EN low
volume_up
{isim}

1. genel

low (ayrıca: rock bottom)
low (ayrıca: nadir)
volume_up
lågpunkt {comm. gen.} [mec.]

2. Meteroloji

low (ayrıca: depression)

3. Otomobil

low
volume_up
lägsta växel {comm. gen.} [ör.]

İsveççe' de "low" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe key is removing barriers to the imports of produce from low-income countries.
Lösningen är att ta bort hinder för importen av produkter från låginkomstländer.
EnglishWe cannot and must not compete in terms of either low wages or long working days.
Vi kan och får inte konkurrera vare sig med låga löner eller långa arbetsdagar.
EnglishHow can we also make it easier for households on a low income in Europe to adapt?
Hur kan vi också göra det lättare för låginkomsthushåll i Europa att anpassa sig?
EnglishAdded to this is the low implementation rate, which in 2003 was less than 44%.
Till detta kommer den låga tillämpningsgraden, som 2003 var lägre än 44 procent.
EnglishDue to these low levels, pollutants such as nitrates tend to become concentrated.
Den låga nivån tenderar därför att koncentrera sådana miljögifter som nitrater.
EnglishI feel that the proposals sit well together, but sadly the targets are too low.
Jag anser att förslagen är väl avpassade, men att målen dessvärre är för låga.
EnglishAllow me to mention one idea: the stock markets are at an historically low level.
Låt mig nämna en idé: aktiemarknaderna befinner sig på historiskt låga nivåer.
EnglishIf we are talking about a low-carbon economy, how are we going to deliver that?
Om vi talar om en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, hur ska vi då skapa en sådan?
EnglishGirls perform a greater extent so-called low-intensity exercise, like walking.
Tjejer utför i större utsträckning så kallad lågintensiv träning, som promenader.
EnglishIt is also demonstrated by the low voter turnout at the 2004 European elections.
Det visades även genom det låga valdeltagandet i valet till Europaparlamentet 2004.
EnglishWe found some non-toxic refrigerants that worked at very low vapor pressures.
Vi hittade icke-giftiga avkylare som fungerade på mycket låga avdunstningstryck.
EnglishThe invasion of Kuwait and the subsequent Gulf War represented an all-time low.
Invasionen i Kuwait och det gulfkrig som följde på det var ett lågvattenmärke.
EnglishThousands of low-skilled jobs are being lost every day in every Member State.
Tusentals lågkvalificerade arbeten går förlorade varje dag i varje medlemsstat.
EnglishIntroducing low cost efficiency measures would significantly reduce emissions.
Införandet av billiga effektivitetsåtgärder skulle minska utsläppen betydligt.
EnglishThis relaxation reduces the incentive to develop new low-carbon technologies.
Denna uppmjukning minskar incitamenten att utveckla ny och mer kolsnål teknik.
EnglishThe fraud rates in France and Spain are, for example, considered 'suspiciously low'.
Bedrägerinivåerna i Frankrike och Spanien betraktas t.ex. som ”misstänkt låga”.
EnglishThe share of low achieving pupils in maths and science has been declining since 2006.
Andelen underkända elever i matematik och naturvetenskap har minskat sedan 2006.
EnglishWe must therefore try to discover the reasons for such a low participation rate.
Man måste således försöka finna skälen till denna låga grad av deltagande.
EnglishWatson was in fact listening to very low-frequency radio emissions caused by nature.
Watson lyssnade faktiskt på väldigt lågfrekvent radiostrålning orsakad av naturen.
EnglishThis indicates how low down it has been on the list of our political priorities.
Detta visar hur långt ned frågan har stått på vår lista över politiska prioriteringar.