EN regarding
volume_up
{edat}

regarding (ayrıca: concerning, over, about, re)
Subject: Position of the Italian EU Presidency regarding clandestine immigrants
Angående: Det italienska ordförandeskapets bekämpande av illegal invandring
There is a particular situation in the United Kingdom regarding the payment of donors.
I Förenade kungariket råder en speciell situation angående ersättning till givare.
I should like to ask a question regarding the more general work regarding patent policy.
Jag vill ställa en fråga angående det mer allmänna arbetet med patentpolitik.
regarding (ayrıca: concerning, over, re)
Regarding openness, the presidency and Parliament are in alliance.
Beträffande öppenheten har vi en allians mellan ordförandeskapet och parlamentet.
There are at least four issues to be resolved regarding credit rating agencies.
Det finns minst fyra problem som måste lösas beträffande kreditvärderingsinstituten.
I share the previous speaker's view regarding the problems of arms exports.
Jag delar den förre talarens åsikt beträffande problematiken med vapenexporten.
regarding
Let me turn briefly to Mr Lagendijk's question regarding the Special Envoy.
Helt kort till frågan från Lagendijk rörande det särskilda sändebudet.
Thank you very much for pointing out the position regarding amendments.
Tack så mycket för att ni klargjorde inställningen rörande ändringsförslagen.
Finally, just one last appeal regarding distinguishing signs.
Slutligen bara en sista vädjan rörande nationalitetsmärken.
regarding

"regard" için eşanlamlılar (İngilizce):

regard

İsveççe' de "regarding" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAlarming figures are presented regarding population trends - Europe is shrinking.
Det presenteras alarmerande siffror på befolkningsutvecklingen - Europa krymper.
EnglishWe must also consider the scenario regarding the consequences of increasing CO2.
Vi måste även beakta scenariet när det gäller följderna av ökade koldioxidutsläpp.
EnglishWe must adopt a responsible attitude regarding the safety of our fellow citizens.
Vi måste anta en ansvarsfull hållning när det gäller våra medborgares säkerhet.
EnglishRegarding the proposal in front of us, I would ask the Commission to withdraw it.
När det gäller förslaget framför oss vill jag be kommissionen dra tillbaka det.
EnglishOn that occasion, Parliament had drawn up several proposals regarding relocations.
Vid det tillfället hade parlamentet upprättat flera förslag om omlokaliseringar.
EnglishRegarding services of general interest, a perspective of progress is emerging.
När det gäller de allmännyttiga tjänsterna börjar kommande framsteg att skönjas.
EnglishI would like to raise three issues regarding the tax on financial transactions.
Jag skulle vilja diskutera tre frågor som rör skatt på finansiella transaktioner.
EnglishI believe that it is essential that you give an explanation regarding the content.
Jag anser att det är viktigt att du ger en förklaring när det gäller innehållet.
English(MT) I wish to share some ideas regarding Schengen and the way in which I see it.
(MT) Jag vill dela med mig av några idéer om Schengen och berätta hur jag ser det.
EnglishThere are many critical issues regarding this conflict in today’s common position.
Det finns många kritiska frågor om denna konflikt i dagens gemensamma ståndpunkt.
EnglishI also accept that people have fears and criticisms regarding this Constitution.
Jag accepterar också att många är rädda och kritiska när det gäller konstitutionen.
EnglishWe share their concern regarding the risk of further proliferation of the conflict.
Vi delar deras oro när det gäller risken för att konflikten sprids ytterligare.
EnglishHowever, regarding other parts of it, we believe that we must table amendments.
Vi anser emellertid att vi måste lägga fram ändringsförslag till vissa andra delar.
EnglishI do not entirely share Mr Liese's faith and enthusiasm regarding nuclear energy.
Jag delar absolut inte den tro och entusiasm som Liese hyser för kärnkraften.
EnglishHowever, I am much less enthusiastic about the proposal regarding a new observatory.
Däremot är jag mycket mindre entusiastisk inför förslaget till ett nytt centrum.
EnglishMadam President, yesterday I made a point regarding the camera crew in the Chamber.
Fru ordförande! I går anmärkte jag på det kamerateam som befann sig i kammaren.
EnglishIt focuses attention on absolutely essential matters regarding safety at sea.
Han koncentrerar sig där på mycket viktiga frågor som gäller säkerhet till sjöss.
EnglishThe EU has had legislation for a long time regarding health and safety at work.
EU har sedan länge en lagstiftning när det gäller hälsa och säkerhet i arbetslivet.
EnglishI wish to abstain in the vote on the joint motion for a resolution regarding Kosovo.
Jag har avstått från att rösta om det gemensamma resolutionsförslaget om Kosovo.
EnglishThis report itself is heading in a generous direction regarding asylum policy.
Just detta betänkande går i en generös riktning vad gäller flyktingpolitiken.

Sözlükte diğer kelimeler