EN subject
volume_up
{isim}

1. genel

subject (ayrıca: case, interrogation, issue, query)
volume_up
fråga {comm. gen.}
The subject that concerns us today is certainly a very delicate subject.
Den fråga som vi diskuterar här är verkligen en mycket känslig fråga.
As they deal with the same subject, Questions No 1 and 2 will be taken together.
Eftersom de behandlar samma ämne, kommer fråga 1 och fråga 2 att besvaras tillsammans.
We think that this is an important subject that should be treated as a priority.
Vi anser att det är en viktig fråga och att den måste behandlas som prioriterad sådan.
subject (ayrıca: body, element, material, matter)
volume_up
ämne {nö.}
As they are on the same subject, the following questions will be taken together:
– Eftersom de behandlar samma ämne kommer följande frågor att tas upp tillsammans.
Version: Serial Number: Issuer: Subject: Not Valid Before: Not Valid After:.
Version: Serienummer: Utfärdare: Ämne: Ej giltigt före: Ej giltigt efter:.
The rapporteur's approach to this highly important subject is to be commended.
(EN) Föredragandes uppläggning av detta mycket viktiga ämne måste berömmas.
subject (ayrıca: object, thing)
It should not be the subject of exclusive property and exploitation rights.
Den bör inte vara föremål för exklusiva skydds- och exploateringsrätter.
This aspect will be the subject of a separate initiative by the Commission.
Denna aspekt kommer att vara föremål för ett separat initiativ från kommissionen.
It is also the subject of controversial discussions on ecological justifiability.
Det är också föremål för heta diskussioner om vad som är ekologiskt hållbart.
subject (ayrıca: motive, theme, topic, motif)
volume_up
tema {nö.}
Mr President, the Marset Campos report examines an extremely important subject.
Herr ordförande, betänkandet Marset Campos anger ett ytterst viktigt tema.
A specific subject is given top priority attention during each presidency.
Under varje ordförandeskap behandlas ett visst tema med prioritet.
But that is a subject to be discussed in the debate on the Green Paper.
Men detta är ett tema att diskutera i samband med debatten om Grönboken.
subject (ayrıca: design, ground, incentive, incentives)
volume_up
motiv {nö.}
Finding a way of assessing its possible impact is a natural subject for the interinstitutional agreement.
Ett helt självklart motiv för ett interinstitutionellt avtal är att man skall finna former för en bedömning.
With this system, more and more personal data can be gathered together, and for reasons of which the validity is subject to interpretation.
Genom det nya systemet kan allt fler personliga uppgifter samlas in och på grund av motiv vars giltighet är en tolkningsfråga.
In view of the sensitivity of the subject, assistance with illegal immigration, a subject that always triggers intense emotions, I wish to explain my motives.
Med tanke på hur känsligt det här ämnet är, hjälp till illegal invandring, ett ämne som alltid väcker starka känslor, vill jag ge en närmare förklaring till mina motiv.
subject
(Laughter) So this whole subject-object thing has relevance to humor in this way.
(skratt) Så hela den här subjekt-objekt saken får relevans för humorn på det här sättet.
We know that liars will unconsciously distance themselves from their subject using language as their tool.
Vi vet att lögnare omedvetet distansierar sig själva från sitt subjekt med hjälp av sitt språk.
It is not possible because there is a subject missing: who does what is written here?
Det går inte, för det saknas ett subjekt. Vem gör det som beskrivs här?
subject
volume_up
undersåte {comm. gen.}
Don't try to be like those folks on "Law & Order" and those other TV shows that pummel their subjects into submission.
Försök inte att vara som de där människorna i TV-serierna, som pucklar på sin undersåtar till underkastelse.

2. Eğitim

subject
Member States today must promote physical exercise as a school subject in order to prepare children for a healthy lifestyle.
Medlemsstaterna av i dag måste främja motion och idrott som skolämne för att förbereda barn för en sund livsstil.
For example, the EU could be introduced in schools as a specific subject, and pupils could be offered more opportunities to inform themselves locally about what is going on in the EU.
Man kunde t.ex. införa EU som ett särskilt skolämne och eleverna kunde ges fler möjligheter att på plats informera sig om vad som händer i EU.
In point 23, the rapporteur recommends that the Commission prepare material for schools covering the history of Europe which'shall be introduced as an obligatory school subject in Member States '.
I punkt 23 rekommenderar föredraganden att kommissionen skall utarbeta ett skolmaterial om Europas historia som " skall införas som obligatoriskt skolämne i medlemsstaterna ".

