"out of step" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"out of step" İsveççe çeviri

SV

EN out of step
volume_up
{isim}

out of step (ayrıca: out of time)
volume_up
otakt {sad. tk.}
The Commission’s proposal was too clumsy and out of step with the conditions in a free market.
Kommissionens förslag var alltför klumpigt och i otakt med förhållandena på en fri marknad.
We are out of step with one another within the Union in this regard.
I detta avseende är vi i otakt med varandra i unionen.
These are often muddled and bureaucratic, and out of step with the activities and requirements of the industry in question.
Dessa är ofta röriga och byråkratiska, och i otakt med den berörda industrins verksamhet och krav.

İsveççe' de "out of step" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe Netherlands was also out of step last year, economically speaking.
Även Nederländerna konfronterades förra året med en fasskillnad i konjunkturen.
EnglishA Finnish shock could be caused by the timber processing industry getting out of step.
En chock i Finland kan orsakas av träförädlingsindustrins fasolikhet.
EnglishYou are way out of step with the general political consensus.
Ni avlägsnar Er långt från det som överallt betecknas som politiskt samförstånd.
EnglishBut if it is out of step with physical reality, it will not make much sense.
Men om det inte finns en verklighet bakom det kommer allt det där att spela en väldigt liten roll.
EnglishThe rules are also taking on an absurd and increasing complexity, which is out of step with reality.
Detta är ännu reglerna i en absurd och växande komplex snedvridning av verkligheten.
EnglishThis is in fact a world-wide agency, and we Europeans cannot march out of step.
Det handlar i själva verket om en världsomfattande byrå och vi européer kan inte gå i en egen riktning.
EnglishAny rift would have Europe out of step faster than some might think.
En spricka skulle få EU ur balans snabbare än en del kanske tror.
EnglishThe strong involvement of the authorities, too, is out of step with the principles of the Regulation.
Myndigheternas framträdande roll innebär också ett avsteg från principerna i förordningen.
EnglishIt would appear totally out of step and inconsistent, and would be virtually meaningless to the public.
Den framstår som helt oläglig och inkonsekvent, och i praktiken meningslös i allmänhetens ögon.
EnglishThere is absolutely no justification for this act, which is totally out of step with Parliament's tradition.
Det finns absolut ingenting som rättfärdigar denna handling, som går helt stick i stäv med parlamentets tradition.
EnglishIt is out of step with the democratic approach to things which I otherwise know from experience that Mr Vitorino is in favour of.
Det står inte i samklang med den demokratiska tradition, som jag annars tycker att Vitorino står för.
EnglishPart III is, in fact, out of step with the modernisation of all the other elements of the Constitutional Treaty.
Dessutom är det inte tillräckligt anpassningsbart till unionens nya målsättningar vad gäller Lissabonmålen och hållbar utveckling.
EnglishThe report is in our opinion completely out of step with reality and, at its worst, is an expression of EU federalism.
Enligt vår mening är verklighetsuppfattningen i betänkandet helt skev, och ett uttryck för EU-federalismen när den är som värst.
EnglishIt would appear totally out of step and inconsistent, and would be virtually meaningless to the public.
Det står dock också klart att det inom kommissionen har försiggått oansvarig och oacceptabel verksamhet som äventyrat institutionens rykte och goda namn.
EnglishI sincerely feel that this is a rearguard action, out of step in terms of the information now available to our fellow citizens.
Jag anser uppriktigt att det handlar om en eftertruppsstrid, som är ur fas i förhållande till den information som våra landsmän nu förfogar över.
EnglishHere we criticize the fact that we have fallen out of step in our joint march to enlargement and deepening of the Union through its institutions.
Kritisera, särskilt den brutna parallellismen mellan utvidgningen och den institutionella fördjupningen.
EnglishThis is a view that is out of step with the reality of the situation, because these removal measures have a clear basis in the law.
Detta synsätt stämmer inte överens med hur det förhåller sig i verkligheten, eftersom dessa åtgärder för återsändande vilar på en uttrycklig rättslig grund.
EnglishThey want ruthlessly to cut back on our ambitious research efforts, and this is quite incomprehensible and out of step with the many fine statements from the Council about common research.
Finansieringsramen måste ta hänsyn till sådana plötsliga behov så att vi inte tvingas skära ned biståndet till andra fattiga länder.
EnglishDuring his hearing before the Civil Liberties Committee, Mr Buttiglione showed that he was completely out of step with what we are constructing in our committee.
Detta var fallet inte bara när det gällde grundläggande rättigheter utan även när det gällde asylrätt, den europeiska arresteringsordern och straffrättsligt bistånd.
EnglishOnce again, one has the impression that the concerns of the Commission are out of step with the concerns of Member States, which raise genuine practical problems.
Än en gång får man intryck av att det finns ett gap mellan kommissionen och medlemsstaterna när det gäller angelägna frågor, vilket skapar verkliga konkreta problem.