EN

pack {isim}

volume_up
1. genel
pack (ayrıca: scum, trash)
I welcome the Commission communication and the report by Mrs Pack.
Jag välkomnar kommissionens meddelande och betänkandet av Doris Pack.
This will be achieved, Mrs Pack, with Parliament's help of course.
Vi kommer att klara detta, fru Pack, med parlamentets hjälp naturligtvis.
Also, as Mrs Pack has already said, there is the whole question of cultural diversity.
Som Doris Pack också redan har påpekat handlar det också om kulturell mångfald.
I ended up with a pack such as this, containing an urgently needed medicine, and I can tell you that I did not have confidence in it.
För min del slutade det med att jag bara fick tag på en sådan förpackning, som innehöll en medicin som jag behövde akut, och jag kan berätta för er att jag inte kände förtroende för den.
In all Member States, there are various provisions in industrial and transport law concerning the packing and transportation of these gases.
Alla medlemsstater har olika bestämmelser i industrilagstiftningen och i transportlagstiftningen för förpackning och transport av denna gaskategori.
The honey processing and packing lines offer competitive advantages in terms of market access, quality and attractiveness of the products to consumers.
Sektorn för bearbetning och förpackning av honung erbjuder konkurrensfördelar när det gäller marknadstillträde, kvalitet och hur attraktiva produkterna är för konsumenterna.
pack (ayrıca: band, bar, bond, headband)
pack (ayrıca: aggregate, amount, bunch, crowd)
volume_up
massa {comm. gen.}
pack (ayrıca: bevy, covey, flock, herd)
volume_up
flock {comm. gen.}
Those expert trackers have got to be part of the pack.
Dom där expertspårarna måste vara en del av flocken.
And there I was chased by a pack of feral dogs on the dock, and the lead dog bit me on the ass, requiring me to go to a strange Portuguese clinic and receive an ass shot.
Där jagades jag av en flock vildhundar i hamnen, och ledarhunden bet mig i röven, vilket tvingade mig till en märklig portugisisk klinik för att få en rövspruta.
They hunted as a pack, they stood together and we were unable to prise them apart or to check facts because they had come to admit nothing and to concede nothing.
De jagade i flock, de stod tillsammans och vi hade ingen möjlighet att skilja dem åt eller kontrollera fakta eftersom de hade kommit för att inte medge eller erkänna någonting.
pack (ayrıca: cloak, garb, mask, screen)
volume_up
mask {comm. gen.}
pack (ayrıca: lead, leash)
pack (ayrıca: pack of cards, deck)
Släpp packningen, behåll vapnen.
pack (ayrıca: bunch, clump, flock, group)
volume_up
skock {comm. gen.}
This inadequate and inoperable stitch-up of an agreement is so full of holes that a pack of polar bears could rampage through it.
Denna otillräckliga och ineffektiva, ihoplappade överenskommelse är så full av hål, att en skock isbjörnar kan storma igenom den.
pack
2. Spor: "rugby"
pack
volume_up
kedja {comm. gen.} (i rugby)
pack
volume_up
forwardskedja {comm. gen.} (rugby)
3. Tıp
pack
4. Amerikan İngilizcesi
pack (ayrıca: packet, cabbage, parcel)
It must be clearly stated on a pack of hamburgers where the meat comes from.
Det måste tydligt uppges på ett paket hamburgare var köttet kommer ifrån.
We have sent Members a pack containing detailed information.
Vi har skickat ett paket med utförlig information till ledamöterna.
pack (ayrıca: case, packet, ash)
volume_up
ask {comm. gen.}
5. Avustralya İngilizcesi
pack (ayrıca: baggage, burden, shipment, cargo)
volume_up
last {comm. gen.}
Thanks to the efforts of Mrs Pack, for example, the absurd motion on Croatia is now somewhat less so, yet I would still have welcomed the opportunity to read the absurd texts in their original form.
Till exempel blev det absurda yrkandet om Kroatien tack vare Packs insats något mindre absurd, men jag hade gärna läst de absurda ursprungstexterna.
Jag tittar på honom och säger, "Pass, hah, jag behöver inte visa dig mitt pass, jag har det i min ryggsäck.
pack (ayrıca: packaging, packing, baggage, seal)
Ryan, ta soldatens packning.
The first layer is 15 cm rubber clip which is followed by the packing of the new layer of geotextile.
Det första lagret är 15 cm gummiklipp vilket efter packning följs av nytt lager av geotextil.
Släpp packningen, behåll vapnen.
pack (ayrıca: bale, bundle, dance)
volume_up
bal {comm. gen.}
pack (ayrıca: bale, bundle, package)
volume_up
packe {comm. gen.}
Rosewood, take Detective Foley back to his hotel room, watch him pack, and escort him to the city limits.
Rosewood, följ Foley till hotellet, se till att han packar och eskortera honom till stadsgränsen.
pack (ayrıca: bundle, swag)
pack (ayrıca: bundle, bindle, swag)
SV

