"to reside" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to reside" İsveççe çeviri

EN to reside
volume_up
[resided|resided] {fiil}

to reside (ayrıca: to dwell, to lie, to live, to stop)
They will now be able to work, study or reside in another European Union Member State, as well.
De kommer nu att kunna arbeta, studera eller bo även i en annan EU-medlemsstat.
In the past, citizens of Eastern Europe were tempted to reside in the United States illegally for financial reasons.
Östeuropas medborgare lockades tidigare att bo i USA illegalt av ekonomiska skäl.
The expression ‘ flow management’ should refer to legal entry to work and reside in the European Union.
Uttrycket flödeshantering bör avse laglig inresa i syfte att arbeta och bo i Europeiska unionen.
It is up to each sovereign state to decide who is permitted to reside in its territory.
Det är upp till varje suverän stat att avgöra vem som ska få vistas på territoriet.
It should especially hold true for European citizens who have the right to move and reside freely within the EU.
Det bör särskilt gälla för EU-medborgarna, som har rätt att fritt röra sig och vistas inom EU.
As you know, a long-stay visa allows the holder to reside in the Member State that has issued it.
Som ni vet ger en visering för längre vistelse innehavaren möjlighet att vistas i den medlemsstat som har utfärdat viseringen.
to reside (ayrıca: to breathe, to dwell, to exist, to last)
We are against these practices and assure you that we will remain vigilant and active in our efforts to ensure that all those who reside in Europe can be full citizens and enjoy equal rights.
Vi kan försäkra er att vi kommer att vara vaksamma på dessa metoder, så att alla invånare i Europa skall kunna bli fullvärdiga medborgare och leva med lika rättigheter.
My view is that a third-country national who has legally lived and resided in Europe for a long time should be able to live on more or less equal terms with EU citizens.
Min uppfattning är att en tredjelandsmedborgare som lagligen bor och vistas i Europa sedan lång tid tillbaka skall kunna leva på i stort sett likvärdiga villkor som EU: s medborgare.
to reside (ayrıca: to dwell, to live)
to reside

İsveççe' de "to reside" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishCancer affects 2 million people in the EU, of which 276 678 reside in the UK.
Två miljoner människor i EU är drabbade av cancer, varav 276 678 i Förenade kungariket.
EnglishSitemaps (one for each site) that all reside in a single location.
webbplatskartor (en för varje webbplats) som finns samlade på en och samma plats.
EnglishThere are approximately thirteen million third-country subjects who reside within European territory.
Det finns cirka tretton miljoner medborgare från tredje land som uppehåller sig i Europa.
EnglishDoes ownership of them reside in the European Union or elsewhere, and are special agreements required?
Ligger ägandet i EU eller någon annanstans och behövs särskilda avtal?
EnglishThis is what enables EU citizens to move, reside and work without obstruction.
Det är den som gör det möjligt för unionens medborgare att fritt röra sig, etablera sig och arbeta utan hinder.
EnglishWe are constantly hearing of cases where EU citizens are unable to reside in another Member State.
Det finns fortfarande fall när en unionsmedborgares uppehåll i en annan medlemsstat omöjliggörs.
EnglishThe threats of the twenty-first century reside in a combination of technical development and competition.
På 2000-talet ligger hoten i en kombination av teknisk utveckling och konkurrerande krafter.
EnglishApproximately 10-12 million Roma reside in the European Union.
skriftlig. - (FR) Omkring 10-12 miljoner romer bor i EU.
EnglishI can only support access to healthcare for all EU citizens irrespective of the State in which they reside.
Jag kan bara stödja rätten till sjukvård för alla EU-medborgare oavsett i vilken stat de är bosatta.
EnglishThe report aims to sum up the reality of the freedom to move and reside in the European Union.
Tack vore, det här betänkandet kan vi sammanfatta läget vad gäller personers fria rörlighet och bosättning i unionen.
EnglishThis directive does not deal with non-EU citizens who regularly reside in Union territory.
Det här direktivet behandlar inte personer som inte är EU-medborgare men lagligt uppehåller sig inom unionens territorium.
EnglishI, and I think my group as well, envision a Europe where everyone can travel freely and can reside freely.
Jag, och jag tänker också på vår grupp, har ett Europa för ögonen där alla kan resa och bosätta sig fritt.
English Every citizen of the Union has the right to move and reside freely within the territory of the Member States.
    Varje unionsmedborgare har rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier.
English Every citizen of the Union has the right to move and reside freely within the territory of the Member States.2.
    Varje unionsmedborgare har rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier.2.
EnglishA great many refugees from Nigeria who reside in Europe want to help the democratic opposition.
Vad gör Europeiska unionen, där väldigt många flyktingar från Nigeria uppehåller sig, för att hjälpa den demokratiska oppositionen?
EnglishThis is all a source of comfort to the earthquake victims and their family members, many of whom reside in the European Union.
Allt detta är en tröst för de drabbade och deras anhöriga, av vilka många lever här i Europeiska unionen.
EnglishThe first right of patients is be treated promptly and appropriately, without any obstacles, in the place in which they reside.
Patienters viktigaste rättighet är att utan hinder få adekvat och omedelbar behandling där de är bosatta.
EnglishFor surely the truth is this: freedom of movement has to mean freedom to reside and work in the place of one's choice.
Det är ju så att bara den som kan slå sig ned på den utvalda platsen och utöva sitt yrke där är den som har fri rörlighet.
EnglishThe challenges that lie ahead are great, not just for the quality of life for those who reside in an increasingly urbanised Europe.
Att döma av vad vi såg förra helgen är det tydligt att det övercentraliserade EU inte fungerar för närvarande.
EnglishIn our case, power is not to reside with those who are elected but with people who were once elected and can now no longer be.
Här hos oss skall inte de som är valda ha makten utan de som en gång har varit valda och nu inte längre kan väljas.