EN sound
volume_up
{isim}

sound (ayrıca: twang)
volume_up
ljud {nö.}
This is the critical period for sound development, but what's going on up there?
Det är den perioden då ljud utvecklas, men vad är det som händer där uppe?
It brings together image and text and animation and sound and touch.
Den kan koppla ihop bilder och text och animation och ljud och tryckningar.
This button is only available when assigning a sound to an effect.
Den här kommandoknappen är bara tillgänglig när en effekt tilldelas ett ljud.
sound (ayrıca: note, stop, strain, ton)
volume_up
ton {comm. gen.}
The first string is the drone string, which plays a continuous sound like the bagpipe.
Den första strängen är bordunen, som spelar en jämn ton som på en säckpipa.
Click here if you want a sound file to be played while the object is faded out.
Klicka här om du vill att en ljudfil ska spelas upp när objektet tonas ut.
Mr President, you will not be surprised that, as a British Conservative, I am going to sound a slightly discordant note in these otherwise harmonious proceedings.
Det kommer säkerligen inte att förvåna er om jag, som brittisk konservativ, slår an en något disharmonisk ton i dessa för övrigt så samstämmiga förhandlingar.
sound (ayrıca: peep, dicky bird)
volume_up
knyst {nö.}

İsveççe' de "sound" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWomen should not be given a worse deal than men without good and sound reasons.
Kvinnor bör inte få sämre förutsättningar än män utan goda och välgrundade skäl.
EnglishIt is an important part of sound engineering methods for evaluating sound quality.
Därför är en viktig del av ljudteknik metoder för utvärdering av ljudkvaliteten.
EnglishIf that is the case, we cannot resort to solutions which sound good but are false.
Om så är fallet kan vi inte tillgripa lösningar som låter bra men som är falska.
EnglishIn spite of the progress with this directive, I wish to sound a note of warning.
Trots framgången med detta direktiv, vill jag ändå höja ett varningens finger.
EnglishThere are also politicians who make sound preparations and implement initiatives.
Det finns också politiker som gör grundliga förberedelser och genomför initiativ.
EnglishThis would be economically sound and can pave the way for others to join later.
Detta skulle vara ekonomiskt riktigt och kan bana väg för andra att gå med senare.
EnglishRegional developments and a sound social policy are indispensable tools in this.
Regional utveckling och en bra socialpolitik är oumbärligt för det ändamålet.
English- (SV) The draft European Convention and Parliament's opinion are generally sound.
. Europeiska konventets utkast och parlamentets yttrande är generellt sett bra.
EnglishUnfortunately, neither of the parties has put a sound peace plan on the table.
Tyvärr är det fortfarande ingen av parterna som har lagt fram en god fredsplan.
EnglishThe research focuses on assessing quality audio and sound recording technology.
Forskningen är inriktad mot ljudkvalitetsbedömning och ljudinspelningsteknik.
EnglishThe Committee has made up its mind that this is, on balance, a sound agreement.
Utskottet har bestämt sig för att detta är ett bra avtal - mer bra än dåligt.
EnglishAfter all, we need facts in order to be able to take politically sound decisions.
Vi måste ju ha fakta på bordet för att kunna fatta välunderbyggda politiska beslut.
EnglishHe has drafted a sound report in close cooperation with the shadow rapporteurs.
Han har skrivit ett bra betänkande i nära samarbete med skuggföredragandena.
EnglishThis may sound obvious, but this statement also touches upon an enormous problem.
Det låter självklart men med detta konstaterande framträder också ett svårt problem.
EnglishDespite these reservations, I should like to thank Mr Markov for the sound report.
Trots dessa reservationer vill jag tacka Helmuth Markov för detta kloka betänkande.
EnglishHowever, Parliament should sound the alarm whenever there is dissatisfaction.
Men detta parlament måste fungera som en otillfredsställelsens varningsklocka.
EnglishThe proposal submitted is very sound, but there is no extra money set aside.
Det framlagda förslaget är mycket bra, men det finns inga extra pengar avsatta.
EnglishIt should, of course, have been easy for us to come to a sound agreement here.
Det hade ju varit enkelt för oss att komma överens om en bra uppgörelse här.
EnglishSound nutrition and a healthy lifestyle can prevent many chronic diseases.
Sunda kostvanor och en hälsosam livsstil kan förhindra många kroniska sjukdomar.
EnglishIt might sound a bit complicated, but it is actually a very efficient tool.
Det låter kanske lite komplicerat men är faktiskt ett mycket effektivt redskap.