EN substantial
volume_up
{sıfat}

1. genel

substantial (ayrıca: consequential, considerable, great, important)
A substantial number of MEPs should form part of the college of Commissioners.
Ett betydande antal parlamentsledamöter borde ingå i kommissionärernas kollegium.
The Commission has already proposed substantial cuts in the area of social policy.
Inom socialpolitiken har kommissionen redan föreslagit betydande nedskärningar.
According to studies by the International Monetary Fund, very substantial.
Enligt den internationella valutafondens undersökningar är den betydande.
substantial (ayrıca: ample, big, bulky, capital)
volume_up
stor {sıf.}
There is currently great potential for a substantial increase in the production of biogas.
Idag är potentialen stor för att kraftigt öka produktionen av biogas.
We are talking about learning disorders that affect a substantial segment of our population.
Vi talar om inlärningssvårigheter som påverkar en stor andel av vår befolkning.
In parallel, it can benefit from substantial financial support via the PHARE programme.
Samtidigt kan det vara av stor betydelse att landet får ekonomiskt städ genom Phare-programmet.
substantial (ayrıca: ample, comprehensive, exhaustive, expansive)
These are substantial targets that require substantial investment.
Det här är omfattande mål som kräver omfattande investeringar.
The strategic partnership must be substantial in scope and of a gradual nature.
Det strategiska partnerskapet måste vara omfattande och tillämpas steg för steg.
Instead there was very quick reconsideration, and a substantial change.
I stället genomfördes en mycket snabb omprövning och en omfattande ändring.
substantial (ayrıca: concrete, physical, tangible)
volume_up
konkret {sıf.}
These objectives cannot be achieved without substantial involvement by local and regional authorities.
Dessa mål kan inte uppnås utan konkret engagemang från lokala och regionala myndigheter.
In the last two years, we have reached a number of substantial, concrete results.
Under de två senaste åren har vi uppnått vissa framstående konkreta resultat.
These are some of the more substantial points which were raised by Members of Parliament.
Detta var några av de mer konkreta frågor som ställdes av parlamentets ledamöter.
substantial (ayrıca: actual, concrete, effective, genuine)
volume_up
verklig {sıf.}
The training notices must have a substantial impact as well as training itself.
Information om utbildning måste ha en verklig effekt, såväl som utbildningen i sig själv.
Det är en verklig enighet som omfattar alla grupper.
There is now, no longer, any substantial difference between national and European interests.
Det finns inte längre någon verklig skillnad mellan nationella och europeiska intressen.
substantial (ayrıca: cardinal, considerable, essential, important)
There is another equally substantial issue, moreover, of judicial cooperation.
Det finns dessutom en annan lika väsentlig fråga, som rör rättsligt samarbete.
Does it now play any substantial role in ensuring international security and peace?
Spelar FN någon väsentlig roll i dag för att åstadkomma internationell säkerhet och fred?
To this end, a substantial increase in South-South trade is required.
För detta ändamål krävs en väsentlig ökning av handeln mellan länder i syd.
substantial (ayrıca: considerable)
Sometimes the increases are substantial, as in the case of research and development.
I vissa fall är ökningen avsevärd, som när det gäller forskning och utveckling.
A substantial part of the report is devoted to the ramifications of the Treaty of Lisbon.
En avsevärd del av betänkandet ägnas åt följderna av Lissabonfördraget.
With this proposal we would see a substantial reduction in that fraction of emissions.
Med detta förslag skulle vi nå en avsevärd minskning av denna lilla kategori utsläpp.
substantial (ayrıca: concrete, distinct, evident, noticeable)
Last but not least, Amsterdam has made substantial progress in the institutional field.
Även på det institutionella området innebär slutligen Amsterdam påtagliga framsteg.
Does the Commission think that this could be an important way of helping to achieve a substantial reduction in emissions?
Anser kommissionen att detta skulle kunna vara ett viktigt steg för att bidra till en påtaglig utsläppsminskning?
But today Iraqis are also aware of substantial divisions that still need to be overcome in the country.
Men idag är irakierna också medvetna om de påtagliga skiljaktigheter i landet som återstår att övervinna.
substantial (ayrıca: considerable, fair, goodly, handsome)
But this is still substantial for private partnerships and sole proprietorships.
Men detta är fortfarande en ansenlig summa för privata kompanjonskap och enskilda firmor.
The European Union pays Greenland a substantial sum each year in return for this agreement.
Europeiska unionen betalar varje år en ansenlig summa till Grönland för detta avtal.
This region we are in here is a pretty substantial non-olive oil producing region.
Här finns det ju en ansenlig ö utan olivolja.
substantial (ayrıca: effective, intrinsic)
volume_up
reell {sıf.}
However, this revision must not, as is quite possible, result in further substantial cuts in the agriculture sector.
Men vi vill inte att den revideringen - och detta är en reell möjlighet - medför nya kraftiga nedskärningar inom jordbrukssektorn.
At most, there might be a need for editorial adjustments to the transversal articles, but not substantial alterations.
För de tvärgående artiklarna kan det på sin höjd röra sig om redaktionella anpassningar men inte om reella förändringar.
Secondly, we must make sure that any tax we put forward offers real benefits and that it will raise substantial revenues without undermining EU competitiveness.
För det andra måste vi se till att eventuella skatter som vi föreslår skapar reell nytta och ger substantiella intäkter utan att underminera EU:s konkurrenskraft.
substantial (ayrıca: made, monied, well-to-do, affluent)
substantial (ayrıca: blatant, noticeable, obtrusive, striking)
substantial (ayrıca: bodily, corporal, corporeal, material)
substantial (ayrıca: dispassionate, factual, matter-of-fact, pertinent)
volume_up
saklig {sıf.}
. - Mr President, I wish to begin by thanking the Members for a very substantial and substantive debate and Mr Vernola for stimulating this debate.
Först och främst vill jag tacka ledamöterna för en mycket saklig och konkret debatt, och Marcello Vernola för hans bidrag till debatten.
substantial (ayrıca: eloquent, expressive, pregnant, significant)
volume_up
talande {sıf.}
substantial (ayrıca: standard)
volume_up
fullgod {sıf.}
substantial
volume_up
grundad {sıf.}
substantial
Therefore it cannot, as such, be used to justify trade restrictions among Member States, which are generally only acceptable for very substantial reasons.
Den kan därför inte som sådan användas för att rättfärdiga handelsrestriktioner mellan medlemsstaterna, vilka i allmänhet endast kan godtas på mycket tungt vägande grunder.
substantial (ayrıca: made, well-to-do, well-off)
substantial (ayrıca: responsible, trustworthy, solvent)
Although this is a reasonably substantial and difficult agenda, there are still a few subjects that have been left aside for the time being, which we regret.
Vid sidan av denna föredragningslista som är rimligt vederhäftig och svår, återstår några frågor som för närvarande lagts åt sidan, och det beklagar vi.
substantial (ayrıca: well-established)
substantial

