EN

through {zarf}

volume_up
1. "from one end to the other"
through (ayrıca: thru)
We sit down, talk it through and try to find a solution acceptable to everyone.
Vi sätter oss ned, talar igenom det och försöker att finna en lösning som alla kan godta.
As I moved through, I achieved a very reasonable facsimile of the Maltese Falcon.
Medan jag arbetade mig igenom detta, lyckades jag uppnå en väldigt hyfsad kopia av Malteserfalken.
I believe it would be a mistake to try to push that through again.
Jag anser att skulle vara ett misstag att försöka driva igenom detta igen.
2. "in every part"
through (ayrıca: throughout)
The Highline is an old, elevated rail line that runs for a mile and a half right through Manhattan.
Highline:en är en gammal, upphöjd spårlinje som går 2,4 km rakt igenom Manhattan.
Sucralose has been found to pass straight through the body and is not treated in our sewage systems.
Sukralos har visat sig gå rakt igenom kroppen och renas inte heller i våra reningsverk.
En demolitionsrobot körde nyss rakt igenom Lannings hus.
3. "train", Ulaştırma
through
volume_up
direkt {zarf} (tåg)
Perhaps I could ask a direct question through the chair to the Commissioner.
Kanske jag skulle kunna ställa en direkt fråga till kommissionsledamoten.
Will we move China forward through frank, courageous, direct dialogue, or through humiliation?
Påverkar vi Kina bäst genom uppriktig, modig och direkt dialog, eller genom förödmjukelser?
It directly influences trade through supply, which it restricts.
Den påverkar handeln direkt genom att begränsa tillgången.

"through" için eşanlamlılar (İngilizce):

through

İsveççe' de "through" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe Commission will monitor these issues in general, through the Eurobarometer.
Kommissionen kommer att övervaka dessa frågor i allmänhet, genom Eurobarometern.
EnglishShould we not be implementing this process through work in the field of culture?
Borde vi inte genomföra denna process genom insatser på det kulturella området?
EnglishIf this amendment should get through it would represent a setback for democracy.
Skulle detta ändringsförslag gå igenom så innebär det ett demokratiskt bakslag.
EnglishIf ever there has been a proposal that has not been thought through, this is it.
Om det någonsin har funnits ett förslag som inte tänkts igenom så är det det här.
EnglishThe Republic of Moldova is a European country through its history and geography.
Republiken Moldavien är ett europeiskt land av historiska och geografiska skäl.
EnglishIt also adopted the report on these two referrals through simplified procedures.
Det antog betänkandet om dessa två hänskjutningar genom förenklade förfaranden.
EnglishWe also support the development of information societies through regional policy.
Vi stöder dessutom utvecklingen av informationssamhällen genom regionalpolitik.
EnglishThrough this system of majority voting, though, Socrates was condemned to death.
Men genom det systemet med majoritetsomröstningar, dömdes Sokrates till döden.
EnglishIt is useful for people, so continue to do it, but follow it through to the end.
Det kommer människor till godo, så fortsätt med detta men följ upp det hela vägen.
EnglishThis is not only about the energy supply from Turkmenistan through to Kazakhstan.
Detta handlar inte bara om energiförsörjningen från Turkmenistan genom Kazakstan.
EnglishWe must ensure that there is no access to databases through bilateral agreements.
Vi måste se till att det inte ges tillgång till databaser via bilaterala avtal.
EnglishRosé wine is produced through a special, very traditional oenological procedure.
Rosévin produceras genom en särskild och mycket traditionell oenologisk metod.
EnglishWhat happens is the boiler runs out and the heating bills go through the roof.
Vad händer om värmepannan går sönder och uppvärmningsräkningarna stiger i taket.
EnglishA lot of us have been through that already and we welcome many of the conclusions.
Många av oss har gått igenom detta redan och vi välkomnar många av slutsatserna.
EnglishThe European Union can actively contribute to this through the PHARE programme.
Den Europeiska unionen kan med hjälp av Phare-programmet bidra aktivt till det.
EnglishThrough its successes the European Union has changed the path of world history.
Europeiska unionen har ju genom sina framgångar vänt världshistorien i nya banor.
EnglishWe can achieve this through improved presentation and transparency of the budget.
Detta kan vi åstadkomma genom att förbättra budgetpresentationen och tydligheten.
EnglishThe proposal from Mr Cunha, however, will be almost impossible to carry through.
Ett mer långtgående förslag än Cunhas anser jag dock knappast är genomförbart.
EnglishIt was the Tories, who, through their ludicrous beef war, escalated the crisis.
Det var torypartiet som genom sitt löjeväckande nötköttskrig trappade upp krisen.
EnglishCooperation through the network has been enhanced for all members, old and new.
Samarbetet genom nätverket har förbättrats för samtliga medlemmar, gamla som nya.
Sözlükte diğer kelimeler