"to possess" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to possess" İsveççe çeviri

EN to possess
volume_up
[possessed|possessed] {fiil}

1. genel

to possess (ayrıca: to bear, to carry, to draw, to enjoy)
Vessels must be crewed by seafarers who possess the necessary theoretical and practical knowledge.
Fartyg måste ha en besättning med nödvändiga praktiska och teoretiska kunskaper.
The garages need to possess the equipment required to assess the functioning of an engine while it is running.
Verkstäderna behöver ha den utrustning som krävs för att bedöma en motors funktion när den är igång.
Clearly, therefore, this city must possess a special moral authority within the international community.
Staden måste därför ha en särskild moralisk auktoritet i folkgemenskapen - härom råder det inte några tvivel.
to possess (ayrıca: to fill, to occupy, to own)
In both cases it is perfectly justified to possess these holdings.
I båda fallen är det fullständigt berättigat att inneha penningsummor.
In addition, citizens are entitled to possess weapons that are family heirlooms or are used in hunting or for sporting purposes.
Dessutom har medborgarna rätt att inneha vapen som är släktklenoder eller används vid jakt eller för sportsliga ändamål.
I cannot support the proposed increase in the minimum financial requirement that a road haulage operator must possess in order to remain in business.
Jag kan inte stödja den föreslagna höjningen av minimibeloppet som en åkare måste inneha för att få stanna i branschen.
to possess (ayrıca: to enjoy, to hold, to keep, to own)
Such material as was considered damaging to the region and to China as a whole would therefore be censored, and it would be a punishable offence to possess it.
Sådant material som anses skadligt för regionen och Kina i sin helhet skulle därmed censureras och vara straffbart att äga.
to possess (ayrıca: to prepossess)
Children must be fully considered real, active citizens who are able to form and express their own opinions, enjoy certain rights, and who possess their own creative potential.
Barn måste erkännas fullt ut som riktiga, aktiva medborgare som kan bilda sig och uttrycka en egen uppfattning, åtnjuta vissa rättigheter och besitta en egen kreativ förmåga.

2. "feelings"

to possess
volume_up
fylla [fyllde|har fyllt] {fi.} (känslor)

İsveççe' de "to possess" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI must unfortunately inform you that we in the Council possess no such information.
Jag måste tyvärr informera er om att rådet inte förfogar över sådana uppgifter.
EnglishThey also possess symbols of statehood such as a separate currency and a flag.
De har också symboler som kännetecknar en stat, t.ex. en egen valuta och en flagga.
EnglishToday, the most unscrupulous and murderous worldwide may easily possess arms.
I dag kan de mest samvetslösa och mordlystna i världen lätt komma över vapen.
EnglishI won't campaign...... until I can possess...... her actual velvet self.
Jag tänker inte ställa upp...... innan jag rår om...... denna underbara människa.
EnglishUnfortunately, I am not able to wave a magic wand because I do not possess one.
Tyvärr kan jag inte svinga någon trollstav eftersom jag inte har någon.
EnglishThe countries of the European Union do not possess significant natural sources of energy.
Länderna i Europeiska unionen innehar inga betydande naturliga energikällor.
EnglishThey do not need large sums of money, for they possess the world's largest currency reserves.
De behöver inte få stora summor pengar, för de har världens största valutareserver.
EnglishThe only problem is that it does not even possess buckets with which to draw water.
Problemet är bara att den inte ens har hinkar att ösa vatten med.
EnglishAs a general rule, they possess fewer resources than the major American universities, for example.
I regel har de färre resurser än till exempel de stora amerikanska universiteten.
EnglishHe did not even possess a camera so I still do not know why he is being held in detention.
Han hade inte ens någon kamera, så jag kan fortfarande inte förstå varför han hålls kvar.
EnglishWomen possess female characteristics and the latter must also be valued.
Kvinnor har kvinnliga egenskaper, och dessa måste också värderas.
EnglishThat would be a phoney type of equality and would possess no credibility in the real world.
Det vore en skendemokrati, som inte kommer att fungera i realiteten.
EnglishDo we possess sufficient information to perform our monitoring role?
Har vi tillgång till tillräckligt med information för att kunna utöva vår övervakningsroll?
EnglishMadam President, the power that consumers possess is based on them receiving information.
för Verts/ALE-gruppen. - Fru talman! Konsumentmakt bygger på att konsumenterna får information.
EnglishWe should also not forget the spiritual values they possess, either.
Man bör heller inte glömma de andliga värden som skogarna erbjuder.
EnglishThis topic has particular importance for the EU, two of whose Member States possess nuclear weapons.
Ämnet är särskilt viktigt för EU eftersom två av dess medlemsstater besitter kärnvapen.
EnglishThus, the Basque Autonomous Communities possess real power.
Således förfogar de autonoma baskiska regionerna över reella befogenheter.
EnglishSecondly, what pressure instruments does the EU possess?
Dessutom undrar jag vilka påtryckningsmedel Europeiska unionen kan använda?
EnglishI believe I possess the right combination of...and… .
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
EnglishOne should preferably let culture get on by itself, and one should not try to possess it for oneself.
Det bästa är att låta kulturen sköta sig själv samtidigt borde man inte lägga beslag på den.