"maintenance" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"maintenance" İsveççe çeviri

EN maintenance
volume_up
{isim}

1. genel

maintenance (ayrıca: abutment, anchor, authority, backing)
volume_up
stöd {nö.}
To this end all regional aid is made conditional on the maintenance of the investment in question for a minimum period of five years.
Av den anledningen ges allt regionalt stöd på villkor att den berörda investeringen underhålls i minst fem år.
 Did the EU provide financial assistance to the Maltese Government to set up the maintenance facility?
 Har EU bidragit med ekonomiskt stöd till den maltesiska regeringen för att uppföra denna underhållsanläggning?
Differences in subsidies, and so in the incomes of farmers, lead to the maintenance of these disproportions, and even to their increase.
Skillnader när det gäller stöd och jordbrukares inkomster har lett till att dessa disproportioner har levt kvar, och till och med ökat.
maintenance
We think that too little attention has been paid to investment in terms of nature maintenance and protection.
Vi tror att investeringarna beträffande skyddet och bevarandet av naturen har undervärderats.
This does not just concern the maintenance of sand eel stocks themselves, but the preservation of the entire ecosystem in these localities.
Detta handlar inte bara om bevarandet av själva tobisbestånden, utan om bevarandet av hela ekosystemet på dessa platser.
Accordingly, the maintenance of ecosystems should become a fundamental goal of all EU horizontal and sectoral policies.
Bevarandet av ekosystemen bör följaktligen vara ett grundläggande mål för all EU:s övergripande och sektoriella politik.
maintenance (ayrıca: assertion, championship, defence, plea)
Finally, we should not forget that improved data protection as well as the maintenance and upholding of citizens' rights should also play an important part at the summit.
Slutligen får vi inte glömma att ett förbättrat uppgiftsskydd samt försvar och upprätthållande av medborgarnas rättigheter också borde spela en viktig roll vid toppmötet.
maintenance (ayrıca: existence, provision, support, sustentation)
volume_up
försörjning {comm. gen.}
In Poland, for example, there has been an increase in VAT which means that the cost of family maintenance has gone up.
I till exempel Polen har momsen höjts, vilket innebär att kostnaderna för familjers försörjning har stigit.
The net output remains in the producing regions, and biomass contributes, as an inexhaustible source of energy, to the security, maintenance and independence of third countries.
Värdet av detta stannar kvar i de producerande regionerna, och som outtömlig energikälla bidrar biomassan till säkerhet, försörjning och oberoende av tredje land.
maintenance (ayrıca: allowance, backup, benefit, contribution)
maintenance
maintenance (ayrıca: livelihood, sustenance, living)
maintenance (ayrıca: care)
volume_up
ansning {comm. gen.}
maintenance (ayrıca: administration, attendance, conduct, management)
volume_up
skötsel {comm. gen.}
Det är mycket mindre skötsel nu.
I am thinking in particular of work to remove asbestos and maintenance or repair work on buildings containing asbestos.
Jag tänker särskilt på asbestsaneringen och på skötsel och underhåll av byggnader som innehåller asbest.
The proposal will add to the existing provisions on the maintenance and regular inspection of spraying equipment.
Förslaget kommer att komplettera de befintliga bestämmelserna om skötsel och regelbunden inspektion av spridningsutrustning.
maintenance (ayrıca: maintenace)
The question of ports of refuge, maintenance of ships, all these questions need to be examined overall, globally, if we want results.
Frågan om hamnstäder som tillflykt, underhållande av fartyg, alla dessa frågor måste undersökas överallt, globalt, om vi vill se resultat.

