"obsession" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"obsession" İsveççe çeviri

EN obsession
volume_up
{isim}

obsession (ayrıca: possession)
volume_up
besatthet {comm. gen.}
Patient may suffer from obsession...... with potential homicidal tendencies.
Patienten kan lida av besatthet... och vara sjäIvmordsbenägen.
It is an obsession of the ECB because it is the mandate of the ECB.
Frågan är en besatthet hos ECB eftersom den är ECB:s uppdrag.
Your obsession with creating this euro-state means that you are happy to destroy democracy.
Er besatthet av att skapa denna eurostat innebär att ni med glädje raserar demokratin.
obsession (ayrıca: fixation, hang-up)
volume_up
fixering {comm. gen.}
An obsession with being thin is as bad for health as compulsive eating.
En fixering vid att vara smal är lika skadligt för hälsan som att tröstäta.
Our obsession with this subject basically illustrates that we are at an impasse.
Denna fixering vid frågan avslöjar i själva verket den återvändsgränd som vi har hamnat i.
Second, a hysterical obsession with man-made global warming.
För det andra en hysterisk fixering vid den av människan orsakade globala uppvärmningen.
obsession
Buenos Aires and Kyoto started out as an obsession and have now turned into a knockabout comedy.
I grund och botten börjar Buenos Aires och Kyoto med en tvångsföreställning och det avslutas med en clownhistoria.
We have allowed ourselves to be swayed by our natural fear of terrorism, which might actually be more of an obsession.
Vi har tillåtit oss att påverkas av vår naturliga fruktan för terrorism, som faktiskt nästan skulle kunna vara en tvångsföreställning.
Mr President, in the European Union there is a strange obsession with the idea that everything should be harmonized, regardless of geographic, environmental or climatic differences.
I Europeiska unionen finns en märklig tvångsföreställning att man skall harmonisera allting, oavsett geografiska, miljömässiga eller klimatiska skillnader.
obsession (ayrıca: bug)
volume_up
fix idé {comm. gen.}
We should not make this an obsession, but we must draw conclusions and look to the future.
Vi ska inte göra detta till en fix idé, men vi måste dra slutsatser och se framåt.
Till att börja med borde procentsatsen på 0,7 procent inte vara en fix idé.
obsession (ayrıca: affliction, plague, visitation)
volume_up
hemsökelse {comm. gen.}

"obsession" için eşanlamlılar (İngilizce):

obsession

İsveççe' de "obsession" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe will not move forward through an obsession with the state and with the market.
Vi kommer inte att göra framsteg genom att vara fixerade vid staten och marknaden.
EnglishWhat I object to about it is the obsession with different accession dates.
Det jag vänder mig emot är att man är så fastlåst vid olika anslutningsdatum.
EnglishIn fact, the obsession with free trade has taken precedence over the goal of development.
Faktum är att fixeringen vid frihandel tagit överhanden över målet med utveckling.
EnglishAnd now the latest neurotic obsession is seeing CO2 and greenhouse gases everywhere.
Nu är den nya tvångsföreställningen att se CO2 och växthusgaser överallt.
EnglishThe obsession with fiscal consolidation in a period of crisis may prove fatal for us.
Besattheten av budgetdisciplin i kristider kan bli ödesdiger för oss alla.
EnglishThe two peoples are currently trapped in a climate of fear and of obsession with retaliation.
De båda folken är i dag fångna i ett klimat som präglas av rädsla och hämndbegär.
EnglishEach time it goes to the object, it reinforces that obsession or that annoyance.
Och hela tiden när det återkommer till objektet, förstärker det besattheten eller irritationen.
EnglishCommission and governments have just one obsession: to reassure them.
Kommissionen och regeringarna är besatta av en sak: att lugna marknaderna.
EnglishThis Parliament has an obsession: not to enlarge itself, but to succeed at enlargement.
I vilken mån har Luxemburg bidragit till att lyckas med utvidgningen?
EnglishThis Parliament has an obsession: not to enlarge itself, but to succeed at enlargement.
Parlamentet är besatt av en tanke: inte att göra utvidgningen, men att lyckas med utvidgningen.
EnglishThe ideologically 'legitimised' obsession with power on the part of dictators created millions of victims.
Diktatorers ideologiskt ?rättfärdigade? maktbesatthet medförde miljoner offer.
EnglishThe United States is redefining its role in the world around one single obsession, namely its own security.
Amerika omdefinierar sin roll i världen kring en enda besatt tanke: sin säkerhet.
EnglishThe ideologically 'legitimised ' obsession with power on the part of dictators created millions of victims.
Diktatorers ideologiskt? rättfärdigade? maktbesatthet medförde miljoner offer.
EnglishIt is an obsession of the ECB because it is the mandate of the ECB.
Det vore absolut motbjudande i våra medborgares ögon.
EnglishThe second of these three brain systems is romantic love: that elation, obsession of early love.
Det andra av de här tre hjärnsystemen är romantisk kärlek: den där upprymdheten, besattheten hos ny kärlek.
EnglishAs the House will know, this is not an obsession with uniformity for some bureaucratic reason.
Som kammaren vet handlar inte detta om att vi är besatta av enhetlighet, av ett eller annat byråkratiskt skäl.
EnglishIt is worth asking if economic power should be used to encourage an obsession with becoming a superpower.
Man kan undra om ekonomisk makt bör användas för att uppmuntra en besatt strävan att bli en supermakt.
EnglishI have to say that we have to get to a point of getting rid of this obsession of cutting off our nose to spite our face.
Jag måste säga att vi måste komma sluta att vara besatta av att hugga oss själva i ryggen.
EnglishIt needs to move on from its obsession with institutions.
EU måste upphöra att fixera sig vid institutionerna.
EnglishIn relation to family reunification, I wish to say to Mr Nassauer that I do not understand this obsession you have.
I fråga om familjeåterförening, herr Nassauer, förstår jag inte den fixa idé ni och era kolleger har.