EN

ring {isim}

volume_up
ring (ayrıca: annulus, band, circle, curl)
volume_up
ring {comm. gen.}
Han gav mig denna ring i Jerusalem på vår smekmånad.
It aims to create a 'ring of friends' around the borders of the new enlarged European Union.
Den syftar till att skapa en ring av vänner runt gränserna i den nya utvidgade Europeiska unionen.
Baltic Ring måste tas med i programmet.
ring (ayrıca: boom, clang, clangour)
volume_up
klang {comm. gen.}
What we absolutely must reject, though, is the expulsion of Georgians from Russia; Arguing along the lines of 'yes, but they're illegals' has a cynical ring to it.
Argumenten enligt linjen ”jo, men de är där olagligt” har en cynisk klang.
I do not want to talk about those in terms of advertising, for that, being profitdriven, has a nasty ring to it, but that too is important for consumers.
Jag vill inte tala om dem under beteckningen reklam, eftersom denna, som har vinstintressen som drivkraft, har en obehaglig klang, men även den är viktig för konsumenterna.
'Lisbon' does not yet, admittedly, have quite the same ring to it as 'Kyoto', but every Member State is now coming up with its national plans.
Jag vill hävda att den har gjort det. ”Lissabon” har visserligen ännu inte riktigt samma klang som ”Kyoto”, men alla medlemsstater utarbetar nu sina nationella planer.
ring (ayrıca: gang, league)
volume_up
liga {comm. gen.}
ring (ayrıca: cue, signal)
Our own decision will be one in favour, even though our ‘yes’ vote will be designed to ring up the curtain, not to ring it down.
Vårt eget beslut kommer att vara för konstitutionen, även om vår ja-röst kommer att vara avsedd att ge signal till att ridån skall gå upp, inte att den skall falla.
ring (ayrıca: circle)
ring
ring (ayrıca: buzz, ringing, toll)
(NL) Ladies and gentlemen, in past decades this Chamber has been the scene of many ringing declarations on human rights.
De senaste decennierna har många klingande förklaringar om mänskliga rättigheter passerat revy här i kammaren.
SV

ring {ortak cins}

volume_up
1. genel
ring (ayrıca: brännare, tonfall, liga, klang)
Han gav mig denna ring i Jerusalem på vår smekmånad.
He got me this ring in Jerusalem on our honeymoon.
Den syftar till att skapa en ring av vänner runt gränserna i den nya utvidgade Europeiska unionen.
It aims to create a 'ring of friends' around the borders of the new enlarged European Union.
The Baltic Ring must be involved in the programme.
ring (ayrıca: ögla)
De andra kvinnorna anlände och de satt i en ring, och Michaela badade mitt huvud i det heliga vattnet.
And the other women arrived and they sat in a circle, and Michaela bathed my head with the sacred water.
Vi måste förhindra att det skapas en ring av instabilitet runt den utvidgade unionen.
We must prevent a ring of instability from being formed around the enlarged European Union; we should, instead, create a circle of friends.
I stället för att sitta i en ring i rådet med den ständige representanten bredvid er, varför sitter ni inte i en halvcirkel utan någon bisittare över huvud taget?
Instead of sitting in a circle in the Council with the Permanent Representative next to you, why not sit in a hemicycle with no assistance whatsoever?
ring (ayrıca: tur, kretslopp, klot, parti)
I energifrågan handlar det om att äntligen förverkliga den baltiska ringen, dvs. elförbindelserna runt Östersjön.
What matters here is that the Baltic Ring should at last come into being, with an electricity interconnection right round the Baltic.
ring (ayrıca: skena, däck, ytterring)
volume_up
tire {isim} [Amer.]
ring (ayrıca: skena, däck, ytterring)
volume_up
tyre {isim} [Brit.]
ring (ayrıca: krans, slinga, virvel, snirkel)
2. Spor
3. "cirkus"
ring
volume_up
hoop {isim} (circus)
4. Spor: "i boxning"
ring
volume_up
ring {sad. tk.} (boxing)
Han gav mig denna ring i Jerusalem på vår smekmånad.
He got me this ring in Jerusalem on our honeymoon.
Den syftar till att skapa en ring av vänner runt gränserna i den nya utvidgade Europeiska unionen.
It aims to create a 'ring of friends' around the borders of the new enlarged European Union.
The Baltic Ring must be involved in the programme.

