"to pronounce" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to pronounce" İsveççe çeviri

EN to pronounce
volume_up
[pronounced|pronounced] {fiil}

Unfortunately, almost all these good intentions have names which are difficult to pronounce.
Nästan alla dessa goda avsikter har tyvärr namn som är svåra att uttala.
I will try harder to pronounce your name correctly in future.
Jag kommer att anstränga mig mer för att uttala ert namn korrekt i fortsättningen.
In some respects it is difficult to pronounce, but it is clearly even more difficult to understand.
Dels är det svårt att uttala, men ännu svårare är det uppenbarligen att förstå detta ord.
to pronounce (ayrıca: to declare, to speak)
We call on the Commission and the Council to pronounce on this issue without delay.
Vi uppmanar kommissionen och rådet att uttala sig om detta snarast.
The statute should be revised so that the Ombudsman is entitled to see each and every document before he has to pronounce upon a matter.
Stadgan bör revideras så att ombudsmannen får rätt att se alla dokument innan han skall uttala sig i en sak.
These divergences in the appreciation of the parties who will have to pronounce themselves on the IGC are not encouraging.
Dessa skillnader i inställning mellan de aktörer som skall uttala sig om regeringskonferensen är inte uppmuntrande.
I would welcome it if we could once and for all make things clear here in the European Parliament, and pronounce that the Székely people are entitled to territorial autonomy.
Jag skulle välkomna om vi en gång för alla kunde reda ut saken här i Europaparlamentet och förkunna att szeklerna har rätt till territoriell självständighet.
to pronounce (ayrıca: to return)
In 2009, incidentally, there were 57 000, and the Court issued 2 000 judgments that year or, more accurately, it had to pronounce these judgments.
År 2009 var det för övrigt 57 000 och domstolen utfärdade 2 000 domar det året eller mer exakt den måste avkunna dessa domar.

İsveççe' de "to pronounce" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThere is no legal basis on which to pronounce an EU-wide tobacco advertising ban.
Det finns ingen rättslig grund för ett förbud mot tobaksreklam i hela EU.
EnglishIt is utterly wrong and incomprehensible for a court to pronounce such a sentence.
Det är fullständigt oacceptabelt och oförståeligt att en domstol utfärdar en sådan dom.
EnglishI do not wish, on behalf of the Council, to pronounce any judgment here in this House today.
Jag vill inte på rådets vägnar avge någon dom här i kammaren i dag.
EnglishYou should not pronounce on a subject on which you cannot make any definite comments.
Det som du inte på ett väldefinierat sätt kan konstatera får du inte göra några bestämda uttalanden om.
EnglishWe say that the progress being made here is so minimal that we cannot pronounce ourselves satisfied with it.
Vi menar att det som åstadkommits är så obetydligt att vi inte kan nöja oss med det.
EnglishI do not wish, on behalf of the Council, to pronounce any judgment here in this House today.
Tack så mycket herr Haarder för ert långa samarbete i dag.
EnglishWe in the committee did not pronounce ourselves on this dispute.
EnglishThis is why we are asking you to honour the vote of the Irish people and to pronounce the Lisbon Treaty dead.
Det är därför vi uppmanar er att respektera irländarnas folkomröstning och dödförklara Lissabonfördraget.
EnglishThe Council will now be asked to pronounce on the text.
EnglishWe cannot, however, pronounce ourselves satisfied with the way in which the chapter on payment appropriations was concluded.
Vi kan däremot inte säga att vi är nöjda över sättet att avsluta kapitlet om betalningsbemyndiganden.
EnglishThe Commission would immediately pronounce a ban.
EnglishI now pronounce you husbands and wives!
EnglishI hereby pronounce you husband and wife.
EnglishI now pronounce you husband and wife.
EnglishI now pronounce you man and wife.
EnglishI now pronounce you man and wife.
EnglishThe European Parliament did not only pronounce judgment, it also tried directly and indirectly to influence the situation in Slovakia.
Europaparlamentet har inte bara bedömt, utan också försökt att direkt eller indirekt påverka situationen i Slovakien.
EnglishI pronounce it as a clear statement – I am against any death penalty, be it in Libya, in the United States or in any other country of the world.
Jag säger det rent ut – jag är emot alla dödsstraff, i Libyen, i Förenta staterna och i andra länder i världen.
EnglishIn particular, we stress the right of every Member State to formulate its own criminal law and hence also to pronounce appropriate sentences.
Särskilt betonar vi varje medlemsstats rätt att själv utforma sin straffrätt och därmed även utdöma lämplig påföljd.
EnglishThe use of E 467 - I will not attempt to pronounce the full word - as proposed by the Commission, seems to meet this requirement.
Den av kommissionen föreslagna användningen av E 467, och jag begränsar mig också till förkortningen, förefaller att uppfylla denna.