EN strain
volume_up
{isim}

1. genel

strain (ayrıca: accent, heat, pinch, press)
volume_up
tryck {nö.}
Next, you have to recognise the long-term strain that pensions are putting on the government and make that very clear.
Sedan måste man erkänna det långsiktiga tryck som pensionerna sätter på staten och verkligen klargöra detta.
To carry out our role now with regard to the next Commission, we may have to put our own parliamentary calendar and personal diaries under considerable strain.
För att fullgöra vårt uppdrag vad gäller nästa kommission, måste vi utsätta vår parlamentariska kalender och våra personliga almanackor för ett avsevärt tryck.
It is the women of the world, particularly in the poorest countries, who bear the burden of life and who have to endure the stresses and strains of their circumstances.
Kvinnor, speciellt i de fattigaste länderna, bär livets börda och står ut med trycket från omgivningen.
strain (ayrıca: die, heat, jam, mill)
volume_up
press {comm. gen.}
This Kurdish issue is also placing a huge strain on the democratisation process.
Den kurdiska frågan sätter även enorm press på demokratiseringsfrågan.
That would, of course, put companies under financial strain and disadvantage us.
Detta skulle naturligtvis sätta företag under finansiell press och missgynna oss.
. - Turbulent global finance has put the governments of the Member States under serious strain.
. - (EN) Den globala finansoron har satt hård press på medlemsstaternas regeringar.
strain (ayrıca: kin, line)
volume_up
ätt {comm. gen.}
This way companies that have opted in will not be under strain.
På det viset kommer företag som har valt att delta inte utsättas för påfrestningar.
That we are emerging from a period of strain in the transatlantic relationship is not in dispute.
Att vi är på väg ut ur en spänd period i de transatlantiska förbindelserna kan inte ifrågasättas.
Påfrestningen kommer att bli större.
strain (ayrıca: pressure, stress)
volume_up
stress {comm. gen.}
Only within the last couple of months scientists in Germany have discovered a strange strain in salmon.
Bara under de senaste månaderna har forskare i Tyskland upptäckt en konstig stress hos lax.
We know that the 'long hours' culture, for whatever reason, brings strain, stress and potential breakdown.
Vi vet att kulturen med ”långa arbetsdagar”, av vilka skäl det än är, skapar spänningar, stress och möjliga sammanbrott.
We know that the 'long hours ' culture, for whatever reason, brings strain, stress and potential breakdown.
Vi vet att kulturen med ” långa arbetsdagar ”, av vilka skäl det än är, skapar spänningar, stress och möjliga sammanbrott.
strain (ayrıca: encumbrance, stress, imposition, load)
volume_up
belastning {comm. gen.}
Such a country would not put any strain on the eurozone.
Ett sådant land utgör ingen belastning på euroområdet.
Det skulle leda till minskad belastning för städerna.
This disease puts a great strain on both the sufferer and his or her family, also financially.
Sjukdomen innebär en svår belastning både för den drabbade och hans eller hennes familj, även i ekonomiskt hänseende.
strain (ayrıca: breed, family, stem, stock)
volume_up
stam {comm. gen.}
Thankfully it has not mutated into a human strain yet, but it behaves in a different way in different birds in different regions.
Tack och lov har det inte muterat till en mänsklig stam ännu, men det beter sig på olika sätt hos olika fåglar i olika regioner.
It is a human 'strain' , which then gives rise to two human beings, each with a different personality though with the same genetic material.
Det är en mänsklig "stam "varelse som sedermera ger upphov till två mänskliga varelser med varsin personlighet men med samma genetiska utrustning.
It is a human'strain ', which then gives rise to two human beings, each with a different personality though with the same genetic material.
Det är en mänsklig " stam " varelse som sedermera ger upphov till två mänskliga varelser med varsin personlighet men med samma genetiska utrustning.
strain (ayrıca: baggage, burden, encumbrance, imposition)
volume_up
börda {comm. gen.}
It is the women of the world, particularly in the poorest countries, who bear the burden of life and who have to endure the stresses and strains of their circumstances.
Kvinnor, speciellt i de fattigaste länderna, bär livets börda och står ut med trycket från omgivningen.
At a time when budgets are tight in the provinces, local authorities and private households, these unrealistic requirements will put too great a strain on them.
I en tid när budgetarna är strama i provinserna, för lokala myndigheter och privata hushåll, kommer dessa orealistiska krav innebära en för stor börda för dem.
Secondly, a large number of small projects are implemented under the anti-drugs programme, placing additional strain on the already limited human resources at our disposal.
För det andra har ett stort antal små projekt genomförts inom ramen för programmet mot narkotika och skapat ytterligare börda på den redan otillräckliga personal som vi har till vårt förfogande.
strain (ayrıca: stress, tax)
volume_up
påfrestning {comm. gen.}
They cause a strain on economic, social and territorial cohesion.
De utgör en påfrestning på den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen.
Needless to say, such actions will strain financial resources.
Åtgärderna kommer givetvis att utgöra en påfrestning på de ekonomiska resurserna.
They are being subjected to huge psychological strain, which is inhumane and degrading treatment in itself.
De utsätts för en enorm psykisk påfrestning, vilket i sig är en omänsklig och förnedrande behandling.
strain (ayrıca: family, kin, stock)
volume_up
familj {comm. gen.}
This disease puts a great strain on both the sufferer and his or her family, also financially.
Sjukdomen innebär en svår belastning både för den drabbade och hans eller hennes familj, även i ekonomiskt hänseende.
strain (ayrıca: filling, ingredient, mixture, pick)
volume_up
inslag {nö.}
Jag märkte det inslaget i hennes betänkande likaså.
Vrinnevi’s increased responsibility for medical training also entails “academisation” – an increased strain of research staff.
Vrinnevis ökade ansvar för läkarutbildningen innebär också en ”akademisering”, det vill säga ett ökat inslag av forskande personal.
strain (ayrıca: chic, diction, flair, panache)
volume_up
stil {comm. gen.}
strain (ayrıca: adventure, suspense, tension, thrill)
volume_up
spänning {comm. gen.}
We know that the 'long hours ' culture, for whatever reason, brings strain, stress and potential breakdown.
Vi vet att kulturen med ” långa arbetsdagar ”, av vilka skäl det än är, skapar spänningar, stress och möjliga sammanbrott.
strain (ayrıca: kind, quality, sort, type)
volume_up
art {comm. gen.}
strain (ayrıca: brand, breed, description, genre)
volume_up
sort {comm. gen.}
strain (ayrıca: note, sound, stop, ton)
volume_up
ton {comm. gen.}
strain
volume_up
prövning {comm. gen.} [gün. dil]
With regard to unemployment, it is a long-lasting strain on the sum of revenues required to finance social protection and healthcare.
Arbetslösheten utgör en långdragen prövning för de sammanlagda intäkter som krävs för att finansiera det sociala skyddet och hälso- och sjukvården.
strain (ayrıca: accruement, descent, extraction, lineage)
volume_up
härkomst {comm. gen.}
strain (ayrıca: ability, arrangement, command, disposition)
volume_up
disposition {comm. gen.}
strain (ayrıca: effort, endeavor, endeavour, exertion)
volume_up
ansträngning {comm. gen.}
strain (ayrıca: bob, weight, heft, substance)
volume_up
tyngd {comm. gen.}
strain
strain
strain
strain
volume_up
töjning {comm. gen.}
strain (ayrıca: ordeal, wringer)
volume_up
pärs {comm. gen.}

