"legumes" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"legumes" İsveççe çeviri

EN legumes
volume_up
{çoğul}

1. Botanik

legumes (ayrıca: pulse)
The decision to favour growing organic fodder legumes alone has not reassured the operators in this sector.
Beslutet att endast gynna ekologisk odling av baljväxter som är avsedda som foder har inte lugnat sektorns aktörer.
That is why we have tabled an amendment whereby legumes - grass-clover and lucerne - can be grown on such land.
Därför har vi lämnat in ett ändringsförslag, efter vilket man på dessa arealer får odla baljväxter, klöver och luserner.
The Commission proposal, however, to allow organic farmers only to plant legumes does not go anywhere near far enough.
Kommissionens förslag att reservera odlingen av baljväxter för ekobönder går dock enligt min mening inte alls tillräckligt långt.
legumes

"legume" için eşanlamlılar (İngilizce):

legume

İsveççe' de "legumes" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThere are two Commission documents that serve as a basis for the issue of grain legumes.
Som grund till frågan om trindsädesslag som nu skall behandlas finns två kommissionsdokument.
EnglishWe do not think that fodder legumes are necessarily any better for the environment than other plant species.
Vi menar att ärtväxter inte är särskilt mycket bättre för miljön än andra växtsorter.
EnglishBut this means changing the system of prices and subsidies for both fodder legumes and competing crops.
Detta innebär dock att systemet för priser och stöd måste ändras, såväl när det gäller fodergrödor som konkurrerande grödor.
EnglishWe also envisage integrating the aid schemes for grain legumes and dried fodder into the list of decoupled aids.
Vi räknar även med att integrera stödsystemen för trindsädesslag och torrfoder i listan över frikopplat inkomststöd.
EnglishAfter the animal meal fodder ban, it just makes sense to encourage the cultivation of highly protein-rich legumes.
Efter förbudet mot kött- och benmjöl är det ju förnuftigt att främja odlingen av de särskilt proteinrika baljväxterna.
EnglishWe voted against the amendment on special support for the planting of fodder legumes which would be good for the environment.
Vi har röstat nej till ändringsförslag om särskilt stöd till ärtväxtfoderodlingar, som skulle vara bra för miljön.
EnglishWe therefore firmly believe that the Commission should bear in mind these amendments to the new system which it hopes to establish for grain legumes.
Vi uppmanar kommissionen att ha ändringsförslagen i åtanke när nya metoder för trindsädesslag införs.
EnglishThe first is a report on the aid scheme in place for grain legumes, and the second a proposal for improved administration of the system.
Det första är en rapport om stödordningen för trindsädesslag och det andra är ett förslag om förbättring av ordningens förvaltning.
EnglishGrazing should also be allowed on set-aside land, and regulated organic farms should be allowed to use legumes grown there as forage.
Dessa arealer bör också friges för bete, och kontrollerat-biologiska verksamheter skall även få använda dessa nedläggningsarealer som foder.
EnglishGrain legumes are covered by their own scheme where the amount of fixed aid per hectare is EUR 181 and the maximum guaranteed area is 400 000 hectares.
Trindsädesslag har sin egen stödordning där direktstödet är 181 euro per hektar och en garanterad största areal 400 000 hektar.
EnglishSecondly, the committee itself reports that the desired restoration of the soil's fertility will be achieved by the cultivation of fodder legumes.
För det andra säger kommissionen själv att man genom odling av foderbaljväxter uppnår det önskade återställandet av markens fruktbarhet.
EnglishSecondly, the committee itself reports that the desired restoration of the soil' s fertility will be achieved by the cultivation of fodder legumes.
För det andra säger kommissionen själv att man genom odling av foderbaljväxter uppnår det önskade återställandet av markens fruktbarhet.
EnglishGenesis: Chapter one, Verse [29], where God talks about legumes and seeds, and on one more stanza about green plants, ostensibly missing is meat.
Första Mosebok: Kapitel ett, vers [29], där Gud talar om ärtväxter och frön, och en till strof om gröna växter, det som till synes saknas är kött.
EnglishThe scheme was established in 1989 when the growing area of grain legumes was reduced at the expense of corn, which was already suffering from overproduction.
Stödordningen inrättades år 1989 när odlingsarealen för trindsädesslag minskade till förmån för spannmål som det redan var överproduktion på.
EnglishWhereas the Council only talks about the market, the European Parliament highlights the economic interest for the Community of the production of these grain legumes.
Där rådet endast talar om marknad påkallar Europaparlamentet uppmärksamheten på gemenskapens ekonomiska intresse för produktion av dessa trindsädesslag.
EnglishGrain legumes are not covered by the aid scheme that was remodelled with the Agenda 2000 programme, although they can be used in crop rotation schemes involving other crops such as corn.
Trindsädesslag ingår inte i stödordningen som reformerades med Agenda 2000, även om de kan odlas vid växelbruk jämte andra jordbruksgrödor såsom spannmål.
EnglishI am very much aware that the rotation of fallow land is in itself an environmentally positive factor, as it makes it possible to make full use of the effectiveness of legumes as a forecrop.
Jag är mycket väl medveten om att träda som ett led i växelbruk i sig också är en positiv ekologisk faktor, eftersom man här kan utnyttja baljväxternas förfruktseffekter.
EnglishThe obligation to complement the growing of cereals with legumes and fodder crops in order to receive subsidies can thus contribute towards establishing ecological cycles and improving the soil.
Skyldigheten att komplettera odling av spannmål med grönsaker och foderväxter för att få subventioner kan därför bidra till att inrätta ekologiska anläggningar och bidra till att jordarna saneras.