"otherwise" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"otherwise" İsveççe çeviri

EN otherwise
volume_up
{zarf}

otherwise (ayrıca: else)
volume_up
annars {zarf}
Otherwise, lack of victim support will be the best protection of the criminal.
Annars är nämligen offrens skyddslöshet det bästa skyddet för förövarna.
I believe that time limits should be reduced, otherwise we will lose credibility.
Jag anser att handläggningstiderna bör förkortas, annars förlorar vi trovärdighet.
Otherwise this will lead to further competition between the institutions.
Annars leder det till en fortsatt konkurrenskamp mellan institutionerna.
otherwise
volume_up
annat {zarf}
Otherwise, the effect of today's voting will be no more than emotional.
I annat fall blir följderna av dagens omröstning inget annat än känslomässiga.
Otherwise aid for maize will distort competition in the single market.
I annat fall snedvrider majsbidraget konkurrensen på den gemensamma marknaden.
Otherwise, it should have said honestly that it disagreed with the endeavour.
I annat fall borde rådet ärligt ha sagt att man motsatte sig detta initiativ.
otherwise (ayrıca: else)
Otherwise aid for maize will distort competition in the single market.
I annat fall snedvrider majsbidraget konkurrensen på den gemensamma marknaden.
Otherwise, it should have said honestly that it disagreed with the endeavour.
I annat fall borde rådet ärligt ha sagt att man motsatte sig detta initiativ.
Otherwise, the Committee on Budgetary Control will be inundated with work.
I annat fall kommer budgetkontrollutskottet att dränkas i arbete.
otherwise
Otherwise, the report contains both helpful and unhelpful wordings.
Betänkandet innehåller i övrigt både positiva och negativa skrivningar.
Otherwise, many thanks - to the Commission, too - for these negotiations!
I övrigt vill vi tacka alla, också kommissionen, för de här förhandlingarna!
Otherwise, the Summit was neither especially historic nor successful.
I övrigt var mötet varken särskilt historiskt eller framgångsrikt.
otherwise (ayrıca: besides, by the way, moreover)
Otherwise, there is no change for provisions on cadmium or mercury.
För övrigt görs inga förändringar av bestämmelserna för kadmium eller kvicksilver.
Otherwise, however, the situation is more than worrying in Azerbaijan.
För övrigt är emellertid situationen mer än oroande i Azerbajdzjan.
Otherwise the text of the resolution that is before us receives my unqualified support.
För övrigt stöder jag till fullo texten i den resolution som ligger framför oss.
otherwise (ayrıca: differently)
It will obviously not behave otherwise in the context of this discussion.
Rådet kommer naturligtvis inte att uppföra sig annorlunda under den här diskussionen.
There are major interests at stake, and things could not be otherwise.
Stora intressen står på spel, och saker och ting kunde inte ha varit annorlunda.
The Council wanted to prevent this but Parliament has ruled otherwise.
Rådet ville förhindra detta men parlamentet bestämde annorlunda.
otherwise
 Could the Commission set out how account can otherwise be taken of the petition?
 Kan kommissionen förklara hur man annat sätt kan ta hänsyn till framställningen?
I want to make it very clear that European agriculture cannot function otherwise.
Det går över huvud taget inte annat sätt, det vill jag därför mycket tydligt påpeka.
In a country surrounded by water on three sides, it could not be otherwise.
I ett land som omges av vatten på tre sidor kan det inte vara annat sätt.
otherwise (ayrıca: alias)
volume_up
alias {zarf}
otherwise (ayrıca: alias)
What else would you expect, you might think - unless you are a supporter of the so-called country of origin principle, otherwise known as social dumping.
Ni kanske tänker att det var väntat - såvida ni inte stöder den så kallade ursprungslandsprincipen, även kallad social dumpning.
otherwise (ayrıca: else)
volume_up
eljest {zarf}
It is also important to give these signals, because otherwise the opposition feels isolated and loses all its drive.
Det är likaså viktigt att göra dessa markeringar, eftersom oppositionen eljest känner sig stå helt ensam och förlorar all sin kraft.
otherwise
It is not the opinion of the group, which expressly decided otherwise this morning.
Det är inte gruppens åsikt; den beslutade uttryckligen annorledes i förmiddags.
Hur skulle det kunna vara annorledes?
Member States remain responsible for the conduct and supervision of intelligence operations, unless the Council decides otherwise.
Medlemsstaterna förblir ansvariga för utförandet och övervakningen av underrättelseverksamheten, såvida inte rådet beslutar annorledes.
otherwise
A review of such exclusions, as advocated by the Committee on Industry, would also call into question the otherwise minimal exclusions.
Att, som industriutskottet har förespråkat, se över sådana undantag skulle också göra att de i andra avseenden så obetydliga undantagen ifrågasattes.

