EN strained
volume_up
{sıfat}

strained (ayrıca: abnormal, artificial, constrained, ethereal)
strained (ayrıca: forced, overstretched, laboured)
This year, it has emerged that the economic situation has, perhaps, been a little more strained than we had previously believed.
I år har det visat sig att den ekonomiska situationen kanske var litet mer ansträngd än vi tidigare har trott.
strained (ayrıca: fraught, tense, uptight)
volume_up
spänd {sıf.}
Parliament continues to feel concern at the occupation of Tibet, and at the strained relations with Taiwan.
Invasionen av Tibet och det spända förhållandet med Taiwan, förblir ett bekymmer för parlamentet.
I should also like to take this opportunity to express my particular concerns about the current strained relations between Turkey and its neighbour, Syria.
Jag vill också passa på att uttrycka min oro för det spända läge som nu råder mellan Turkiet och grannlandet Syrien.
For the worse because, in effect, the situation at international level is becoming strained, and for the better because Iraq has unconditionally agreed to the UN inspections.
Dåligt därför att situationen faktiskt blir alltmer spänd på det internationella planet och bra eftersom Irak villkorslöst har accepterat FN: s vapeninspektioner.
strained
volume_up
krystad {sıf.} [mec.]

İsveççe' de "strained" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English" Though passion may have strained, it must not break the bonds of our affection
" Fastän passionen har blivit lite ansträng, får den inte bryta våra känsloband. "
EnglishThose are extremely appealing prospects, particularly in economically strained times.
Det är mycket lovande utsikter, särskilt i ansträngda ekonomiska tider.
EnglishRelations between the European Union and the undemocratic government in Belarus are strained.
Europeiska unionen har en svår relation till den odemokratiska regimen i Vitryssland.
EnglishParliament continues to feel concern at the occupation of Tibet, and at the strained relations with Taiwan.
Invasionen av Tibet och det spända förhållandet med Taiwan, förblir ett bekymmer för parlamentet.
EnglishThis is an important signal to our farmers, who are having to live with this strained market situation.
Detta är en viktig signal till våra jordbrukare, som tvingas leva med denna ansträngda marknadssituation.
EnglishI do not need to emphasise the kind of impact that this provision would have on already strained public budgets.
Jag behöver inte betona hur denna bestämmelse skulle inverka på redan ansträngda offentliga budgetar.
EnglishI hope that this symbolic visit will go some way to improving transatlantic relations, which have been somewhat strained recently.
EU måste dra sina egna slutsatser av förra årets händelser i ett av dess grannländer.
EnglishRelations between the EU and Russia are further strained by the planned US missile defences in Romania.
Förbindelserna mellan EU och Ryssland ansträngs ytterligare på grund av USA:s planerade robotförsvar i Rumänien.
EnglishWhat remains of this is the strained requirement for owners to inform their workforce and the works councils.
Det som återstår av detta är det forcerade kravet på ägare att informera sina arbetstagare och arbetstagarföreträdare.
EnglishBrotherly tempers started to get strained.
EnglishThe latest espionage scandal, however, has acutely exacerbated the already strained relations between Georgia and Russia.
Den senaste spionskandalen har dock på ett akut sätt förvärrat de redan ansträngda förbindelserna mellan Georgien och Ryssland.
EnglishAfter all, the Iraqi intelligentsia has for decades strained under the intellectual embargo of Saddam's Baath party.
I och för sig har den irakiska intelligentian under flera decennier dignat under det intellektuella embargo som Saddams Baath-parti står för.
EnglishThe war in Iraq has certainly strained relations between many countries in the European Union and with the American government.
Kriget i Irak har utan tvekan ansträngt förbindelserna mellan många länder i Europeiska unionen och med den amerikanska regeringen.
EnglishAfter all, the Iraqi intelligentsia has for decades strained under the intellectual embargo of Saddam' s Baath party.
I och för sig har den irakiska intelligentian under flera decennier dignat under det intellektuella embargo som Saddams Baath-parti står för.
EnglishI should also like to take this opportunity to express my particular concerns about the current strained relations between Turkey and its neighbour, Syria.
Jag vill också passa på att uttrycka min oro för det spända läge som nu råder mellan Turkiet och grannlandet Syrien.
EnglishThis is where that country should have been classified all along, but relations with the European Union were strained under the previous government.
Dit borde landet överhuvudtaget redan ha hört men under den förra regeringen var förbindelserna med Europeiska unionen kärva.
EnglishI hope that this symbolic visit will go some way to improving transatlantic relations, which have been somewhat strained recently.
Jag hoppas att detta symboliska besök kommer att leda till att förbättra de transatlantiska förbindelserna, som har varit något ansträngda på senare tid.
EnglishI therefore consider that this cannot be prejudicial to the directive in the strained situation which exists in respect of efficiency, the environment and also free competition.
Alltså kan det inte vålla någon skada i spänningsfältet mellan direktivets effektivitet, miljö och konkurrens.
EnglishThe war in Iraq has certainly strained relations between many countries in the European Union and with the American government.
Han konstaterade helt enkelt att det finns två olika sätt att se på saken och föreslog att vi skulle arbeta för förena våra ståndpunkter snarare än att skapa motsättningar.
English   Mr President, Commissioner, throughout history, Belarus has belonged to both Eastern and Western Europe, and relations between the EU and Belarus are strained.
Fru kommissionär! Vitryssland har genom historien tillhört både Öst- och Västeuropa och relationerna mellan EU och Vitryssland är ansträngda.