EN prime
volume_up
{isim}

1. genel

volume_up
början {comm. gen.}
Prime Minister, your predecessor did not have an easy or positive start.
Er företrädare hade inte en vare sig lätt eller positiv början.
I did so at the beginning, in the presence of Prime Minister Topolánek.
Jag gjorde det i början, när premiärminister Mirek Topolánek var här.
I sided with Prime Minister Orbán when he fought the Communists at the end of the 80s and the beginning of the 90s.
Jag ställde mig på premiärminister Orbáns sida när han kämpade mot kommunisterna i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet.
prime
volume_up
dagens första timme {sad. tk.} [ör.]
prime
volume_up
prim {sad. çoğ.}

2. Matematik

prime

3. Amerikan İngilizcesi

prime (ayrıca: palmy days, glories, heyday)

İsveççe' de "prime" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe have congratulated acting Prime Minister Olmert on Kadima’s election victory.
Vi har gratulerat ställföreträdande premiärminister Olmert till Kadimas valseger.
EnglishIn that way, we will meet the prime objective, which is the future of fisheries.
På så sätt uppnår vi det viktigaste målet, nämligen att trygga fiskets framtid.
EnglishDo not forget, Prime Minister, especially next week, that you are a true European.
Glöm inte, herr premiärminister, särskilt nästa vecka, att ni är en sann europé.
EnglishAs my prime minister, José Sócrates, says, we have a mandate, but not a Treaty.
Som min premiärminister José Sócrates säger har vi ett mandat, men inget fördrag.
EnglishUS sub-prime mortgage lenders are the main culprits and players in this crisis.
De institut som har beviljat subprimelån är de skyldiga aktörerna i denna kris.
EnglishOur Prime Minister has committed himself to coming back to speak to Parliament.
Vår premiärminister har åtagit sig att komma tillbaka och tala inför parlamentet.
EnglishEurope's Constitution bears fine signatures of presidents and prime ministers.
Europas konstitution bär fina underskrifter av presidenter och premiärministrar.
EnglishWe have congratulated acting Prime Minister Olmert on Kadima’ s election victory.
Vi har gratulerat ställföreträdande premiärminister Olmert till Kadimas valseger.
EnglishHowever, many prime ministers attended and it is they who have to implement policy.
Många premiärministrar deltog dock, och det är de som måste genomföra politiken.
EnglishMy first point is that the Prime Minister is one of the best defenders of Europe.
Min första punkt är att premiärministern är en av de bästa förkämparna för EU.
EnglishThat is my first comment on the Prime Minister's opening remarks to Parliament.
Det är min första kommentar till statsministerns inledningstal i parlamentet.
English(PT) Prime Minister Sócrates says he has received a clear and precise mandate.
(PT) Premiärminister Sócrates säger att han har fått ett tydligt och exakt mandat.
EnglishEven the Prime Minister was talking about Baroness 'Ashdown' as opposed to Ashton.
Till och med premiärministern talade om baronessan ”Ashdown” i stället för Ashton.
EnglishMr President, to what do we owe the visit by the Irish Prime Minister today?
(EN) Herr talman! Vad föranleder dagens besök av den irländske premiärministern?
EnglishI have here the letter of 3 September from the three European Prime Ministers.
Jag har här skrivelsen av den 3 september från de tre europeiska statsministrarna.
EnglishThe electronic media are also in the hands of Prime Minister Hun Sen's party.
De elektroniska medierna är också i händerna på premiärminister Hun Sens parti.
EnglishThe Danish Prime Minister has already offered the Danish critics of the EU a place.
Den danske statsministern har redan erbjudit de danska unionskritikerna en plats.
EnglishPrime Minister, you warn of the danger in maybe building a wall against Turkey.
Herr statsminister! Ni varnar för faran med att eventuellt bygga en mur mot Turkiet.
EnglishLadies and gentlemen, before becoming Prime Minister, I was leader of the opposition.
Mina damer och herrar! Innan jag blev premiärminister var jag oppositionsledare.
EnglishThere is some good news, such as Mr Dandari's appointment as Deputy Prime Minister.
Det finns vissa goda nyheter, t.ex. att Dandari utsetts till vice premiärminister.