3. Dilbilgisi

subject
(Laughter) So this whole subject-object thing has relevance to humor in this way.
(skratt) Så hela den här subjekt-objekt saken får relevans för humorn på det här sättet.
We know that liars will unconsciously distance themselves from their subject using language as their tool.
Vi vet att lögnare omedvetet distansierar sig själva från sitt subjekt med hjälp av sitt språk.
It is not possible because there is a subject missing: who does what is written here?
Det går inte, för det saknas ett subjekt. Vem gör det som beskrivs här?

İsveççe' de "subject" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThat is not the subject of this decision and this very welcome report, however.
Det är dock inte ämnet för detta beslut och detta mycket uppskattade betänkande.
EnglishThat is the first good answer I have received from the Council on this subject.
Det var det första tillfredsställande svar jag fått från rådet i den här frågan.
EnglishSubject: Spain's National Hydrological Plan (NHP) and Mediterranean agriculture
Angående: Den spanska vattenplanen och jämvikten i jordbruket i Medelhavsområdet
EnglishWith some exceptions, practically all types of fish are subject to overfishing.
Med några undantag är praktiskt taget alla fiskarter mer eller mindre utfiskade.
EnglishThis led to the Stability Pact being adopted, a subject I shall return to later.
Resultatet blev att stabilitetspakten antogs, och det återkommer jag till senare.
EnglishMr Bangemann stated in July 1996 that a study on this subject had been completed.
Bangemann uppgav i juli 1996 att en undersökning i det här ämnet hade avslutats.
EnglishWhen we discuss this subject, I feel as if I am being criticised by both sides.
När vi diskuterar den här frågan känns det som att jag kritiseras av båda sidor.
EnglishSubject: Decommissioning programme for one third of the Irish whitefish sector.
Angående: Avvecklingsprogram för en tredjedel av den irländska sikfiskesektorn.
EnglishSubject: Interinstitutional agreement on 'Communicating Europe in Partnership'
Angående: Interinstitutionellt avtal om samarbete för kommunikation om EU-frågor
EnglishAs an economist and former Central Bank leader, I can elaborate on this subject.
Som ekonom och tidigare chef för centralbanken kan jag utveckla detta närmare.
EnglishHowever, the subject of this debate is the economic performance of the euro zone.
Ämnet för denna debatt är emellertid det ekonomiska resultatet för euroområdet.
EnglishIn the majority of our Member States, gambling is currently subject to regulation.
I en majoritet av medlemsstaterna omfattas spelen för närvarande av regleringar.
EnglishMany opinions were put forward on this subject, but Mr Dimas did not discuss them.
Många synpunkter har framförts i frågan, men Stavros Dimas diskuterade inte dem.
EnglishIt is, and it needs to be because of the importance of this particular subject.
Det är det, och det behöver det vara på grund av detta särskilda ämnes betydelse.
EnglishSubject: Export ban on cigarettes - WHO Framework Convention on Tobacco Control
Angående: Förbud mot export av cigaretter - WHO:s ramkonvention om tobakskontroll
EnglishSubject: Image of the various European countries in the other EU Member States
Angående: Bilden av de enskilda europeiska länderna i EU: s övriga medlemsstater
EnglishGiven the subject under discussion, it should be a matter of urgency this week.
Med tanke på temat för det så skulle det ha varit absolut nödvändigt denna vecka.
EnglishSubject: Proposed EU Agency for Defence Capability Development and Acquisition
Angående: Förslag om EU-byrå för utveckling och anskaffande av försvarskapacitet
EnglishWe have a duty to subject this expenditure to the highest standards of scrutiny.
Det är vår plikt att låta dessa utgifter undergå strängast möjliga granskning.
EnglishOne of the amendments presented by our group is concerned with this very subject.
Detta är inriktningen på ett av de ändringsförslag som vår grupp har presenterat.