2. "strong, thick"

substantial (ayrıca: beefy, deep, emphatic, heavy)
volume_up
kraftig {sıf.}
The rich countries must ease their burden of debt by a substantial amount.
De rika länderna måste genomföra en kraftig lättnad av skuldbördan.
This would lead to a substantial weakening of the consumer protection established by this directive.
Detta skulle leda till en kraftig försvagning av konsumentskyddet som etablerats i detta direktiv.
It has adapted to a substantial extension of the scope of the tasks entrusted to the Community, and now to the EU.
Den har anpassat sig till en kraftig utvidgning av de uppgifter som anförtroddes gemenskapen, och nu EU.
substantial (ayrıca: durable, fast, lasting, long-lasting)
A substantial investment in renewable energy sources is essential for a long term sustainable society.
En kraftfull satsning på förnybara energikällor är en nödvändighet för ett långsiktigt hållbart samhälle.
With knowledge and technology transfer, Europe can make a very substantial contribution to genuinely sustainable development in India.
Genom kunskaps- och tekniköverföring kan EU bidra på ett mycket betydande sätt till en verkligt hållbar utveckling i Indien.
More substantial efforts are needed to consolidate democracy and the rule of law and to ensure the country's sustainable development.
Det behövs större insatser för att befästa demokratin och rättstatsprincipen och för att trygga en hållbar utveckling i landet.
substantial (ayrıca: proper, round, solid, square)
volume_up
rejäl {sıf.}
Substantial reform is becoming a matter of ever greater urgency.
En rejäl reform blir alltmer akut.
A substantial reduction in the troops stationed in Chechnya is planned.
Rejäla nedskärningar planeras av de militära trupper som skall stanna kvar i Tjetjenien.
The automobile industry has known for years how to make substantial cuts in emissions.
Bilindustrin har redan i åratal har kunskapen om hur man uppnår rejäla reduktioner av utsläppen.
substantial (ayrıca: balanced, secure, sound, stable)
volume_up
stabil {sıf.}
We need a substantial framework which can cover all issues and provide clear answers.
Vi behöver en stabil och heltäckande ram som ger oss tydliga svar.
What we will need here is therefore a strong UN mandate with a substantial NATO component.
Här kommer det således att handla om ett stabilt FN-mandat med en stark Nato-komponent.
As a senior British trade union general secretary said, it is a significant step forward and offers a chance to build a substantial foundation.
Som en hög generalsekreterare i ett brittiskt fackförbund sade, innebär det ett betydande steg framåt och det ger en möjlighet att bygga en stabil grund.
substantial (ayrıca: material)
Renewable sources must form a substantial part of our energy supply.
De förnybara källorna måste utgöra en substantiell del av vår energiförsörjning.
The first two years of the euro have led to the consolidation of good economic results and substantial advances.
Under de två första åren av eurons existens har den gjort det möjligt att befästa goda ekonomiska resultat och substantiell utveckling.
So it can only succeed if everyone, on an even-handed basis, takes a substantial step away from their national interests.
Det kommer alltså endast att kunna fungera, om alla ger upp sina nationella intressen som en väl avvägd substantiell åtgärd.
substantial (ayrıca: fat, stout, thick, voluminous)
volume_up
tjock {sıf.}
substantial (ayrıca: balanced, constant, firm, level)
volume_up
stadig {sıf.}
Substantial and much needed economic growth followed.
Stadig och välbehövlig ekonomisk tillväxt följde.
The Minister referred to the United States of America: they have seen substantial steady increases in recent years in investment.
Ministern hänvisade till Förenta staterna: de har upplevt en betydande och stadig ökning av investeringarna under senare år.
substantial (ayrıca: solid, sound, sterling, workmanlike)
volume_up
gedigen {sıf.}
We need a substantial team of experts with links at the highest level and the requirement for everyone involved to take the issue seriously.
Vi behöver en gedigen expertgrupp med kopplingar till den högsta nivån och krav på att alla som är engagerade tar frågan på allvar.
I think that defining effective economic instruments is a further aim to be reached in order to implement a serious and substantial Roma inclusion policy.
Jag anser att ytterligare ett mål som bör nås för att genomföra en seriös och gedigen politik för romernas införlivande är utarbetandet av ändamålsenliga ekonomiska instrument.
substantial (ayrıca: responsible, solid, sound, strong)
volume_up
solid {sıf.}
substantial (ayrıca: hefty, sturdy, solid, stout)
volume_up
bastant {sıf.}

