EN rejection
volume_up
{isim}

1. genel

rejection (ayrıca: denial, dismissal, rebuff, refusal)
volume_up
avslag {nö.}
In the event of rejection, the matter shall be referred back to the committee
Vid avslag skall ärendet återförvisas till utskottet. "
In the event of rejection, the matter shall be referred back to the committee.'
Vid avslag skall ärendet återförvisas till utskottet."
Any rejection decision must be duly substantiated, transparent and objective.
Varje beslut om avslag måste vara vederbörligen motiverat, öppet och objektivt.
rejection (ayrıca: rebuff, repulse)
Why are we tabling this proposal for a declaration of intended rejection?
Varför detta förslag till avsiktsförklaring om avvisande?
This feeling of uncertainty caused them to react with fear and rejection.
Denna känsla av osäkerhet ledde till att de reagerade med rädsla och avvisande.
I would like to give my reasons for this rejection area by area.
Jag skulle vilja ge en problemrelaterad motivering till mitt avvisande.
rejection (ayrıca: repudiation)
The European Union once again emphasises its firm rejection of the death penalty.
Europeiska unionen poängterar än en gång sitt strikta förkastande av dödsstraffet.
This rejection must be used as an opportunity to restate our position.
Och detta förkastande bör utgöra ett tillfälle för att bekräfta vår förståelse.
Parliament's rejection of Amendment No 2 was surprising.
Parlamentets förkastande av ändringsförslag 2 var överraskande.
rejection
volume_up
bortstötning {comm. gen.}
No problems are posed in terms of the rejection of such cells, since a patient’s own cells are not carcinogenic and do not cause genetic mutations.
Bortstötning av sådana celler är inte något problem, eftersom en patients egna celler inte är carcinogena och inte orsakar genetiska mutationer.
rejection
volume_up
förkastelse {comm. gen.}
The bullets of fanatics and individuals motivated by revenge, intolerance and rejection of others have made it even more difficult to seek dialogue, compromise and peace.
Kulorna från fanatiker och enskilda personer som drivs av hämnd, intolerans och förkastelse gentemot andra har gjort det ännu svårare att skapa dialog, kompromisser och fred.
rejection
volume_up
refusering {comm. gen.}

2. İşletme

rejection (ayrıca: refusal)
volume_up
avslag {nö.}
In the event of rejection, the matter shall be referred back to the committee
Vid avslag skall ärendet återförvisas till utskottet. "
In the event of rejection, the matter shall be referred back to the committee.'
Vid avslag skall ärendet återförvisas till utskottet."
Any rejection decision must be duly substantiated, transparent and objective.
Varje beslut om avslag måste vara vederbörligen motiverat, öppet och objektivt.

3. Tıp

rejection
volume_up
avstötning {comm. gen.}
Alltså slipper man risk för avstötning.
The cells would also be genetically different than those of the recipient, which requires suppressing the immune system to prevent rejection.
Cellerna kommer också att bli genetiskt annorlunda än mottagarens, vilket kräver att man trycker tillbaka immunförsvaret för att förhindra avstötning.

İsveççe' de "rejection" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThere must be a clear rejection of the monetary policy being proposed by the CSU.
En sådan penningpolitik, som de ansvariga inom CSU föreslår, bör tydligt avslås.
EnglishIt is also being held two years after its rejection by the European Parliament.
Debatten hålls också två år efter det att Europaparlamentet förkastade förslaget.
EnglishMr President, the rapporteur is proposing rejection of the Commission's proposal.
Herr talman! Föredraganden föreslår att ni skall rösta emot kommissionens förslag.
EnglishThis is a new section of the directive, new since its rejection by us in 1996.
Detta utgör ett nytt avsnitt i direktivet, nytt sedan det förkastades av oss 1996.
EnglishFailure was due to increasingly widespread rejection of the free trade system.
Misslyckandet berodde på det alltmer omfattande förkastandet av frihandelssystemet.
EnglishFourthly, the need for open markets and the rejection of all protectionism.
För det fjärde, behovet av öppna marknader och förkastandet av all protektionism.
EnglishI voted for rejection of the Commission proposal on ‘humane’ trapping standards.
   – Jag röstade emot kommissionens förslag om ”humana” normer för fångstmetoder.
EnglishFailure was due to increasingly widespread rejection of the free trade system.
? Misslyckandet berodde på det alltmer omfattande förkastandet av frihandelssystemet.
EnglishThis position must not be regarded as a rejection of the rapporteurʼs work.
Ställningstagandet bör inte ses som ett ogillande av föredragandens arbete.
EnglishWe are very disappointed in the Council's rejection yesterday of this legal basis.
Vi är mycket besvikna på rådet, eftersom det i går avvisade den här rättsliga grunden.
EnglishThis lack of a boundary breeds uncertainty, and uncertainty breeds rejection.
Avsaknaden av en gränslinje föder osäkerhet, och osäkerhet föder motstånd.
EnglishThe Irish rejection calls into question the whole architecture of the Lisbon plan.
Det irländska förkastandet innebär ett ifrågasättande av Lissabonplanens hela struktur.
EnglishThis position must not be regarded as a rejection of the rapporteurʼ s work.
Ställningstagandet bör inte ses som ett ogillande av föredragandens arbete.
EnglishWe are very disappointed in the Council' s rejection yesterday of this legal basis.
Vi är mycket besvikna på rådet, eftersom det i går avvisade den här rättsliga grunden.
EnglishOur abstention on this issue is not a rejection of Slovenia’s application.
Att vi avstod i den här frågan innebär inte att vi tillbakavisar Sloveniens ansökan.
EnglishAt first reading, in the debate on 10 March, I expressed my rejection of this plan.
   . – Vid första behandlingen, i debatten den 10 mars, förkastade jag denna plan.
EnglishThey subsequently tabled a motion of rejection which was in effect a vote of confidence.
Den lämnade efteråt in ett misstroendevotum som egentligen var ett förtroendevotum.
EnglishWe welcome the rejection, by a slim, right-wing majority, of the Evans report on asylum.
Vi gläds åt att Evans betänkande om asyl avvisats med en liten majoritet från höger.
EnglishI believe that we should spare ourselves the public ridicule and the public rejection.
Jag anser att vi bör bespara oss allmänhetens förlöjligande och ogillande.
EnglishAs for little and large, we already have a high rate of rejection: 70-75%.
När det gäller stort och smått så har vi redan en hög avslagsfrekvens på 70–75 procent.