EN reach
volume_up
{isim}

reach (ayrıca: distance, extent, haul, section)
volume_up
sträcka {comm. gen.}
Let us reach out a European hand to welcome the Belarusian people.
Låt oss sträcka ut en europeisk hand och välkomna det vitryska folket.
Human solidarity must reach out beyond the borders of countries and continents.
Människors solidaritet måste sträcka sig längre än till det egna landets eller den egna kontinentens gränser.
It is very easy to reach out and press this button, it should not be difficult for any Member.
Det är mycket enkelt att sträcka ut handen och trycka på den knappen, det borde inte vara svårt för någon ledamot.
reach (ayrıca: grasp)
The solutions are within reach if solidarity and human sympathy are mobilised.
Lösningarna är inom räckhåll om solidariteten och medmänskligheten mobiliseras.
The negotiators declared afterwards that an agreement had been within reach.
Förhandlarna förklarade efteråt att avtalet var inom räckhåll.
The European Parliament is showing that virtuous courses of action are within our reach.
Europaparlamentet visar att rättmätigt agerande finns inom räckhåll för oss.
reach (ayrıca: elongation, expansion, extension, extent)
volume_up
utsträckning {comm. gen.}
Should more weight be given to agreement reached between the institutions upon first reading?
Måste vi använda oss av kommittéförfaranden i större utsträckning?
What will the Commission do with a view to making sure that more of these resources reach the poorest countries?
Vad kommer Europeiska kommissionen att göra för att se till att dessa medel i större utsträckning når de fattigaste länderna?
It would raise problems with far-reaching constitutional consequences for our Member States.
Det skulle ge upphov till problem som i stor utsträckning påverkar situationen i våra medlemsstater.
reach (ayrıca: carry, compass, range, scope)
volume_up
räckvidd {comm. gen.}
Crucial and political decisions are being placed beyond the reach of politicians elected by the people.
Väsentliga och politiska beslut sker utanför de folkvalda politikernas räckvidd.
It may not be enough to rely on the good will of enterprises outside our reach.
Det kanske inte är tillräckligt att lita på den goda viljan hos företag utanför vår räckvidd.
And our Navy still has more reach than those of most of the other Member States.
Och vår flotta har fortfarande större räckvidd än de flesta andra medlemsstaters.
reach (ayrıca: bulk, compass, scope, span)
Entrepreneurship is smothered by a bureaucracy that long ago exceeded the bounds of common sense in terms of its reach and size.
Företagandet hålls tillbaka av en byråkrati vars omfång för länge sedan passerat gränserna för vad som är rimligt.
Despite having a few doubts about the excessive reach of the text - which falls within the ambit of the Europe 2020 strategy - I think the objectives of the resolution are most welcome.
Trots vissa tvivel om textens orimliga omfång - som faller inom ramen för Europa 2020-strategin - anser jag att målen i resolutionen är mycket glädjande.
Furthermore, the fifth research plan only includes one person per project, although it is impossible to carry out a far-reaching project with grant holders alone.
Dessutom ingår det i det femte forskningsprogrammet bara en person per projekt, när det är omöjligt att genomföra ett projekt av större omfång endast med stipendiater.
reach (ayrıca: amplitude, breadth, expanse, scope)
volume_up
vidd {comm. gen.}
Why should Europe get involved in the far reaches of outer space?
Varför skall Europa engagera sig i världsrymdens vidder?
reach (ayrıca: apprehension, capture)
reach (ayrıca: run, tension)
volume_up
sträckning {comm. gen.}
reach (ayrıca: straight)
volume_up
raksträcka {comm. gen.}
reach (ayrıca: gunshot, range)
This dialogue must reach those who, at one point, thought they could gain their liberty through the gun.
Om vi vill ha en dialog är det uppenbart att den dialogen måste bli så djupgående som möjligt, den måste nå fram till dem som för ett ögonblick trodde att friheten fanns inom skotthåll.
reach

İsveççe' de "reach" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe chemical industry feels that REACH is overly favourable to the environment.
Inom den kemiska industrin menar man att Reach i alltför hög grad gynnar miljön.
EnglishA company that is insolvent may reach with its creditors a composition agreement.
Det kan komma överens med sina fordringsägare om en så kallad ackordsuppgörelse.
EnglishMr Savary, I welcome the compromise that we were able to reach in that respect.
Jag är glad, herr föredragande, att vi kunnat uppnå en kompromiss på den punkten.
EnglishAnd I am not talking about the consensus we reach so often in this Parliament.
Och jag menar inte den konsensus som vi i oräkneliga fall når här i parlamentet.
EnglishThe European funds do not reach the people responsible for managing the forests.
EU-medlen når inte fram till de människor som ansvarar för skogsförvaltningen.
EnglishThe REACH system should be based on the principle of prevention and precaution.
Reach-systemet bör bygga på principerna om förebyggande åtgärder och försiktighet.
EnglishWe must also reach a balance within the Union where Internet access is concerned.
Vi måste också uppnå en balans inom unionen när det gäller tillgång till Internet.
EnglishThey will be reviewed annually and replaced as soon as they reach completion.
De kommer att granskas varje år och bytas ut mot andra så snart de är slutförda.
EnglishThat is why we need REACH, but a REACH that manages to deliver what it promises.
Det är därför vi behöver REACH – men ett REACH som klarar att hålla vad det utlovar.
EnglishHow to reach this goal was one of the issues debated here in plenary yesterday.
Hur detta mål ska uppnås var ett av de ämnen som debatterades här i kammaren i går.
EnglishIf I combine both things, it may be possible to reach new agreements with the US.
Om jag kombinerar båda sakerna så är det kanske möjligt att ingå nya avtal med USA.
EnglishI have been campaigning for over three years in support of a strong REACH.
   – Jag har i över tre år drivit en kampanj till stöd för ett starkt REACH.
EnglishWe reach a very small number of questions, and answers are allowed to go on forever.
Vi hinner med ett mycket litet antal frågor, och svaren tillåts pågå i evighet.
EnglishREACH places the responsibility for testing chemicals on importers and manufacturers.
Med Reach läggs ansvaret för att testa kemikalier på importörer och producenter.
EnglishSuch vehicles should not be within reach of young people barely 18 years of age.
Dessa fordon ska inte vara tillgängliga för unga människor som knappt fyllt arton år.
EnglishIt is just about the only agreement that the WTO members managed to reach in Cancún.
Det var faktiskt det enda avtal som WTO: s medlemmar lyckades enas om i Cancún.
EnglishIt is important that Member States across the continent reach these benchmarks.
Det är viktigt att medlemsstater runt om på vår kontinent kan uppfylla dessa normer.
EnglishAny such requests must reach the Board no later than seven weeks before the meeting.
En sådan begäran måste vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före stämman.
EnglishIt is just about the only agreement that the WTO members managed to reach in Cancún.
Det var faktiskt det enda avtal som WTO:s medlemmar lyckades enas om i Cancún.
EnglishWe have been journeying for a long time and we intend to reach a good destination.
(Applåder) Vi har varit på väg länge, och vi vill sträva efter ett gott mål.