"owned by" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"owned by" İsveççe çeviri

"owned by" için örnek kullanımlar

İsveççe de "owned by" için benzer çeviriler

owned fiil
Swedish
to own fiil
own sıfat
by zarf
Swedish
by edat

İsveççe' de "owned by" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishNational systems should be publicly owned and subject to transparency and control.
Nationella system skall vara i offentlig ägo och underkastade insyn och kontroll.
EnglishMost journals today are owned by big publishing houses who rake in tidy profits.
De flesta tidskrifter ägs idag av stora förlag som kammar hem goda vinster.
EnglishState owned ALMI Företagspartner AB offers company development and financing.
Statligt ägda ALMI Företagspartner AB erbjuder företagsutveckling och finansiering.
EnglishAs the report states, there are different ways of reforming state-owned undertakings.
Som det sägs i betänkandet, finns det olika sätt att reformera statsägda företag.
EnglishEvery loaf baked in a bakery he owned, by one baker at a time, in a wood-fired oven.
Varje bröd bakades i ett av hans bagerier, av en bagare i taget, i en vedeldad ugn.
EnglishIn addition, we must remember that individual citizens are not owned by states.
Dessutom måste vi komma ihåg att enskilda medborgare inte ägs av stater.
EnglishThere are no special regulations for foreign-owned subsidiaries or branches.
Det finns inga speciella regler för utlandsägda dotterbolag eller filialer.
EnglishPresident Putin has openly defined the state-owned Gazprom in such a role.
President Vladimir Putin har öppet gett det statsägda Gazprom en sådan roll.
EnglishWe must support the development of locally owned industry whose profits stay in Africa.
Vi måste stödja utvecklingen av lokalt ägt näringsliv där vinsterna stannar i Afrika.
EnglishZoos are either private or publicly owned and the standards can vary greatly.
Djurparker är antingen privat eller offentligt ägda, och standarden kan variera kraftigt.
EnglishCredit unions are different as they are owned and run by their members.
Kreditföreningar är annorlunda eftersom de ägs och drivs av sina medlemmar.
EnglishRenault is a State-owned company which has left it too late for any necessary changes.
Renault är ett statligt ägt företag som alltför länge dröjt med nödvändiga omställningar.
EnglishThe store owned one of those machines that can print on plates of sugar.
Bageriet hade en av de där maskinerna som kan skriva ut på sockerskivor.
EnglishThis fertiliser plant is owned by Atofina the chemical branch of the Total/ Fina/ Elf group.
Denna gödningsmedelsfabrik ägs av Atofina, TotalFinaElf Groups kemiska gren.
EnglishImportantly, these are common treasures, enjoyed and owned by the general public.
Det viktiga är att detta är gemensamma rikedomar som ägs av allmänheten till allmänhetens behag.
EnglishAs a boy, a German-owned shop was not somewhere that I could buy things.
När jag barn var en tyskägd affär inte ett ställe där jag kunde handla.
EnglishThis will bring us economic and strategic autonomy with respect to the US-owned GPS.
Det gör oss ekonomiskt och strategiskt oberoende i förhållande till det USA-ägda GPS-systemet.
EnglishA culture which is top-down, owned, where the vocal chords of the millions have been lost.
En kultur som ägs hierarkiskt - där massornas stämband gått till spillo.
EnglishBrown, although the latter subsequently sold its share which is now owned by 25 different banks.
Brown, men den sistnämnda parten har sålt sin andel som nu ägs av 25 olika banker.
EnglishTim Worth says the economy is a wholly-owned subsidiary of the environment.
Tim Worth säger att ekonomin är ett helägt dotterbolag till miljön.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • owned by

Daha fazla çeviri Almanca-Türkçe sözlüğünde.