EN

on {sıfat}

volume_up
I live in Ireland, I represent Dublin, which is on the east coast of Ireland.
Jag bor Irland, och jag representerar Dublin som ligger Irlands östkust.
You and the Commission really ought to go and look at what is available on the market.
Ni och kommissionen måste äntligen titta vad som finns marknaden.
But this is a rare example of a report that is on the right road - to Damascus?
Men detta är ett sällsynt exempel ett betänkande som är rätt väg - till Damaskus?
The intention was to add a reference to a worldwide tax on CO2 emissions.
Det var fråga om att lägga till en hänvisning till en internationell skatt på koldioxidutsläpp.
So I appeal to you to urge the Commission to the greatest possible openness on this issue.
Därför skulle jag vilja vädja till er att uppmana kommissionen till största möjliga öppenhet.
The next item is the continuation of the joint debate on aid for reconstruction.
Nästa punkt på föredragningslistan är gemensam debatt om hjälp till återuppbyggnad.
The same amendment was tabled in the plenary on behalf of the PPE-DE Group.
Samma ändringsförslag lades fram i plenum för PPE-DE-gruppen.
Today, we shall, however, propose some clear guidelines on this issue.
I dag kommer vi dock att lägga fram en del tydliga riktlinjer i denna fråga.
This applies not least to drugs cooperation, as progress needs to be faster on this matter.
Detta gäller inte minst narkotikasamarbetet, eftersom man där behöver gå mycket fortare fram.
on (ayrıca: further, more)
Mr President, I would simply like to ask you to move to the next item on the agenda.
Kan jag bara få be er att gå vidare till andra frågor på föredragningslistan.
They said, "They have become really deep thinkers and so on and so forth.
Lärarna sa, "De har blivit riktigt djupa tänkare och så vidare och så vidare."
In countries like Romania, Bulgaria, etcetera, Yalta 1944 still lives on.
I länder som Rumänien, Bulgarien och så vidare lever Jalta 1944 vidare.
The military regime is still holding on to power, thanks to the state of emergency.
Militärregimen håller sig kvar vid makten med hjälp av undantagstillstånd.
I would ask you once again: are you able to stay on to complete your term in office?
Jag frågar igen: kan ni sitta kvar hela er mandatperiod?
He stayed on to vote on Thursday morning and then his foot was put in plaster.
Han stannade kvar och röstade till och med torsdag morgon och gipsades sedan.
This was an important step forward and an important demand on Parliament’s part.
Detta var ett viktigt steg framåt och ett viktigt krav för parlamentet.
Achieving this would represent a major step forward, and we are working on it.
Att uppnå det kommer att innebära ett stort steg framåt, och det arbetar vi med.
In my view, we have also taken forward the debate on the information society.
I debatten om informationssamhället tycker jag också att vi har kommit framåt.
The Council has put a tight leash on itself by virtue of the unanimity procedure.
Rådet lägger själv band sig med hjälp av enhällighetsförfarandet.
But the Indus people also left behind artifacts with writing on them.
Men Indusfolket efterlämnade också föremål med saker skrivna sig.
How does the Commission intend to put pressure on the governments?
Vilken roll tar kommissionen sig för att bearbeta regeringarna?

"on" için eşanlamlılar (İngilizce):

on
English

İsveççe' de "on" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishMontenegro needs to build a solid track record of implementation and of reforms.
Montenegro måste uppvisa goda resultat när det gäller genomförande och reformer.
EnglishBut of course such a plan will require enormous costs and economical sacrifices.
Naturligtvis innebär en sådan plan enorma kostnader och ekonomiska uppoffringar.
EnglishUntil now, Central Asia has not perceived the European Union as a global player.
Centralasien har hittills inte uppfattat Europeiska unionen som en global aktör.
EnglishIt can therefore be said that the European Central Bank has performed very well.
Det kan därför hävdas att Europeiska centralbanken har uträttat ett gott arbete.
EnglishMany of our fresh and pioneering ideas were voted out by other political groups.
Många av de nya och banbrytande idéerna röstades ned av andra politiska grupper.
EnglishFurthermore, I would like to suggest the creation of an impact assessment board.
Dessutom skulle jag vilja föreslå att man inrättar en konsekvensbedömningsnämnd.
EnglishIt means simplifying the technical measures, and it means embracing flexibility.
Det innebär att vi måste förenkla de tekniska åtgärderna och skapa flexibilitet.
EnglishDevelopment of international transit rail networks is understandably a priority.
Utvecklingen av internationella transitjärnvägar är förståeligt nog prioriterad.
EnglishLess than a third of the Greek national debt is secured by Credit Default Swaps.
Mindre än en tredjedel av Greklands nationalskuld är säkrad genom kreditswappar.
EnglishCooperation between the European Ombudsman and EU institutions must be improved.
Samarbetet mellan Europeiska ombudsmannen och EU-institutionerna bör förbättras.
EnglishWomen have worse health, and they are poorer than men within the European Union.
Kvinnor har sämre hälsa och kvinnor är fattigare än män inom Europeiska unionen.
EnglishThe economic policy could then be more than the sum of the 25 constituent parts.
Då kan den ekonomiska politiken bli mer än bara summan av sina 25 beståndsdelar.
EnglishThe negotiations have no objective other than discussing accession negotiations.
Förhandlingarna har inget annat syfte än att diskutera anslutningsförhandlingar.
EnglishThis provision as formulated by Parliament is fully supported by the Commission.
Denna bestämmelse, såsom parlamentet utformat den, får kommissionens fulla stöd.
EnglishThis does not seem very democratic and often impedes cooperation and acceptance.
Detta känns inte särskilt demokratiskt och försämrar samarbetet och acceptansen.
EnglishAs the Commission's President, Mr Barroso, said, we can and should do much more.
Som kommissionsordförande José Manuel Barroso sa kan och bör vi göra mycket mer.
EnglishThe energy policy, just as some have said, requires both realism and solidarity.
Energipolitiken, precis som några har sagt, kräver både realism och solidaritet.
EnglishClearly, Parliament has its own representatives present, Mr Brok and Mr Tsatsos.
Utan tvivel har parlamentet sina egna företrädare, Brok och Tsatsos, närvarande.
EnglishTens of thousands of people live and sleep a stone's throw away from the runway.
Tiotusentals människor bor och sover ett stenkast från start- och landningsbana.
EnglishThe Commission is the guardian of the Treaty and universally recognised as such.
Kommissionen är fördragens väktare och har av alla instanser godkänts som sådan.