it happens, we will throw up our hands in horror, but the following day we will forget about it.
När det väl sker kommer vi att förskräckt slå ut med våra händer för att nästa dag ha glömt alltsammans.
Faced by a mass exodus of its citizens to West, the East German government throws open the gates.
Tusentals östtyskar flyr till väst och de östtyska myndigheterna beslutar att det är dags att slå upp portarna.
The EU solution is to throw millions of euros at renovating and building thousands of houses.
EU:s lösning är att lägga ut miljontals euro på att renovera och bygga tusentals hus.
The European Union cannot throw international law overboard.
Oavsett vad vi tycker om det har israelerna rätt att bygga en mur på sitt eget territorium.
Real policy-making and real work require real money if we are not to find ourselves building yet more Potemkin villages, frustrating workers, and throwing sand in the public’s face.
Verkligt beslutsfattande och verkligt arbete kräver verkliga pengar om vi inte ska börja bygga ännu fler potemkinbyar, frustrera arbetstagare och kasta sand i ögonen på allmänheten.
to throw (ayrıca: to plug in, to gear)
As a German, I am grateful to all those who freed us from National Socialism when we, unfortunately, were unable to throw off its yoke ourselves.
Som tysk är jag tacksam mot alla dem som befriade oss från nationalsocialismen när vi olyckligtvis var ur stånd att själva kasta av oss dess ok.
Twenty years ago, much of Central and Eastern Europe, including my own country, succeeded in throwing off the shackles of Communist rule.
För tjugo år sedan lyckades en stor del av Central- och Östeuropa, däribland mitt eget land, kasta av sig kommuniststyrets bojor.
to throw (ayrıca: to donate)
Are there any issues at which most Members of the European Parliament will not try to throw taxpayers' money?
Finns det några frågor där merparten av Europaparlamentets ledamöter inte kommer att försöka skänka bort skattebetalarnas pengar?
to throw (ayrıca: to exuviate)
to throw (ayrıca: to turn)
to throw

İsveççe' de "to throw" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishTens of thousands of people live and sleep a stone's throw away from the runway.
Tiotusentals människor bor och sover ett stenkast från start- och landningsbana.
EnglishTens of thousands of people live and sleep a stone' s throw away from the runway.
Tiotusentals människor bor och sover ett stenkast från start- och landningsbana.
EnglishWe believe that Europeans must finally vote and throw this treaty into the sea.
Vi anser att européerna slutligen måste få rösta och kasta detta fördrag i havet.
EnglishWhat we want is quite simple: throw the lobbyists out of the Commission offices!
Här är våra krav helt enkla: ut med lobbyisterna från kommissionens kontor!
EnglishThe amendments made to it, however, throw the baby out with the bath water.
De ändringar som gjorts i betänkandet kastar emellertid ut barnet med badvattnet.
EnglishI could throw a rock and hit a high school boy who can run faster than 4:15.
Jag kan ta vilken kille som helst på gymnasiet som kan springa snabbare än 4,:,15.
EnglishMadam President, I will keep it short and clear: throw out this nonsensical report.
Jag tänker fatta mig kort och tydligt: Kasta ut detta meningslösa betänkande.
EnglishI do not think we can afford to throw fish back in the sea when they are so valuable.
Jag anser inte vi har råd att kasta tillbaka fisk i havet när den är så värdefull.
EnglishAnd she'll come into the hive, find an empty honey pot and throw up, and that's honey.
Hon kommer in i kupan, hittar en tom honungscell, kräks, och där har vi honungen.
EnglishI hope the House will throw out these resolutions and support the amendments.
Jag hoppas att parlamentet förkastar dessa resolutioner och stöder ändringsförslagen.
EnglishI would be grateful if the Commissioner could throw light on the following three points.
Jag vore tacksam om kommissionären kunde bringa klarhet på följande tre punkter.
EnglishThis, therefore, is not the time to run out of steam or to throw in the towel.
Därför är det nu inte läge att tappa orken eller att kasta in handduken.
EnglishWhy should Uganda's parliamentarians choose to throw all that goodwill away?
Varför skulle Ugandas parlamentariker välja att rasera all denna goodwill?
EnglishOne gorilla would throw him to another gorilla who would toss him to another.
En gorilla kastade honom till en annan gorilla, som kastade honom vidare.
EnglishAnd on weekends he likes to put on the boards, throw up rooster tails.
Och på helgerna gillar han att ta på sig vattenskidorna, få vattnet att spruta.
EnglishIt is nonetheless inconceivable, Mr President, that we throw away the euro in this way.
Det är ju ändå otänkbart, herr talman, att förstöra euron på det här sättet.
EnglishOn the contrary, I believe we need to throw our entire weight behind the next step.
Tvärtom, jag tycker att vi nu helt måste inrikta oss på fortsättningen.
EnglishIf my mom showed up, I'd throw her and my fucking stepdad out on their asses!
Om min mamma kommer hit åker hon och min skitstyvfar ut genom fönstret!
EnglishThe punchline is that someone advises you to throw yourself out of a helicopter.
Poängen var att någon gav er rådet att kasta er ut ur en helikopter.
EnglishThere is no lack of money to throw at Kosovo, at the Balkans, at Indonesia and at Asia.
För när man slänger pengar på Kosovo, Balkan, Indonesien, Asien - då finns det pengar.