"rationalization" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"rationalization" İsveççe çeviri

EN rationalization
volume_up
{isim}

rationalization (ayrıca: reorganization, rationalisation)
volume_up
rationalisering {comm. gen.}
I myself was a company director, and rationalization is one of the easiest things to resort to.
Jag har själv varit generaldirektör och rationalisering är bland det lättaste.
A few points about the key words'simplification ' and 'rationalization '.
Några påpekanden om nyckelorden förenkling och rationalisering.
A few points about the key words 'simplification' and 'rationalization'.
Några påpekanden om nyckelorden förenkling och rationalisering.

"rationalization" için eşanlamlılar (İngilizce):

rationalization
ration
English
rationalisation

İsveççe' de "rationalization" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe rationalization of travel costs calculations has more or less, well, actually come to nothing.
Rationaliseringen av de kvitterade räkningarna - har runnit ut i sanden, åtminstone till hälften.
EnglishRationalization that gets rid of jobs is easy.
Det är lätt att rationalisera genom att ta bort arbetstillfällen.
EnglishThose measures include combating varroasis, rationalization of transhumance, technical assistance and promoting honey analysis.
Dessa åtgärder omfattar bekämpningen av varroakvalster, rationaliseringen av flytt av bisamhällen, teknisk hjälp samt främjandet av honungsanalyser.
EnglishIn fact, as she quite rightly emphasized, the independence of higher education establishments remains a priority that must not be put in jeopardy by a desire for rationalization.
Som hon så riktigt understryker kvarstår att högskolornas oberoende är en prioritet som inga rationaliseringssträvanden bör rucka på.
EnglishAnd it would be sensible to extend this to improving market access for individual holdings, since that creates jobs, whereas rationalization destroys them.
Det vore ändamålsenligt att utvidga detta på marknadstillgången för de enskilda företagen, eftersom det skapar arbetsplatser, medan rationaliseringar tillintetgör arbetsplatser.
EnglishWe must ensure that the rationalization and growth of the postal markets do not supplant the postal service as a public civil and regionally equal service.
Man måste kunna sörja för att en avreglering och breddning av postmarknaden inte tränger ut posten som en offentlig serviceform som utgår från lika behandling av alla medborgare och områden.
EnglishIn future we should give much more consideration to what impetus for rationalization we could trigger using numbers like these, as well as considering the cost of change.
Vi bör i framtiden i högre utsträckning fundera över, vilken rationaliseringsknuff vi kan utlösa med sådana nummer, men andra sidan också tänka över kostnaderna för en ändring.
EnglishMr President, the proposals that we are discussing are essentially a technical adjustment, but their substance is crucial to the continuing rationalization of agriculture.
Herr ordförande! Det betänkande som vi behandlar är i huvudsak en teknisk anpassning, men innehållsmässigt är det utslagsgivande för rationaliseringsutvecklingen inom jordbruket.
EnglishI fully share the opinion of the rapporteur who sees, in this possibility, substantial advantages in terms of acceleration, rationalization and simplification of the legislative work.
Jag delar helt och hållet föredragandens ståndpunkt, då han i den här möjligheten ser stora fördelar när det gäller ett snabbare, rationaliserat och enklare lagstiftningsarbete.
EnglishBut I believe that the only way that rationalization can take place is if the industry itself decides how to do it, given a very strict environmental framework within which it has to work.
Men jag tror också att det enda sättet att åstadkomma rationaliseringar på är om näringen själv tar beslut om hur det skall ske, utifrån en mycket sträng miljöram som den måste hålla sig inom.