"otherwise" için eşanlamlılar (İngilizce):

otherwise

İsveççe' de "otherwise" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishTired drivers are dangerous drivers, whether they be self-employed or otherwise.
Trötta förare är farliga förare, oavsett om de är egenföretagare eller anställda.
EnglishOtherwise, you will see an input field with the names value, minimum or maximum.
I övriga fall visas ett inmatningsfält som heter Värde, Minimum eller Maximum.
EnglishToday, let us remember the many people – courageous and otherwise - who died.
Låt oss i dag minnas de många människor – modiga människor och andra – som dog.
EnglishWe have no right to be in Africa, none whatsoever, whether moral or otherwise.
Vi har ingen rättighet alls att vara i Afrika, vare sig moralisk eller annan.
EnglishOtherwise, at the end of the day, our agenda would be totally out of place.
Föredragningslistan kommer till sist i så fall att bli fullständigt missvisande.
EnglishTo do otherwise would not be intellectually rational, it would not be open-minded.
Att inte göra detta vore inte rationellt intellektuellt sett, det vore inte vidsynt.
EnglishOtherwise I, like the rest of my Group, will have to vote against the report.
Om inte, anser jag, liksom resten av min grupp, att vi måste rösta mot betänkandet.
EnglishOtherwise, I should like to highlight three important developments in the past month.
Sedan ska jag framhålla tre viktiga saker som har hänt under den senaste månaden.
EnglishOtherwise the door would be opened to abuses contrary to the aim of this directive.
Det banade nämligen väg för överträdelser som strider mot direktivets syfte.
EnglishThose points must be corrected otherwise my group will be unable to approve it.
Dessa punkter måste rättas till. Först då är förslaget acceptabelt även för min grupp.
EnglishOtherwise the country would be able to meet the criteria in the medium term.
Vad det övriga beträffar skulle landet på medellång sikt kunna uppfylla kriterierna.
EnglishOtherwise, if this vacuum is occupied by others, we will have to deal with it ourselves.
För om sedan ett sådant tomrum fylls av andra har vi bara oss själva att skylla.
EnglishThe committee responsible must establish the admissibility or otherwise of the petition.
Det ansvariga utskottet ska fastställa om framställningen är tillåtlig eller inte.
EnglishThis will confirm or otherwise the existence of parallel criminal proceedings;
Därigenom kan man utröna om det föreligger några parallella straffrättsliga förfaranden.
EnglishOtherwise, we have taken all measures to support agriculture as always.
Med andra ord har vi vidtagit alla åtgärder för att stödja jordbruket som vanligt.
EnglishThis falls particularly hard on minorities, religious and otherwise, as well as on women.
Detta drabbar särskilt minoriteterna, religiösa och andra, men även kvinnorna.
EnglishI find it regrettable that you, Sir, as our President, think otherwise.
Jag tycker det är beklagligt att ni, som vår talman, har en annan uppfattning.
EnglishOtherwise, the EU 2020 strategy, just like the Lisbon Strategy, will end in failure.
Då kommer EU 2020-strategin, precis som Lissabonstrategin, att sluta i ett misslyckande.
EnglishI voted against the Fava report, otherwise known as the CIA report, for four reasons.
Jag röstade mot Favabetänkandet, också känt som CIA-betänkandet, och detta av fyra skäl.
EnglishOtherwise, we will not have a food chain that can provide guarantees for consumers.
Utan detta kommer vi inte att ha en livsmedelskedja som ger konsumenterna några garantier.