EN spread
volume_up
{isim}

1. genel

volume_up
spridning {comm. gen.}
It is very important that every measure be taken to prevent its spread.
Det är mycket viktigt att alla åtgärder vidtas för att förebygga spridning.
It will even act as a dam to the spread of bilateralism and protectionism.
Det kommer till och med att fungera som en fördämning mot bilateralismens och protektionismens spridning.
How a fire starts is one thing, but its spread, the area burnt, is quite another.
Hur en brand börjar är en sak men dess spridning, det område som bränns, är en helt annan sak.
volume_up
utbredning {comm. gen.}
Here we should reflect on the more complex and wider spread of public opinion from 27 countries.
Vi borde tänka på att den allmänna opinionen har större komplexitet och utbredning i 27 länder.
By the same token, free trade - the accelerated spread of free trade - is no solution.
Inte heller är frihandel - en påskyndad utbredning av frihandel - någon lösning.
The Commission shares Mr Andersson's concern over the spread of the new synthetic drugs in Europe.
Kommissionen delar ledamot Anderssons oro över de nya syntetiska drogernas utbredning i Europa.
spread (ayrıca: bed covering, bedspread, coverlet, throw)
spread (ayrıca: bulk, compass, reach, scope)
spread (ayrıca: fancy, idea, suggestion)
And this is a spread from the local newspaper of the recent graduating class, and you can see the difference is pretty stark.
Och detta är ett uppslag från den lokala tidningen med den senaste avgångsklassen, och man kan se att skillnaden är ganska tydlig.
spread
Actually, this means the spread of propaganda, not information.
Detta innebär uttryckligen ett spridande av propaganda - inte information.
The grossest form of abuse is unarguably the spread of child pornography and paedophile material.
De grövsta oegentligheterna rör onekligen spridande av barnpornografi- och pedofilmaterial.
Last month in a show trial, he was sentenced to six months ' imprisonment for spreading false information.
I en skenrättegång dömdes han förra månaden till sex månaders fängelse för spridande av falsk information.
spread
spread

2. Amerikan İngilizcesi

spread
volume_up
farm {comm. gen.}
spread
volume_up
stor gård {comm. gen.}

İsveççe' de "spread" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishPoverty and the continuing spread of illnesses are the slavery of modern times.
Fattigdomen och den fortsatta sjukdomsspridningen är den moderna tidens slaveri.
EnglishIn one year it has spread from the coast of Sweden to the heart of the Baltic Sea.
På ett år har den spridit sig från Sveriges kust till Östersjöns centrala delar.
EnglishIt is now time for the child to leave the nest and spread its wings as an adult.
Tiden är nu inne för barnet att lämna boet och pröva sina vingar som vuxen.
EnglishMeasures to combat the spread of weapons of mass destruction are still important.
Åtgärder för att bekämpa spridningen av massförstörelsevapen är fortfarande viktiga.
EnglishAn employee at the Green Group secretariat has spread this false information.
En anställd på Verts/ALE-gruppens kansli har spridit denna falska information.
EnglishMattecoach.se started at KTH in 2009 and since then the operation has spread.
Mattecoach.se startade på KTH 2009 och sedan dess har verksamheten spritt sig.
EnglishIt was deemed a measure that was necessary to stem the spread of the disease.
De ansåg att åtgärderna var nödvändiga för att förhindra spridningen av sjukdomen.
EnglishIn Syria, popular protests have spread over a number of cities since mid-March.
I Syrien har folkliga protester spridit sig över en rad städer sedan mitten av mars.
EnglishLeave those peoples alone, before you spread more general conflict in the Balkans.
Lämna dessa folk i fred innan en mer allmän konflikt breder ut sig på Balkan.
EnglishLike all experiments, if it were to be successful, the practice would spread.
Precis som med alla experiment skulle användningen spridas om det slår väl ut.
EnglishOh, European Union let your mission spread everywhere like the air we breathe.
Åh, Europeiska unionen, låt ditt uppdrag spridas överallt, liksom den luft vi andas.
EnglishBut this dog cancer is quite remarkable, because it spread all around the world.
Men denna hundcancern är helt anmärkningsvärd, för den har spridits över hela världen.
EnglishFirst and foremost, we still do not know enough about BSE and about how it is spread.
För det första vet vi fortfarande för litet om BSE och om hur sjukdomen sprids.
EnglishMoreover the regime is afraid that the situation in Indonesia will spread to Burma.
Dessutom är regimen rädd för att situationen i Indonesien skall slå över till Burma.
EnglishWe got an additional billion, however it was spread over three years instead of two.
Vi fick ytterligare en miljard även om den fördelades över tre år i stället för två.
EnglishIn fact, good ideas can be spread and applied at European level for the benefit of all.
Goda idéer bör spridas och tillämpas på europeisk nivå till nytta för oss alla.
EnglishWhat information does the Commission have about the spread of pitch canker in Portugal?
Vilken information har kommissionen om spridningen av denna sjukdom i Portugal?
EnglishLTU alumni network today consists of more than 30 000 alumni spread all over the world.
LTUs alumnnätverk består idag av mer än 30,000 alumner spridda över hela världen.
EnglishThe legislation on Open Network Provisions is at present spread over various directives.
Lagstiftning om Open Network Provisions är i dag uppdelad på åtskilliga direktiv.
EnglishThe news conference has spread to other media and industry publications.
Nyheten om konferensen har spridit sig till andra medier och branschtidningar.