pack {nötr}

volume_up
1. genel
pack (ayrıca: massa, samling, koppel, band)
Jag välkomnar kommissionens meddelande och betänkandet av Doris Pack.
I welcome the Commission communication and the report by Mrs Pack.
Vi kommer att klara detta, fru Pack, med parlamentets hjälp naturligtvis.
This will be achieved, Mrs Pack, with Parliament's help of course.
Som Doris Pack också redan har påpekat handlar det också om kulturell mångfald.
Also, as Mrs Pack has already said, there is the whole question of cultural diversity.
pack (ayrıca: slödder, avskum, slagg)
pack (ayrıca: skräp, krafs, slödder)
2. kaba
pack (ayrıca: slödder)
3. "slödder"
pack
volume_up
rabble {isim} (riff-raff)
This is no rabble of mindless Orcs.

"pack" için eşanlamlılar (İngilizce):

pack

"pack" için eşanlamlılar (İsveççe):

pack

İsveççe' de "pack" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI believe that what Mr Posselt and Mrs Pack have proposed is entirely justified.
Jag anser att Posselts och Packs förslag är helt och hållet berättigade.
EnglishI welcome Ms Pack's report and the Commission's Adult Learning Action Plan as well.
Jag välkomnar Doris Packs betänkande och kommissionens handlingsplan för vuxenutbildning.
EnglishMrs Pack, we cannot prevent any citizen taking a case to the Court of Justice.
Vi kan inte förbjuda någon medborgare att vända sig till EG-domstolen.
EnglishMrs Pack - can you just clarify one point because neither I or the Secretariat were clear.
Kan ni förtydliga en sak, för varken jag eller sekretariatet har riktigt förstått.
EnglishMrs Pack, I understand that you wish to make a request concerning the agenda for Thursday.
Jag har förstått att ni har en begäran angående föredragningslistan för torsdagen.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, the Committee agrees with Mrs Pack' s remarks.
Fru talman, kolleger! Utskottet håller med om föredragandens påpekanden.
EnglishThe pack has got to be able to swallow its ego, be cooperative and pull together.
Gruppen måste kunna svälja sitt ego samarbeta och dra åt samma håll.
EnglishMrs Pack, you will understand that it is not for the President to comment on these observations.
Ni förstår säkert att det inte är talmannens sak att kommentera denna kommentar.
EnglishNow, Mr Blair, you must place yourself at the head of the pack, and on a mountain stretch too!
Nu, herr Blair, måste ni ta plats först i klungan, och det på en bergsetapp!
EnglishWe still have the same old pack of paper that shows what is going through plenary this week.
Vi får fortfarande samma gamla hög med papper om vad som händer i plenum under veckan.
EnglishI support Doris Pack's proposals in every respect and hope they will be taken into account.
Jag stöder Doris Packs förslag på samtliga punkter och hoppas att de kommer att beaktas.
EnglishPlease allow me a few short words on economic governance and the 'six pack'.
Jag vill bara säga några korta ord om ekonomisk styrning och paketet med sex lagstiftningsförslag.
EnglishWe would rather leave it to the Macedonians to discuss where the process broke down, Mrs Pack.
Vad det hela föll på överlåter vi hellre åt makedonierna att diskutera.
EnglishNot only does Mrs Pack support our proposal, but she also improves it in a number of areas.
Hon stödjer inte bara vårt förslag utan hon förbättrar det också på ett stort antal punkter.
EnglishShe catches up with the lead pack and is pushing toward the finish line.
Hon hinner ifatt ledarklungan och gör en framstöt mot målsnöret.
EnglishWhile you work hard, you still struggle to break into the middle of the pack.
Ni arbetar hårt, men kämpar ändå för att vara medelmåttig.
EnglishThank you for your support for the proposals by Mr Spencer and Mr Imbeni, Mrs Pack.
Tack för ert stöd till både Spencers och Imbenis förslag.
EnglishThe Commission should therefore produce an advice pack for them.
Kommissionen borde därför ta fram ett rådgivningspaket för de små och medelstora företagen.
EnglishIt is therefore with fervour and recognition that I welcome the excellent report by our colleague Mrs Pack.
Därför välkomnar jag varmt och tacksamt vår kollega Packs utmärkta betänkande.
EnglishIn my opinion, Mrs Pack, quite the contrary: we must consider federalism.
Jag tror, Doris, att man även borde diskutera federalism.