"nervous" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"nervous" İsveççe çeviri

EN nervous
volume_up
{sıfat}

nervous (ayrıca: edgy, fidgety, fussy, jittery)
volume_up
nervös {sıf.}
I've never been so nervous -- and I do this when I'm nervous, I just realized.
Jag har aldrig vart så här nervös– och jag gör så här när jag är nervös, jag har precis märkt det.
He was nervous when I mentioned that one man was killed by the Guardia Civil.
Han blev nervös när jag påpekade att en man hade dödats av Guardia Civil.
I suppose Mugabe is increasingly nervous on two counts.
Jag antar att Mugabe blir alltmer nervös av två orsaker.
nervous (ayrıca: afraid, anxious, chary, crestfallen)
volume_up
rädd {sıf.}
In other parts of the Union, people are nervous about the money from the structural and cohesion funds.
I andra delar av unionen är man rädd för att gå miste om pengarna i struktur- och sammanhållningsfonderna.
In other parts of the Union, people are nervous about the money from the structural and cohesion funds.
Vi måste nu i denna situation se till att vi gör det klart för alla berörda parter, att det inte finns något att vara rädd för.
volume_up
orolig {sıf.}
Efter ett antal månader blir banken orolig.
You know, and what is it specifically about creative ventures that seems to make us really nervous about each other's mental health in a way that other careers kind of don't do, you know?
Vad är det med kreativa satsningar som gör oss- -så oroliga för den mentala hälsan- -på ett sätt som inte sker inom andra yrken? ~~~ Min pappa, till exempel, var kemitekniker.
nervous (ayrıca: anxious, distressed, fearful, fraught)
Generally speaking, good news regarding employment makes the stock exchange nervous, as it makes them afraid of a rise in inflation.
Goda nyheter på sysselsättningsområdet gör i allmänhet börsen ängslig, eftersom det skapar en rädsla för ökad inflation.
nervous
volume_up
nerv- {sıf.}
Stimuli from the surroundings are transmitted from the peripheral nerves to the central nervous system.
Stimuli från omgivningen förmedlas från de perifera nerverna till centrala nervsystemet.
nervous
nervous
volume_up
skakis {sıf.} [gün. dil]

"nervous" için eşanlamlılar (İngilizce):

nervous

İsveççe' de "nervous" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe must stop being so nervous of the idea of making Europe the protector of women.
Vi måste sluta vara så rädda för att vidta åtgärder till skydd för kvinnor i EU.
EnglishThe Chinese were very nervous and did not allow any discussion about this issue.
Kineserna var mycket nervösa och tillät ingen diskussion om denna fråga.
EnglishThey're just like these nervous creatures that jump and slobber all over you.
Dom är typ såna där nervösa kreatur som hoppar och slabbar överallt på dig.
EnglishHormone-changing substances can affect our reproduction and our nervous systems.
Hormonstörande ämnen kan påverka vår fortplantning och våra nervsystem.
EnglishWell you probably imagine that the nervous system in the body is hardwired like your house.
Ni kan förmodligen föreställa er att kroppens nervsystem är kopplat som era hus.
EnglishMarkets are nervous, reacting immediately, excessively and negatively to every signal.
Marknaderna är nervösa och agerar omedelbart, överdrivet och negativt på varje signal.
EnglishNeuroanatomy is the study of the anatomical organization of the nervous system.
Neuroanatomi är studiet av nervsystemets anatomiska organisation.
EnglishAnd they're controlling basically everything that the nervous system has to do.
Och de styr egentligen allt som nervsystemet har att sköta.
EnglishMercury can accumulate in brain tissue and the nervous system, where it can wreak great havoc.
Kvicksilver kan ackumuleras i hjärnvävnaden och nervsystemet där det kan skapa stort kaos.
EnglishIt is carcinogenic and can cause serious damage to the nervous system.
Det är cancerogent och kan leda till svåra skador på nervsystemet.
EnglishThey simply indicate how nervous people become when there is a question of increasing transparency.
De visar bara hur nervösa människor blir när det handlar om att öka insyn och öppenhet.
EnglishIt damages the nervous system and immune system and is especially harmful to babies and children.
Det skadar nervsystemet och immunförsvaret och är särskilt skadligt för barn och spädbarn.
EnglishI understand that, at present, in the election campaign, many of my fellow Members are becoming nervous.
Jag förstår att många av mina kolleger kan bli nervösa nu under valkampanjen.
EnglishIs not Mr Barnier nervous about penetrating the inner workings of the Member States' election processes?
Förstår inte Barnier att han går inte i hjärtat av medlemsstaternas valförfaranden?
EnglishThere are those who are nervous and say, well, let us just use the idea of a toolbox.
En del är oroliga och säger att det vore bättre om vi använde oss av något i stil med en verktygslåda.
EnglishIs not Mr Barnier nervous about penetrating the inner workings of the Member States ' election processes?
Förstår inte Barnier att han går inte i hjärtat av medlemsstaternas valförfaranden?
EnglishOMS attacks the nervous system and can cause severe forms of brain damage.
Organiskt psykosyndrom (OPS) angriper nervsystemet och kan leda till allvarliga former av hjärnskador.
EnglishI voted for the Fava report, despite the changes made by nervous colleagues.
(EN) Jag röstade för Giovanni Claudio Favas betänkande trots de ändringar som gjorts av ängsliga kolleger.
EnglishIn this situation, many heads of national governments are now getting nervous and wish to re-regulate.
I denna situation blir nu många nationella regeringschefer nervösa och vill återreglera.
EnglishStimuli from the surroundings are transmitted from the peripheral nerves to the central nervous system.
Stimuli från omgivningen förmedlas från de perifera nerverna till centrala nervsystemet.