"to locate" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to locate" İsveççe çeviri

EN to locate
volume_up
[located|located] {fiil}

1. genel

The Council has entered into a shameful, face-saving compromise for those who promised to locate the centre in Thessaloniki.
Rådet har kommit fram till en genant kompromisslösning, som skall rädda ansiktet på dem som lovade att placera centret i Thessaloniki.
It would be appropriate for the Institute’s seat to be located in the new part of the united Europe, perhaps in Poland.
Det skulle vara lämpligt att placera institutets säte i den nya delen av det enade Europa, kanske i Polen.
Locating the Institute's Board in Wrocław will be a step that brings benefits in terms of cohesion in Europe.
Att placera institutets styrelse i Wrocław kommer att vara ett steg som ger upphov till fördelar när det gäller sammanhållning i EU.
This makes it easy for the public to access and locate information and is very welcome.
Detta gör att det blir enkelt för allmänheten att få tillgång till och finna information, och det är mycket välkommet.
Are you aware of these incidents, and is the Council considering taking joint action to free or locate these fellow citizens?
Känner ni till denna händelse, och har rådet för avsikt att inleda en gemensam åtgärd för att befria eller finna dessa medborgare?
Following the submission of applications for additional resources, we took every effort to locate reserves and distribute existing resources as far as possible.
Omedelbart efter att vi lämnat in ansökningar om kompletterande resurser, gjorde vi allt som stod i vår makt för att finna reserver och fördela befintliga medel så långt det var möjligt.
Investigations were also launched to locate the source of the contamination.
Utredningar tillsattes också för att lokalisera föroreningens ursprung.
President Kikwete has been using the police to try and locate albinos in hiding.
President Jakaya Kikwete har med polisens hjälp försökt att lokalisera albiner som håller sig gömda.
Can we try and help locate the people and businesses behind illicit internet sites?
Kan vi försöka hjälpa till att lokalisera människorna och företagen bakom de olagliga webbplatserna?
Paradoxically this wall will be located in the same countries that 15 years ago suffered due to the wall on their western border.
Paradoxalt nog kommer denna mur att befinna sig i samma länder där man för 15 år sedan led av en mur vid den västra gränsen.

2. Amerikan İngilizcesi

These would be forced to locate abroad with foreseeable consequences for the economy and business confidence.
Dessa skulle då tvingas att etablera sig utomlands med de ekonomiska och moraliska konsekvenser man kan föreställa sig.
Is it not possible that, theoretically, an industry with a particular type of toxic discharge could choose to locate itself in an area that had naturally polluted but natural groundwater?
Är det inte teoretiskt möjligt att en industri med en viss typ av giftigt avfall kunde välja att etablera sig i ett område som har naturligt förorenat grundvatten?
We have here a potential springboard for European growth, but we must avoid taking the kind of political decisions that might force Internet providers to locate outside the Union.
Vi måste dock se till att det inte fattas politiska beslut som tvingar Internetleverantörerna att etablera sig utanför unionen.

İsveççe' de "to locate" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt is very hard to locate these children and to extract them from a life of prostitution.
Det är mycket svårt att hitta dessa barn och få loss dem ur prostitutionen.
EnglishWe must be able to locate criminal material, which should not have to be a job for the police.
Man måste kunna spåra det kriminella materialet. Det är inte polisiär verksamhet.
EnglishThis button opens a dialog which helps you locate the folder or file.
Den här kommandoknappen öppnar en dialogruta där du kan hitta katalogen eller filen.
EnglishWrocław would indeed be a suitable city in which to locate the seat of this Institute.
Wrocław skulle definitivt vara en passande stad för det här institutet att ha sitt säte i.
EnglishThe major challenge for Vikram Sarabhai was to locate the site in a specific area.
Vikram Sarabhais största utmaning var att hitta en plats för anläggningen i ett särskilt område.
EnglishThose arrests demonstrate that Serbia is able to locate and arrest the remaining war fugitives.
Dessa gripanden visar att Serbien kan hitta och gripa de återstående krigsförbrytarna.
EnglishThe decision was taken to locate the European Institute of Technology in Budapest.
Beslut fattades om att förlägga Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) till Budapest.
EnglishAnd perhaps it would be a good European policy to locate it in a new EU Member State.
Och det skulle kanske vara bra europeisk politik att förlägga det till en ny europeisk medlemsstat.
EnglishThey do not double- and treble-tax the funds that decide to locate there.
De medel som placeras där beskattas inte två- eller trefaldigt.
EnglishIf the Council were to locate the Kosovo agency in Thessaloniki then inefficiency would be the order of the day.
Rådet vill befästa ineffektiviteten genom att förlägga Kosovobyrån till Thessaloniki.
EnglishShould we not be making it easier for European police forces to locate European terrorists?
Måste man alltså inte underlätta för de europeiska polismyndigheterna att spåra upp även europeiska terrorister?
EnglishNordisk Arkivakademi choosed to locate this years seminar in SKAPA Företagsby outside Boden in the north of Sweden.
Nordisk Arkivakademi valde att förlägga årets seminarium i SKAPA Företagsby utanför Boden.
EnglishWho are these children and what is being done to locate them?
Vilka är dessa barn? Vad gör man för att hitta dem?
EnglishIt will enable receivers to locate their whereabouts and determine what time it is, with extreme accuracy, anywhere on earth.
Med hjälp av det kan mottagaren bestämma exakt position och tid överallt i världen.
EnglishWhat is the good of agreeing on uniform taxation of interest if we cannot even locate the interest?
Vad spelar det för roll att vi är överens om att avkastningen skall beskattas lika om vi inte kommer åt denna?
EnglishThey are also costly to locate and remove and cannot be formally mapped in the same way that a minefield can.
De är mycket dyra att spåra och undanröja och kan inte formellt kartläggas på samma sätt som ett minfält.
EnglishClick Select... to locate the desired graphic image.
Grafiken kan definieras via kommandoknappen Urval....
EnglishThe associations are unable to locate them and therefore unable to monitor their social well-being and health.
Organisationerna kan inte hitta dem och kan därför inte kontrollera deras sociala välbefinnande och hälsa.
EnglishIt is to be expected, of course, that technological companies will locate in countries with the most flexible preconditions.
Naturligtvis kan man räkna med att teknikföretag etablerar sig i länderna med de lägsta kraven.
EnglishI trust that the promise to locate new Union institutions in new Member States will at last come true.
Jag litar på att löftet om att förlägga nya unionsinstitutioner till de nya medlemsstaterna äntligen kommer att infrias.