EN

to maintain [maintained|maintained] {fiil}

volume_up
On TRIPS, the EU should maintain a strong and determined leadership.
Angående Trips borde EU upprätthålla ett starkt och beslutsamt ledarskap.
We are offering a positive solution to maintain business activities.
Vi erbjuder verkligen en positiv lösning för att upprätthålla affärsverksamheten.
We have to maintain solidarity between the Member States on this whole issue.
Vi måste upprätthålla solidariteten mellan medlemsstaterna i hela denna fråga.
It is this democratic reform that we need to maintain and debate with them.
Det är denna demokratiska reform som vi måste hålla fast vid och diskutera med dem.
This is a genuine innovation, and we should certainly maintain it.
Det är verkligen ett nytt steg, och vi borde också hålla fast vid det.
Consequently, it cannot always maintain the cruising speed set at a particular time.
Följaktligen kan den inte alltid hålla den takt som fastlagts vid en viss tidpunkt.
Using this degree of firmness now would help to maintain peace in the future.
Att visa denna fasthet i dag vore ett trumfkort för att bevara freden i morgon.
This is because the report seeks to maintain intervention on beef.
Skälet till detta är att föredraganden vill bevara interventionen rörande nötkött.
I think that it is in Europe's best interests to maintain open global markets.
Jag tror att det ligger i EU:s eget intresse att bevara öppna globala marknader.
Genetically manipulated products will have to maintain their hold on the market.
De genmanipulerade produkterna måste hävda sig på marknaden.
First of all, we must maintain the new momentum which the Union has shown with the euro.
Framför allt för att hävda den nya drivkraft som unionen har visat med euron.
If we want to maintain our sovereignty, we must do so in every area, including this one.
Om vi verkligen vill hävda vårt oberoende, måste vi göra det på alla områden, även detta.
to maintain (ayrıca: to preserve, to retain)
For this reason, we must maintain and reinforce the cohesion funds.
Därför måste vi bibehålla och förstärka sammanhållningsfonden.
We can accept Amendment No 7 on tightening requirements to maintain air quality.
Vi kan godta ändringsförslag 7 om högre krav för att bibehålla luftkvaliteten.
So action must be taken to maintain and improve safety standards.
Därför måste åtgärder vidtagas för att bibehålla och förbättra säkerhetsnormerna.
However, I maintain that in reality the opposite may be true.
Men jag vill påstå att det i realiteten kan vara tvärtom.
Who could credibly maintain that such an expanded Union can still function without majority decisions?
Vem kan påstå att en sådan utvidgad union kan fungera utan majoritetsbeslut?
Otherwise the UCK can maintain off its own bat that they have more influence than they actually do.
Annars kan UCK för sin del påstå att de skulle ha mer inflytande än vad som faktiskt är fallet.
For this reason, to maintain and defend the proposed directive under discussion still makes total sense.
Därför finns det all anledning att behålla och försvara detta förslag till direktiv.
Nobody can maintain any longer the criticism levelled by the farming lobby that more than half of pesticides will disappear.
Ingen kan längre försvara kritiken från jordbrukslobbyn om att mer än hälften av bekämpningsmedlen kommer att försvinna.
It ought not to be a way of maintaining that EU legislation is right and should not be called into question.
Det får inte vara en princip för att försvara att EU: s lagstiftning är den rätta och inte skall kunna ifrågasättas.
Eftersom EU inte kommer att underhålla någonting är detta bedrägeri.
A third of the network is going to ruin through lack of resources to maintain it.
En tredjedel av nätet håller på att förfalla på grund av bristen på resurser för att underhålla det.
3. maintain and improve co-operation in development policies to help India meet the Millennium Development Goals.
3. att underhålla och förbättra utvecklingssamarbetet för att hjälpa Indien uppfylla millennieutvecklingsmålen.
We ought to maintain budgetary discipline, but more flexibility should be established to allow for the new members to join the euro zone as soon as possible.
Vi borde hålla budgetdisciplinen, men större flexibilitet skulle behövas för att de nya medlemmarna ska kunna gå med i euroområdet så snart som möjligt.
to maintain (ayrıca: to keep up)
The first reason to maintain a rigorous orientation is the same as last year.
Det första skälet att vidmakthålla en sträng inriktning är detsamma som förra året.
The European Parliament must maintain a strong position in the drafting of this policy.
Europaparlamentet måste vidmakthålla en stark ställning i utformningen av denna policy.
Nu måste landet vidmakthålla en försiktig finanspolitik.
Despite the fact that the death penalty has not reduced crime rates in any country, we are very concerned to see that 83 countries in the world continue to maintain and apply it.
Trots det faktum att dödsstraff inte har minskat brottsligheten i något land är vi mycket bekymrade över att 83 länder i världen fortsätter att uppehålla och tillämpa det.
to maintain (ayrıca: to imply)
This is not something I do gladly, but I would maintain that it is the only responsible thing to do.
Det är inget jag gör med glädje, men jag skulle vilja påstå att det är det enda ansvarsfulla att göra.
I would maintain that discharge has become even more important for the EU agencies precisely because they have increased in number.
Jag skulle vilja påstå att ansvarsfriheten för EU:s myndigheter har blivit allt viktigare just eftersom antalet myndigheter har ökat.
And refugees are exempted from the requirement that they must prove they are in a position to maintain their families.
Man befriar de asylsökande från kravet att kunna visa att de kan försörja sina familjemedlemmar.
They migrate for economic enrichment or because economic forces have removed their means of maintaining their livelihoods.
De migrerar för ett ekonomiskt berikande eller för att ekonomiska krafter har gjort att de inte längre kan försörja sig.
to maintain (ayrıca: to feed)
The opium trade is in full swing, still helping to maintain the warlords and their armies, and that is one of the main problems.
Opiumhandeln är i full gång och bidrar fortfarande till att livnära krigsherrarna och deras arméer, och det är ett av huvudproblemen.
No one mentions the fact that Europe as a region is among the world’ s largest importers of food and that, if we maintain this standard of living, we shall barely be able to subsist.
Ingen nämner att Europa som region är en av världens största livsmedelsimportörer och att, om vi upprätthåller denna levnadsstandard, vi nätt och jämt kan livnära oss.
No one mentions the fact that Europe as a region is among the world’s largest importers of food and that, if we maintain this standard of living, we shall barely be able to subsist.
Ingen nämner att Europa som region är en av världens största livsmedelsimportörer och att, om vi upprätthåller denna levnadsstandard, vi nätt och jämt kan livnära oss.
It is this democratic reform that we need to maintain and debate with them.
Det är denna demokratiska reform som vi måste hålla fast vid och diskutera med dem.
This is a genuine innovation, and we should certainly maintain it.
Det är verkligen ett nytt steg, och vi borde också hålla fast vid det.
We need to maintain the progress we have made in other areas.
Vi måste hålla fast vid de framsteg som redan gjorts inom andra teman.
It is good to maintain the criteria in order to retain the support for enlargement.
Det är bra att stå fast vid kriterierna för att få stöd för utvidgningen.
Now, more than ever, we must maintain our position, Minister.
Nu mer än någonsin måste vi stå fast vid vår ståndpunkt, fru minister.
I assume that for the moment the Commission is going to maintain its text.
Jag förmodar att kommissionen för ögonblicket kommer att stå fast vid sitt förslag.