"substantial" için eşanlamlılar (İngilizce):

substantial

İsveççe' de "substantial" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAre these merely drops in the ocean or do they make a substantial contribution?
Är det här droppar på en het platta eller är det verkligen substantiella bidrag?
EnglishHow is that going to protect dealers who already have a substantial investment?
Hur kommer detta att skydda handlare som redan har gjort avsevärda investeringar?
EnglishRelief of this sort must be on a substantial scale and be implemented rapidly.
Cirka 60 procent av HIPC-initiativets finansiering kom från Europeiska unionen.
EnglishThat is how villages and towns try to hold on to substantial parts of their budgets.
På så sätt försöker byar och städer hålla fast vid stora delar av sina budgetar.
EnglishSubstantial changes must also be introduced into the next framework programme.
Jag tror att avsevärda ändringar också måste införas i det kommande ramprogrammet.
EnglishIn the last two years, we have reached a number of substantial, concrete results.
Under de två senaste åren har vi uppnått vissa framstående konkreta resultat.
EnglishThe Council has made a number of substantial reductions in the draft budget.
Rådet har gjort ett antal stora neddragningar i det preliminära budgetförslaget.
EnglishWe have held tough negotiations and we have achieved many substantial improvements.
Vi har fört tuffa förhandlingar och har uppnått många väsentliga förbättringar.
EnglishMost countries allocate substantial resources to pay for an army of unemployed.
De flesta länder anslår stora resurser för att betala en armé av arbetslösa.
EnglishThe country has substantial mineral and gas resources that are underexploited.
Uzbekistan har mycket stora mineral- och gastillgångar, som är dåligt exploaterade.
EnglishFarmers obviously need substantial direct support, including in the future.
Jordbrukare behöver uppenbarligen ett väsentligt direkt stöd, också i framtiden.
EnglishThe amount of aid given and the number of new aid commitments have been substantial.
Storleken på det bistånd som ges och antalet nya biståndsåtaganden blev avsevärt.
EnglishThe most substantial barriers will be removed from day one of the agreement.
De största hindren kommer att undanröjas samma dag som avtalet träder i kraft.
EnglishStill, the available data point to substantial discrepancies between Member States.
Trots detta pekar tillgängliga uppgifter på stora avvikelser mellan medlemsstaterna.
EnglishWe might consider this option if sufficient and substantial progress is made.
Vi kanske kan överväga detta alternativ om vi gör tillräckligt långtgående framsteg.
EnglishYou said – and here I must be cautious – that the agricultural budget is substantial.
Det kanske ibland är förnuftigare än att investera i vissa större industriprojekt.
EnglishOther EU airlines also make a substantial profit from their transatlantic routes.
Andra europeiska flygbolag gör också avsevärda vinster på sina transatlantiska linjer.
EnglishIf we compare 1999 and today, the country has obviously made substantial progress.
Om vi jämför 1999 med i dag har landet uppenbart gjort påtagliga framsteg.
EnglishSubstantial progress has again been made, and we therefore support the Amsterdam Treaty.
Vi är alltså positiva när det gäller Amsterdamfördraget. PPE-gruppen är positiv.
EnglishIt depends on achieving a substantial multiplier effect, as the programme intends to do.
Detta kräver ett tillvägagångssätt som samordnas tillsammans med medlemsländerna.