"our way of life" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"our way of life" İsveççe çeviri

"our way of life" için örnek kullanımlar

İsveççe' de "our way of life" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIf we want to be successful, we must change our habits and adjust our way of life.
Om vi vill åstadkomma en förändring måste vi ändra våra vanor och anpassa vår livsstil.
EnglishMadam President, our way of life is having an ever-greater impact on the environment.
Vi måste se till att försiktighetsprincipen blir gällande, inte minst av budgetskäl.
EnglishWith energy security, we are talking about the security of our economies and our way of life.
Energisäkerheten är en fråga om vår ekonomiska säkerhet och vårt levnadssätt.
English   Madam President, our way of life is having an ever-greater impact on the environment.
   – Fru talman! Vårt sätt att leva har allt större inverkan på miljön.
EnglishWe know that there is a threat against our way of life, our society and the freedom we enjoy.
Vi vet att det finns ett hot mot vårt sätt att leva, vårt samhälle och den frihet vi har.
EnglishOnly new technology can enable us to maintain our way of life.
Endast ny teknik kan göra det möjligt för oss att behålla vårt levnadssätt.
EnglishOur health, economy, ecosystems, our way of life, Europe as we know it is in great danger.
Vår hälsa, vår ekonomi, våra ekosystem, vår livsstil, Europa som vi känner det är i stor fara.
EnglishRules to ensure the long-term sustainability of our way of life.
Regler för att säkra den långsiktiga hållbarheten i vår livsstil.
EnglishIt goes towards improving the economic, social and environmental dimensions of our way of life.
Det handlar om att förbättra de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna i vår livsstil.
EnglishEnergy is vital to our way of life and standard of living.
Energin är avgörande för vårt sätt att leva och vår levnadsstandard.
EnglishIt is obviously in the immigrants' interest to adjust to our way of life and our values.
Det ligger givetvis i dessa invandrares intresse att anpassa sig till våra livsstilar och våra värderingar.
EnglishIt is obviously in the immigrants ' interest to adjust to our way of life and our values.
Det ligger givetvis i dessa invandrares intresse att anpassa sig till våra livsstilar och våra värderingar.
EnglishWe face an unprecedented challenge to our way of life.
Vi står inför ett aldrig tidigare skådat hot mot vårt sätt att leva.
EnglishIndustrial revolutions in the past have shown that technology can change our way of life permanently.
Industriella revolutioner i det förgångna har visat att tekniken kan ändra vår livsstil permanent.
EnglishIf we are to be able to hand it over in good condition, it is high time that we modified our way of life.
Om vi skall kunna överlämna den i hållbart skick, är det hög tid att vi anpassar vårt sätt att leva.
EnglishWe need to be aware of the pressure that our way of life is putting on those who do not have access to it.
Vi måste bli medvetna om den press som vårt sätt att leva utövar på dem som inte har tillgång till det.
EnglishTerrorism threatens our way of life and our freedom.
Terrorismen hotar vårt sätt att leva och vår frihet.
EnglishIs it because we fear any change of our way of life?
Är det av rädsla för att vår livsstil ska förändras?
EnglishThe threat of terrorism is a threat to our security, our democracies and our way of life in the European Union.
Hotet från terrorismen är ett hot mot vår säkerhet, våra demokratier och vårt livssätt i Europeiska unionen.
EnglishFor let us be very clear: the terrorists want to attack not only our lives but also our way of life.
Och låt oss vara mycket tydliga: Terroristerna vill inte bara gå till angrepp mot våra liv utan också mot vårt sätt att leva.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • our way of life

bab.la Türkçe-İngilizce sözlüğüne bir göz at.