"to render" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to render" İsveççe çeviri

EN

to render [rendered|rendered] {fiil}

volume_up
One objective is to render the legislative procedures more appropriate.
En målsättning är att göra lagstiftningsförfarandena mer relevanta.
Transparency, open bookkeeping and supervision must render tax havens impossible.
Insyn, öppen bokföring och tillsyn måste göra skatteparadis omöjliga.
This would render the Commission a weakened body of national prejudice.
Detta skulle göra kommissionen till ett försvagat organ som kännetecknas av nationella fördomar.
If the Commission refuses to render account, our response can only be to refuse the discharge.
Om kommissionen vägrar att lämna räkenskaper, så kan svaret endast bli att inte bevilja någon ansvarsfrihet.
This will require the mobilisation of all interested parties, and I can assure you that the Commission, for its part, is fully mobilised to render its contribution without delay.
Detta kräver en mobilisering av samtliga berörda parter och jag kan lova er att kommissionen för sin del är fullt beredd att lämna sitt bidrag utan dröjsmål.
to render (ayrıca: to pay)
A logical file format is a specific coherent structure for organising data in a file such that a software can read, process, present (render) and store the information.
Ett logiskt format är en specifik logisk struktur för att organisera data i en fil på ett sådant sätt att mjukvara kan läsa, processa, presentera (återge) samt lagra informationen.

İsveççe' de "to render" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishBut we should not render the European Authority powerless right from the outset.
Men vi får inte klippa vingarna på den europeiska livsmedelsmyndigheten i förväg.
EnglishIt is true that in the Convention we have constraints which render it extremely difficult.
Det är sant att vi i konventionen har begränsningar som gör det ytterst svårt.
EnglishDoes the Commission genuinely approve of this refusal to render assistance to people at risk?
Accepterar kommissionen verkligen en sådan vägran att bistå utsatta människor?
EnglishEven you, Commissioner, cannot render international law null and void.
Inte ens ni, herr kommissionsledamot, kan bortse från internationell lag.
EnglishHowever, Mr President, we must render unto Caesar that which is Caesar's.
Men vi måste ge " åt kejsaren vad kejsaren tillhör" , herr ordförande.
EnglishHowever, Mr President, we must render unto Caesar that which is Caesar's.
Men vi måste ge " åt kejsaren vad kejsaren tillhör ", herr ordförande.
EnglishThat would be unacceptable, and would render the measure pointless.
Det skulle vara oacceptabelt, det skulle vara förnedrande för institutionen.
EnglishFailure to adopt the present proposal will render all the other parts of the compromise invalid.
Om vi inte antar detta förslag blir alla andra delar av kompromissen värdelös.
EnglishThey will be able to render more services and then we will be back where we started.
Då kan de leverera ännu fler gentjänster och så är cirkeln sluten.
EnglishFar greater steps are possible technically speaking, and Europe must render these compulsory.
Tekniskt sett är långt mer möjligt och Europa måste se till att det blir en skyldighet.
EnglishThis principle is not meant to render Europe completely inert!
Denna princip betyder inte att Europa överhuvud taget inte får agera!
EnglishYou can imagine, with 2,000 synchronized YouTube videos, the render time is just atrocious.
Ni kan föreställa er, med 2000 synkroniserade YouTube-videor, att sammanfogningstiden är ohygglig.
EnglishThere are other parasites that do this -- which render the host sterile.
Det finns andra parasiter som gör så -- gör värden steril.
EnglishYou must use the IMA SDK to request and render ads.
Du måste använda SDK-tillägget för IMA för att kunna begära och visa annonser.
EnglishFurthermore, the representatives were not authorised to render decisions binding upon their provinces.
Dessutom hade representanterna ingen behörighet att fatta bindande beslut för sin provins.
EnglishWe urge the parties to abide by it and we call upon Europe to take action to render it possible.
Vi uppmanar parterna att följa den och vi uppmanar Europa att vidta åtgärder så att det blir möjligt.
EnglishThe international community as well as the European Union should render assistance in overcoming these problems.
Det internationella samfundet och EU bör erbjuda hjälp för att få bukt med dessa problem.
EnglishI hope that agreement can be reached at the Conference on amendments to render the proposal more effective.
Jag hoppas att man vid konferensen kan komma överens om ändringar som gör förslaget effektivare.
EnglishThe RABITs will render short-term assistance - we must be clear about that.
Grupperna för snabba ingripanden vid gränserna kommer att hjälpa till under en kort tid - vi måste tydligt betona detta.
EnglishSuch cuts would be absolutely disastrous, and would render a valuable initiative by the Commission completely meaningless.
Jag anser därför, herr kommissionsledamot, att detta borde formuleras på annat sätt.