2. Tıp

strain (ayrıca: dislocation)
volume_up
sträckning {comm. gen.}

3. Bioloji

strain
volume_up
ras {comm. gen.}

4. Teknoloji

strain (ayrıca: stress, stressing)
volume_up
påkänning {comm. gen.}

5. Jeoloji

strain
volume_up
deformation {comm. gen.}
In this project the scope is to develop a method for 3D imaging and quantitative analysis of internal deformation and strain in inhomogeneous materials.
Målet med detta forskningsprojekt är att utveckla en metod för 3D avbildning och analys av inre deformationer i inhomogena material.

İsveççe' de "strain" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThose effects must therefore be minimised and the strain on the soil thus reduced.
Dessa effekter måste därför minimeras och påfrestningen på marken följaktligen minskas.
EnglishIt places even more strain on relations between the EU and neighbouring third countries.
Det ökar också spänningen i förbindelserna mellan EU och angränsande tredjeländer.
EnglishMr President, could the Commissioner explain why Europe always has to take the strain?
Herr kommissionsledamot, kan du förklara varför EU alltid måste bära bördan?
EnglishVaccination is only effective against the targeted strain and for a limited period only.
En vaccination är bara verksam mot målstammen och endast under en begränsad tidsrymd.
EnglishThere will be reverses that will place this commitment under severe strain.
Bakslag kommer att inträffa och detta engagemang kommer att utsättas för svåra påfrestningar.
EnglishThis way companies that have opted in will not be under strain.
På det viset kommer företag som har valt att delta inte utsättas för påfrestningar.
EnglishObesity places a great strain on the bone structure with all the negative consequences that entails.
Fetma är extremt påfrestande för skelettet, vilket ger många negativa effekter.
EnglishIt will also ease the strain on the roads and shift transport flows to the railways.
Det kommer också att minska påfrestningen på vägarna och flytta transportströmmen till järnvägarna.
EnglishIt appears that nobody is immune to this particular strain.
Denna kallas influensa AH5N1 och det förefaller som om ingen är immun mot denna influensastam.
EnglishThe first is the cyclical conditions that place a strain on the public finances of the European Union.
Den första är de cykliska villkor som belastar Europeiska unionens offentliga finanser.
EnglishMadam President, relations between Europe and Africa are under strain.
Fru talman! Förbindelserna mellan EU och Afrika är spända.
EnglishBut, secondly, the projects will put a strain on, indeed will be injurious to, the national democracies.
För det andra är projekten belastande - ja, lemlästande - för de nationella demokratierna.
EnglishThat we are emerging from a period of strain in the transatlantic relationship is not in dispute.
Att vi är på väg ut ur en spänd period i de transatlantiska förbindelserna kan inte ifrågasättas.
EnglishOtherwise, we shall strain at a gnat and swallow a camel and public health will suffer as a result.
Om vi inte gör det, innebär det att vi silar mygg och sväljer kameler, till förfång för folkhälsan.
EnglishThey want more training and can take the strain.
De vill ju lära sig det nya. De vill vidareutbilda sig och har förmågan.
EnglishWe deplore this omission because it places a severe strain on the very future of the process.
Vi beklagar att detta inte skett, eftersom det innebär allvarliga påfrestningar på framtiden för förfarandet.
EnglishThe key is clearly vaccines, and it is the new vaccines we will need, once we know the strain.
Lösningen är uppenbarligen vaccin, och det är de nya vaccinen vi behöver så fort vi känner till virusstammen.
EnglishIn another context, studied the material properties of materials subjected to high strain rates.
I ett annat sammanhang studeras materialegenskaperna hos material som utsätts för stora töjningshastigheter.
EnglishThis has placed a considerable strain on Parliament's services and I offer them my apologies.
Detta har krävt extra mycket av sessionstjänsten.
EnglishRegarding the European Asylum policy: recent developments have put this under strain.
När det gäller den europeiska asylpolitiken har den senaste tidens utveckling inneburit att asylpolitiken satts på prov.