"our voices" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"our voices" İsveççe çeviri

"our voices" için örnek kullanımlar

İsveççe de "our voices" için benzer çeviriler

squirrel isim
Swedish
our zamir
Swedish
to voice fiil
voice isim

İsveççe' de "our voices" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHowever, we should not just raise our voices and then carry on as usual.
Under och efter den kampen framställde han sig alltid som den svarta majoritetens hjälte.
EnglishHowever, we should not just raise our voices and then carry on as usual.
Men vi bör inte bara höja vår röst och sedan fortsätta som vanligt.
EnglishThis is contrary to all the rules of international law and we raise our voices against this crime.
Det strider flagrant mot folkrätten och vi protesterar mot detta brott.
EnglishOur views remain voices in the wilderness if they are not accompanied by the necessary political will.
Våra synpunkter kommer att eka tomt om de inte åtföljs av den politiska vilja som krävs.
EnglishWe must all strengthen our cooperation and join our voices to obtain their immediate release.
Vi måste alla förstärka vårt samarbete och förena våra stämmor för att få dem frisläppta omgående.
EnglishYet again we are compelled to raise our voices to condemn the atrocities committed in Burundi.
På nytt ser vi oss förpliktigade att höja vår röst för att protestera mot grymheter som begås i Burundi.
EnglishWe add our voices to those of the previous speakers and, of course, we support everything that is in the resolution.
Herr ordförande, jag håller med föregående kollegor och det som sägs i vår resolution.
EnglishWhere these things are concerned, we have to make our voices heard.
Vi måste göra våra röster hörda i detta avseende.
EnglishLet us therefore listen to the voices of our concerned citizens.
Låt oss därför lyssna på våra oroliga medborgare.
EnglishWe must all strengthen our cooperation and join our voices to obtain their immediate release.
Irak sjunker djupare och djupare ned i våld och instabilitet, och det finns nu inte ens en grundläggande säkerhet i landet.
EnglishIf we remain silent in the face of such events, when else will we have the right to make our voices heard?
Om vi bemöter händelser som dessa med tystnad, under vilka omständigheter skulle vi då ha rätt att höja rösten?
EnglishWe have to assert ourselves and have our voices heard.
Vi måste hävda oss och göra våra röster hörda.
EnglishIt would be unacceptable not to raise our voices against these terrible atrocities being committed against women.
Det skulle vara oacceptabelt att inte höja våra röster mot dessa fruktansvärda grymheter som begås mot kvinnor.
EnglishIt is up to us all to raise our voices in protest and it is even more important that Zimbabwe’s neighbours condemn the atrocities.
Vi måste alla höja våra röster i protest och det är ännu viktigare att Zimbabwes grannar fördömer illdåden.
EnglishThis resolution also voices our priorities that will be further highlighted by our shadow rapporteur, Mr Lehne.
I denna resolution framförs också våra prioriteringar, som kommer att belysas ytterligare av skuggföredraganden, Klaus-Heiner Lehne.
EnglishIt is up to us all to raise our voices in protest and it is even more important that Zimbabwe’ s neighbours condemn the atrocities.
President Robert Mugabe spelade en viktig roll i kampen för oberoende både mot kolonialism och mot Ian Smiths vita minoritetsregering.
EnglishLet us raise our voices, Commissioner Figel’, to prevent the umpteenth bloody, unjust, gory insult to Tibet and the Tibetans.
Låt oss höja våra röster, kommissionsledamot Figel, för att förhindra den femtielfte blodiga, orättvisa förolämpningen mot Tibet och tibetanerna.
EnglishWe must all look forward to the day when, with our support, the voices of the people can be heard equally loudly and equally clearly in the land of their fathers.
Vi måste alla se fram emot den dag då, med vårt stöd, folkets röster kan höras lika högt och tydligt i deras fädernesland.
EnglishWhat we have seen here today is the ability of an institution such as ours to raise our voices in grave concern and yet come up with no solution.
Vad vi har sett här i dag är förmågan hos en institution som vår att höja våra röster i djup oro och ändå inte lyckas komma med någon lösning.
EnglishIf we do not wish our entire planet to become a kingdom of dead children, we must raise our voices as mothers in order to silence all the other voices.
Om vi inte vill att hela vår planet skall bli ett kungarike av döda barn måste vi höja våra mödraröster så att alla andra röster tiger still.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • our voices

bab.la İngilizce-Türkçe sözlüğüne bir göz at.