"port" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"port" İsveççe çeviri

volume_up
port {sıf.}
SV
SV

"port" İngilizce çeviri

volume_up
port {comm. gen.}

EN port
volume_up
{isim}

1. genel

port (ayrıca: dock, dockside, harbor, haven)
volume_up
hamn {comm. gen.}
Fourthly, implementation of the regulations relating to port reception facilities.
För det fjärde att genomföra bestämmelserna om mottagningsanordningar i hamn.
They have to do with port reception facilities and port state control.
Det gäller mottagningsanläggningar i hamn och hamnstatskontroll.
Port reception facilities for ship-generated waste and cargo residues
Mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester från fartyg
port (ayrıca: door, front door, gate, gateway)
volume_up
port {comm. gen.}
Netscape is unable to send a port command to the FTPserver to establish a data connection.
Netscape kan inte skicka något port-kommando tillFTP-servern och etablera en dataförbindelse.
In actual fact, Port-au-Prince is a vast refugee camp at the moment.
För ögonblicket är Port-au-Prince i själva verket ett enormt flyktingläger.
First of all, the port-state control, according to which 25 % of all ships require inspection.
Först och främst port-state control, de 25 procent av alla fartyg som måste kontrolleras.
port
Wine production in the United States, South Africa and wherever else must not be called port wine.
Vinprodukter från Förenta staterna, Sydafrika eller andra platser får inte kallas portvin.
For a long time still to come, Europe will be identified with port and sherry in the minds of South Africans.
Europa kommer länge än att i Sydafrika identifieras med portvin och sherry.
Various Members have talked about wines and spirits and the labels for port and sherry.
Ett flertal medlemsstater har talat om vin och sprit och märkningen av portvin och sherry.
port (ayrıca: aperture, break, gap, intake)
volume_up
öppning {comm. gen.}
port (ayrıca: wharf)
volume_up
hamnplats {comm. gen.}
volume_up
hamnstad {comm. gen.}
I find it depressing because I was born in a small port town where, at the time, there was a boatyard on practically every corner.
Den gör mig melankolisk eftersom jag föddes i en liten hamnstad där man vid den tiden hade ett varv på nästan varenda gata.
In fact, there has been a slight mistake: my last meeting was in Rotterdam, in a port city, and I met there with all the representatives of the port unions.
Det var ett litet misstag: Mitt senaste möte var i Rotterdam, i en hamnstad, och där träffade jag alla företrädare från hamnfacken.
As the elected representative of a port town, it is all the more incumbent on me to call on the Commission to authorise an increase in the ceiling of the de minimis aid.
Som den valda företrädaren för en hamnstad åligger det mig att uppmana kommissionen att godkänna en höjning av taket för stöd av mindre betydelse.

2. IT

port
volume_up
port {comm. gen.}
Netscape is unable to send a port command to the FTPserver to establish a data connection.
Netscape kan inte skicka något port-kommando tillFTP-servern och etablera en dataförbindelse.
In actual fact, Port-au-Prince is a vast refugee camp at the moment.
För ögonblicket är Port-au-Prince i själva verket ett enormt flyktingläger.
First of all, the port-state control, according to which 25 % of all ships require inspection.
Först och främst port-state control, de 25 procent av alla fartyg som måste kontrolleras.

"port" için eşanlamlılar (İngilizce):

port

"port" için eşanlamlılar (İsveççe):

port

İsveççe' de "port" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishA moment ago, Mrs Langenhagen said that port inspectors have a lot of work to do.
För en stund sedan sade Langenhagen att inspektörerna i hamnarna arbetar mycket.
EnglishOf course NATO should be and is our first port of call when security is threatened.
Nato måste naturligtvis vara och är vår främsta instans vid hot mot säkerheten.
EnglishPort policy would then mainly focus on offering support to peripheral regions.
Hamnpolitiken har då som främsta målsättning att stödja unionens randområden.
EnglishThere are two amendments that we are concerned about regarding port state control.
Det finns två ändringsförslag som bekymrar oss när det rör hamnstatskontroll.
EnglishThere are two amendments that we are concerned about regarding port state control.
. (EN) Det finns två ändringsförslag som bekymrar oss när det rör hamnstatskontroll.
EnglishTo face these challenges, we need an effective and efficient European port system.
För att kunna bemöta dessa utmaningar behöver vi ett effektivt europeiskt hamnsystem.
EnglishBetween England and Portugal there is the cork trade and indeed the port wine trade.
Mellan England och Portugal finns korkhandeln och inte minst portvinshandeln.
EnglishThe computer-implemented inventions and port services directives were also rejected.
Direktiven om datorrelaterade uppfinningar och hamntjänster avvisades också.
EnglishBut the debate has scarcely begun on this proposal for a directive on port services.
Men diskussionen har knappast börjat om detta förslag till direktiv om hamntjänster.
EnglishThis is why Brussels has targeted port services, cargo-handling, pilots and dockers.
Därför har EU riktat in sig på hamntjänster, godshantering, lotsar och hamnarbetare.
EnglishSecondly, the proposal dovetails with my own report on port State control.
För det andra sammanfaller förslaget med mitt betänkande om hamnstatskontroll.
EnglishHowever, the real challenge does not come from the neighbouring port, but from the roads.
Men kära kolleger, den verkliga utmaningen är inte grannhamnen, utan landsvägen.
EnglishWe will also start up investment projects, for instance with the sea port.
Vi kommer också att inleda investeringsprojekt, med hamnstaden till exempel.
EnglishThis applies to both the ship-quay relationship and to the other port sections.
Det gäller både för förhållandet mellan fartyg och kaj och för de andra delarna av hamnen.
EnglishCompetition between port companies is a good thing and leads to more efficient solutions.
Konkurrensen mellan hamnföretagen är positiv och leder till effektivare lösningar.
EnglishA Community framework would allow equitable access to port activities.
En sådan gemensam ram skulle ge en rättvis tillgång till verksamheten i hamnarna.
EnglishThe initial proposal was limited to rules applicable within a given port.
Det är sant att vi tog upp frågan om egenhantering för företag med personal på land.
EnglishThis proposal for a new Port Directive leaves a great deal to be desired in many areas.
Detta förslag till nytt hamndirektiv lämnar mycket i övrigt att önska under många år.
EnglishFirstly, this means tightening up the present system of port state control.
Det innebär i första hand en skärpning av det nuvarande systemet med hamnstatskontroll.
EnglishOf course NATO should be and is our first port of call when security is threatened.
Självklart är Nato och ska fortsätta vara vår första anlöpningshamn när vår säkerhet hotas.