EN leading
volume_up
{sıfat}

leading (ayrıca: directorial, managing, master, blue chip)
volume_up
ledande {sıf.}
SPE cooperates with leading companies in the mining and metallurgical industries.
IMP samarbetar med ledande företag inom mineral och metallurgisk industri.
Staff at the substance has been published in leading international journals such as:
Personal vid ämnet har publicerat i ledande internationella tidskrifter såsom:
Telecom Italia is a leading company in the telecommunications sector.
Telecom Italia är ett ledande företag inom telekommunikationssektorn.
leading (ayrıca: foremost, prime, state-of-the-art, top)
The EU is the leading donor of economic and financial aid in this region.
EU är den främsta givaren av ekonomiskt och finansiellt bistånd till regionen.
Commissioner Kinnock is leading the way, at the forefront of these reforms in the Commission.
Kommissionär Kinnock leder vägen, i främsta ledet för reformerna i kommissionen.
Europe is the leading destination for direct international investments.
EU är det främsta målet för internationella direktinvesteringar.

İsveççe' de "leading" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe base this on information from the world's leading nuclear weapons scientists.
Det baserar vi på uppgifter från de mest framstående kärnvapenforskarna i världen.
EnglishThe current leading generation in Western Europe had a holiday from history.
Dagens styrande generation i Västeuropa har utgjort ett undantag från historien.
EnglishPrevious pension reforms are already leading to increasing poverty in old age.
Tidigare pensionsreformer har redan resulterat i en ökad fattigdom för äldre.
EnglishThat should be the leading line in our implementation of policies in this area.
Det borde vara vår ledstjärna i tillämpningen av politiken på detta område.
EnglishLeading research and education with a strong experimental and applied profile.
Världsledande forskning och utbildning med stark experimentell och tillämpad profil.
EnglishMaking the labour market more adaptable and flexible is leading to mass poverty.
Flexibiliteten och tänjbarheten inom arbetsmarknaden är ansvariga för massfattigdomen.
EnglishI hope, then, that Parliament will adopt the proposals leading towards this.
Jag hoppas alltså att de förslag som har denna inriktning godkänns av parlamentet.
EnglishThe great goal that awaits us now is the path leading to a European domestic market.
Det stora mål som ligger framför oss är vägen till en europeisk hemmamarknad.
EnglishIt has played a leading role in all the dramatic events of the twentieth century.
Det har haft en framträdande roll i alla dramatiska händelser under nittonhundratalet.
EnglishIn all events, we shall promote continuing dialogue leading to tangible results.
Under alla omständigheter kommer vi att stödja en fortsatt dialog och konkreta resultat.
EnglishThe rapporteur assigns trade unions a leading role in the life of firms.
Föredraganden tillskriver fackföreningarna en framträdande roll i företagslivet.
EnglishI am happy to say to you that Europe is really leading this issue worldwide.
Jag är glad att kunna säga att EU verkligen är världsledande i denna fråga.
EnglishThere is the danger of this leading to Europe exporting oil slick disasters.
Kolleger! Risken finns att Europa på det sättet exporterar oljekatastrofer.
EnglishThe negotiating process leading to EU accession needs to embrace the whole of society.
Förhandlingen om anslutningen till Europeiska unionen måste omfatta hela samhället.
EnglishI appreciate that solidarity plays a leading role in relations between EU Member States.
Det är bra att solidariteten spelar en nyckelroll i medlemsstaternas förbindelser.
EnglishLeading on from his questions, I would like to make the three following comments.
I tillägg till hans frågor vill jag komma med följande tre kommentarer.
EnglishMany leading figures have been invited to plenary, and you are one such leading figure.
Många framträdande personer har inbjudits till plenum och ni är en av dessa.
EnglishHow can Europe maintain its leading position in the global automotive industry?
Hur ska Europa behålla sin världsledande ställning i fordonsindustrin?
EnglishFear of the other’s violence is leading people to choose the path of violence.
Fruktan för den andra partens våld får människor att välja våldets väg.
EnglishThe leading example is China, which buys sovereign debts and exploits entire populations.
Det bästa exemplet är Kina, som köper statspapper och utnyttjar hela befolkningar.