"observatory" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"observatory" İsveççe çeviri

EN

observatory {isim}

volume_up
observatory
On this point, an observatory could be very useful.
Här skulle ett observatorium kunna vara till stor nytta.
That is why Mrs Ayala's proposal on a drought and forest fire observatory is very interesting.
Detta gör Inés Ayala Senders förslag om ett observatorium för torka och skogsbränder mycket intressant.
Vi behöver inte ett observatorium för rörligheten i städer.

"observatory" için eşanlamlılar (İngilizce):

observatory

İsveççe' de "observatory" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHowever, I am much less enthusiastic about the proposal regarding a new observatory.
Däremot är jag mycket mindre entusiastisk inför förslaget till ett nytt centrum.
EnglishHowever, I have to say to them that we have high expectations of the Observatory.
Jag måste emellertid säga att vi har höga förväntningar på observatoriet.
EnglishI was there when she gave her speech in Vienna to mark the opening of the Observatory.
Jag var närvarande när hon höll sitt tal i Wien vid invigningen av centrumet.
EnglishThe rapporteur therefore proposes overhauling the observatory’s operations and missions.
Föredraganden föreslår därför en översyn av observationsorganets verksamhet och mål.
EnglishWe support the action plan and the European observatory for textiles.
Vi stöder handlingsplanen och ett europeiskt övervakningscentrum för textilier.
EnglishIt is proposed, for example, that a European observatory be established.
Bland annat föreslås det att ett europeiskt observationsorgan ska inrättas.
EnglishIn its report the high level group recommended the creation of an observatory.
I sin rapport rekommenderade högnivågruppen att ett centrum för övervakning skulle inrättas.
EnglishA European observatory can contribute substantially to this process.
Ett europeiskt övervakningscentrum kan då tillhandahålla värdefulla tjänster.
EnglishI made a careful note of all your views about the Observatory's future work.
Jag har uppmärksamt noterat alla era påpekanden om övervakningscentrets framtida verksamhet.
EnglishSo I was deeply disheartened to hear of this proposal for an observatory.
Jag blev sålunda mycket modfälld när jag hörde om detta förslag om ett övervakningscentrum.
EnglishIt is proposed, for example, that a European observatory be established.
Vi anser att gränsöverskridande miljöproblem ska behandlas på EU-nivå.
EnglishSo it is appropriate that we look at the work of this observatory in Lisbon at this stage.
Därför är det nu en lämplig tidpunkt att granska arbetet vid det här centrumet i Lissabon.
EnglishThe establishment of a European observatory on drought was mentioned.
Inrättandet av ett europeiskt observationsorgan för torka har nämnts.
EnglishSubject: Creation of an Observatory on Violence Against Women
Angående: Inrättande av ett europeiskt övervakningsorgan för våld mot kvinnor
EnglishThe observatory is used to perform those tasks that Eurostat cannot.
Observatoriet brukar utföra de arbetsuppgifter som Eurostat inte kan.
EnglishCommunity participation in the European Audiovisual Observatory (
Gemenskapens medverkan i Europeiska audiovisuella observationsorganet (
EnglishSo it is important that we include them in the work of this observatory.
Det är alltså viktigt att vi inkluderar dem i centrumets arbete.
EnglishParagraph 6 mentions the new European Observatory - the Monitoring Centre set up in Vienna.
I punkt 6 nämns det nya europeiska observatoriet - övervakningscentrumet som inrättats i Wien.
EnglishWhen does the Council intend to reach a decision on the establishment of this future observatory?
När kommer rådet att fatta beslut om att inrätta detta framtida organ?
EnglishOn the other hand, I am opposed to any creation of an observatory.
Jag är å andra sidan mot ett inrättande av ett övervakningscentrum.