İsveççe' de "ring" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishOtherwise the pretensions of the EU to have a human rights policy ring hollow.
Annars klingar EU:s anspråk på att ha en politik för mänskliga rättigheter falskt.
EnglishThe best defence against contagion is the ring-fencing of our budgetary positions.
Det bästa försvaret mot smittrisken är att öronmärka våra offentliga finanser.
EnglishOtherwise the pretensions of the EU to have a human rights policy ring hollow.
Annars klingar EU: s anspråk på att ha en politik för mänskliga rättigheter falskt.
EnglishA key principle of the 'ring of friends' we are forging is joint ownership.
En huvudprincip i den vänkrets som vi håller på att skapa är gemensamt ägande.
EnglishOn 1 May, the bells of freedom must ring in Europe, not those of female slavery.
Den 1 maj skall frihetens klockor ljuda i Europa, inte kvinnoslaveriets.
EnglishRing vaccination has to be the way in which we look at trying to control it.
Vi måste använda oss av kretsvaccinering i våra försök att kontrollera den.
EnglishThe first ring restores the default illumination without making any other changes.
Den första ringen återställer standardbelysningen, utan att göra några andra ändringar.
EnglishAs President Prodi has said, the aim of the ENP is to create a 'ring of friends'.
Som ordförande Prodi har sagt är syftet med ENP att skapa en vänkrets.
EnglishThey ring our office, they know our assistants, they ask for help, and we do that.
De ringer till vårt kontor, de känner våra assistenter, de ber om hjälp och vi hjälper dem.
EnglishPlease could you therefore discuss with the Bureau how this time can be ring fenced.
Jag ber dig därför att diskutera med presidiet hur den tiden kan spikas för frågestunden.
EnglishHas the Commission urged Britain for example to use ring vaccination?
Har kommissionen uppmanat England att till exempel använda sig av ringvaccinering?
EnglishWhen I listen to you say ‘ prosperity, solidarity, security’, that has a nice ring to it.
Det känns trevligt när jag hör er säga ” välstånd, solidaritet, säkerhet ”.
EnglishWhen I listen to you say ‘prosperity, solidarity, security’, that has a nice ring to it.
Det känns trevligt när jag hör er säga ”välstånd, solidaritet, säkerhet”.
EnglishWhat has a revolutionary ring to it now will soon seem very realistic.
Vad som nu låter revolutionärt kommer inom kort att visa sig vara mycket realistiskt.
EnglishIn other words, the whole ring of friends included by President Prodi in his strategy.
Det är med andra ord hela den ?krets av vänner? som ordförande Prodi avser i sin strategi.
EnglishWhen I ring the bell again the Monster will turn around and begin walking
När jag åter ringer i min klocka, vänder sig Monstret om och börjar gå.
EnglishIn other words, the whole ring of friends included by President Prodi in his strategy.
Det är med andra ord hela den? krets av vänner? som ordförande Prodi avser i sin strategi.
EnglishHe was right, and his words still ring true for the European Union today.
Han hade rätt, och hans ord gäller också för Europeiska unionen i dag.
EnglishThe Athens ring road should be completed at the end of 2003 and the bridge completed in 2004.
Kringfartsleden runt Aten bör vara klar till slutet av 2003 och bron 2004.
EnglishHe rules with a ring of steel around him but he is not supported by the people of Nigeria.
Han styr med en järnring runt sig, men han stöds inte av Nigerias folk.
Sözlükte diğer kelimeler