2. Hukuk, Britanya İngilizcesi

maintenance
Before my country joined the European Union, more than one thousand claims for maintenance from abroad were lodged in the courts every year.
Innan mitt land anslöt sig till Europeiska unionen hopades dryga tusentalet krav på underhållsbidrag från utlandet varje år i domstolarna.
The current procedures for obtaining maintenance claims tend to be too long and complicated and in many cases impossible in terms of obtaining results.
Nuvarande förfaranden för att erhålla underhållsbidrag tenderar att vara alltför långdragna och komplicerade och i många fall är det omöjligt att uppnå resultat.
On a personal level, I am delighted that the French Presidency finalised the work on the regulation concerning cross-border maintenance payments in the European Union.
På ett personligt plan är jag mycket glad över att det franska ordförandeskapet slutförde arbetet med förordningen om gränsöverskridande underhållsbidrag inom EU.
maintenance
International recovery of child support and other forms of family maintenance (
Internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar (
Still, incidents and accidents occur in connection with maintenance.
Fortfarande sker dock tillbud och olyckor i samband med underhåll.
The costs of maintenance must not be reduced during the economic crisis, either.
Finansieringen av underhåll får heller inte minska under den ekonomiska krisen.

"maintenance" için eşanlamlılar (İngilizce):

maintenance

İsveççe' de "maintenance" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe maintenance of democracy and human rights is one of our highest principles.
Iakttagande av demokrati och mänskliga rättigheter hör till våra främsta principer.
EnglishMaintenance obligations are personal and continuous, not to mention unilateral.
Underhållsskyldigheten är personlig och kontinuerlig, för att inte nämna unilateral.
EnglishHow can this be combined with the liberalisation or maintenance of the quota system?
Hur kan detta kombineras med avregleringen eller bibehållandet av kvotsystemet?
EnglishThis treatment does not necessarily apply to support or maintenance grants and loans.
Du har däremot inte automatiskt rätt till stipendier, studiemedel eller studielån.
EnglishThe project focuses on the MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) industry in aerospace.
Projektet fokuserar på MRO- (Maintenance, Repair, Overhaul) industrin inom aerospace.
EnglishThat really demonstrates the vital importance of NATO and its maintenance.
Det visar verkligen den stora betydelse som Nato och dess uppehållande har.
EnglishWe do of course need a mechanism to guarantee the maintenance of these values.
Vi behöver självfallet något som garanterar att dessa värden bibehålls.
EnglishRespect for human rights is a prior condition for the maintenance of our agreements.
Respekten för mänskliga rättigheter är en förutsättning för att våra avtal skall gälla.
EnglishWe demand the maintenance of human rights, democracy and constitutional law.
Vi kräver att man iakttar de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatligheten.
EnglishLastly, emphasis must be placed on the role of hunting and fishing in land maintenance.
Slutligen måste man fokusera på jaktens och fiskets roll för markunderhåll.
EnglishSome countries are spending as much as 70% or more on personnel and maintenance.
Vissa länder gör av med nära eller mer än 70 procent av personal- och underhållskostnaderna.
EnglishSome countries are spending as much as 70 % or more on personnel and maintenance.
Vissa länder gör av med nära eller mer än 70 procent av personal- och underhållskostnaderna.
EnglishWe know that in times of economic downturn, maintenance quickly falls by the wayside.
Vi vet att i tider med konjunkturnedgång åsidosätts snabbt underhållet.
EnglishThey look after the environment, animal wellbeing and the maintenance of biodiversity.
Dessa ser till miljön, djurens välfärd och upprätthållandet av den biologiska mångfalden.
EnglishWe are asking for the maintenance of the status quo - a situation that already existed.
Vi begär att få bibehålla status quo , den redan befintliga situationen.
EnglishWe are asking for the maintenance of the status quo - a situation that already existed.
Vi begär att få bibehålla status quo, den redan befintliga situationen.
EnglishTwo-thirds of it is used on passive income maintenance measures.
Två tredjedelar av dessa medel går till passiva inkomstupprätthållande åtgärder.
EnglishThe Commission must promote the maintenance and development of such systems.
Kommissionen måste se till att dessa system bibehålls och utvecklas.
EnglishYes to solidarity, but yes also to the maintenance of social structures.
Ja till solidaritet, men också ja till att bibehålla sociala strukturer.
EnglishProtection of the soil is essential for the maintenance of our natural heritage and raw materials.
Markskydd är avgörande om vi ska kunna bevara vårt naturarv och våra råmaterial.