İsveççe' de "to maintain" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe set out with a view that we maintain these candidacies for the remaining posts.
Vi utgår från antagandet att kandidaterna kvarstår för de återstående posterna.
EnglishIs it better to maintain a fixed or flexible exchange rate during a recession?
Är det bäst att behålla en fast eller rörlig växelkurs under en konjunkturnedgång?
EnglishIt is necessary that we maintain agricultural spending at a satisfactory level.
Det är nödvändigt att vi låter jordbruksutgifterna ligga kvar på en bra nivå.
EnglishIt is for that reason that we maintain our request for an urgency on this subject.
Det är av den anledningen vi håller fast vid vår begäran om brådskande förfarande.
EnglishWe have to maintain high standards in goods, working conditions, and pay as well.
Enligt min mening fruktar företaget att det återigen skall isoleras av parlamentet.
EnglishIt is therefore important to maintain the conditionality criteria for obtaining aid.
Det är därför viktigt att behålla villkorlighetskriterierna för att erhålla stöd.
EnglishThe opposition parties maintain that rigging has altered the result by 10-15%.
Oppositionspartierna menar att valfusket har påverkat resultatet med 10-15 procent.
EnglishI would repeat, therefore, that the Commission wishes to maintain the sum proposed.
Jag upprepar därför att kommissionen vill behålla det belopp som föreslagits.
EnglishThe EU and governments are aware of this but maintain a wall of silence about it.
EU och regeringarna är medvetna om detta men yttrar sig inte i denna fråga.
EnglishOne proposal made on these grounds is to maintain coupled aid for sheep and goats.
Ett förslag är därför att behålla kopplat stöd till får- och get-uppfödning.
EnglishThe 1997-1999 programmes obviously maintain continuity with those of 1994-1996.
Programmen 1997-1999 innebär, givetvis, en fortsättning i förhållande till 1994-1996.
EnglishI maintain that the guardian of the people of the European Union is the Parliament.
Jag vidhåller att beskyddaren av Europeiska unionens invånare är parlamentet.
EnglishWe want to maintain a strong social state, which will also enhance our competitiveness.
Vi vill ha kvar en stark välfärdsstat, som också förstärker vår konkurrenskraft.
EnglishBut the truth is that it has to be achieved if we want to maintain stocks in our seas.
Men sanningen är den att det måste ske om vi vill ha kvar bestånden i våra hav.
EnglishYou see, in Berlin it was decided to maintain the system of monthly increments.
I Berlin beslutades det nämligen att systemet med de månatliga påslagen skall behållas.
EnglishLastly, I shall mention the requirement for Parliament to maintain its credibility.
Jag vill slutligen nämna kravet på trovärdighet när det gäller parlamentet.
English1.What does it intend to do to maintain relations between the EU and Russia?
1.Vad tänker kommissionen göra för att trygga förbindelserna mellan EU och Ryssland?
EnglishThe Commission considers it essential to maintain this integrated approach.
Kommissionen anser det vara viktigt att behålla detta integrerade tillvägagångssätt.
EnglishWe note that many other Parliament amendments would maintain this flexibility.
Vi konstaterar att många andra av parlamentets förslag skulle medge denna flexibilitet.
EnglishMaintain your position so that we may have a Constitution for all Europeans.
Bibehåll er ståndpunkt, så att vi kan få en konstitution för alla européer.