EN

job {isim}

volume_up
1. genel
It is the Commission’ s job to ensure that Member States are doing their job.
Det är kommissionens arbete att säkerställa att medlemsstater sköter sitt arbete.
It is the Commission’s job to ensure that Member States are doing their job.
Det är kommissionens arbete att säkerställa att medlemsstater sköter sitt arbete.
In this difficult environment, the European Central Bank is doing an excellent job.
Under dessa svåra omständigheter gör Europeiska centralbanken ett utmärkt arbete.
job (ayrıca: employment, work, grind, graft)
Perhaps it would be possible to ensure that both the cameraman's job and our job are made easier.
Det vore kanske möjligt att underlätta både kameramannens jobb och vårt jobb.
For every job created in a hypermarket, five to eight are lost in the surrounding area.
För varje jobb som skapas i en stormarknad, försvinner fem till åtta jobb i närområdet.
Peter Dewindt got a job as a radiographer immediately after training.
Peter Dewindt fick jobb som röntgensjuksköterska direkt efter utbildningen.
They increase the chances of securing a job and increase selfconfidence.
Den ökar chanserna till en anställning och stärker dessutom självförtroendet.
What are the obstacles that make it more difficult to take up a job in another EU country?
Vilka hinder gör det svårare att skaffa en anställning i ett annat EU-land?
Att lämna en fast anställning krävde mod och nyfikenhet.
job
In other words, the rapporteur has done a good job and deserves to be congratulated.
Med andra ord har det blivit en bra produkt, och föredraganden skall ha en eloge för sitt arbete.
However, we should not risk jobs for the sake of a product that does not really seem expedient.
Hur som helst bör vi inte riskera arbetstillfällen för en produkt som verkligen inte verkar förnuftig.
After all, 240, 000 jobs depend on this product in the Philippines.
240 000 arbetstillfällen på Filippinerna beroende av denna produkt.
So, how can we mobilise market forces to develop new products and thus to create more jobs in the sector?
Detta är frågor som vi i utskottet väntar oss att kommissionen besvarar under det kommande året.
It is improper for the Council to answer in this bureaucratic, descriptive way to a question not referring to the report presented by the Commission but a question about jobs.
Det är opassande att rådet på detta byråkratiska, beskrivande sätt besvarar en fråga som inte avser det betänkande som presenterats av kommissionen utan som är en fråga om sysselsättningen.
job (ayrıca: blast, blow, bruise, buffet)
volume_up
stöt {comm. gen.}
They are typical of the problems we face, namely insufficient resources to do the job wedded to overly restrictive practices and procedures.
De är typiska för de problem vi stött på, dvs. otillräckliga resurser för att kunna utföra arbetet förenade med alltför restriktiv praxis och restriktiva förfaranden.
I will give you an example: the European Union was right to support the Grönitz steelworks in Brandenburg, although out of 5 000 jobs only 700 remained.
Jag vill ge er ett exempel: Europeiska unionen har med all rätt stött stålverket Grönitz i Brandenburg, fastän endast 700 arbetstillfällen återstår av 5 000.
More likely, however, because they are coming up against a cold, liberal Europe that subordinates safety, safety at work and health, social matters and jobs to blind liberalisation dogma.
Säkert också för att de stöter emot ett kallt och liberalt Europa som gör säkerhet, säkerhet på arbetet och hälsa, sociala frågor och sysselsättning underordnat blinda avregleringsdogmer.
But ideas and an awareness of the problem alone will not create a single job.
Men enbart ansatser och medvetande om problemen kommer inte att skapa något enda arbetstillfälle.
The cost of each job in the coal mining industry is much higher than the average.
Kostnaden för varje arbetstillfälle inom kolgruvesektorn är mycket högre än genomsnittet.
EUR 55 million are to be spent and not a single job created.
Man lägger ut 55 miljoner euro, fru talman, för att inte skapa ett enda arbetstillfälle.
job (ayrıca: assignment, stint, task)
The Presidency may nevertheless have an important job to do in raising these issues, especially while the work of the Council of Ministers is being organised.
Ordförandeskapet kan ändå ha en viktig arbetsuppgift att utföra genom att ta upp dessa frågor, särskilt medan ministerrådets arbete organiseras.
He has a very specific job to do, namely maladministration, and therefore it is important that citizens understand what that term means.
Han har en mycket speciell arbetsuppgift, nämligen administrativa missförhållanden, och det är därför viktigt att medborgarna förstår vad detta begrepp betyder.
job (ayrıca: drudgery, hard work)
job (ayrıca: bite, engraving, trick, twinge)
job (ayrıca: coup, heist)
volume_up
kupp {comm. gen.}
So, contrary to what you may fear, this is not just a last-minute put-up job.
Så i motsats till vad ni kanske befarar handlar det här inte om någon kupp i sista minuten.
job (ayrıca: jerk, pull, tug, wince)
job
volume_up
knog {nö.} [gün. dil] (arbete)
job
volume_up
skum affär {comm. gen.} [ör.]
job (ayrıca: drudgery)
2. "physical location"
The mere offer of a job was to be sufficient to justify immigration rights.
Redan ett erbjudande om en arbetsplats skulle räcka till för att motivera rätt till invandring.
Creating one new job costs around ATS 1 million in my national currency.
Att skapa en ny arbetsplats kostar ca en miljon schilling i min nationella valuta.
In Belgium, the small- and medium-sized enterprises expect one redundancy per job lost at Sabena.
I Belgien förväntas de små och medelstora företagen förlora en arbetsplats per förlorat jobb i Sabena.

"job" için eşanlamlılar (İngilizce):

job

İsveççe' de "job" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe evaluation of historic facts is the job of historians and historians alone.
Utvärderingen av historiska fakta är historikernas och enbart historikernas sak.
EnglishWe will not leave the workers affected by the job restructuring out in the cold.
Vi kommer inte att lämna de arbetstagare som drabbas av omstruktureringar i kylan.
EnglishBoth Parliament and the Commission can fully participate and do the job together.
Både parlamentet och kommissionen kan delta fullt ut och gemensamt göra jobbet.
EnglishSo there is a proposal to decrease the non-wage costs which penalize job creation.
Därför föreslås lägre löneökningar vilka drabbar skapandet av arbetstillfällen.
EnglishIt is a big job, certainly a difficult job, which we should regard as a challenge!
Det är en stor, en helt visst svår uppgift, som vi borde betrakta som en utmaning!
EnglishI personally regret that the Czechs do not have the proper tools for the job.
Personligen beklagar jag att tjeckerna inte har ordentliga verktyg för jobbet.
EnglishMr Morel is doing a good job as the Special Representative, but this is not enough.
Pierre Morel gör en bra insats som särskild representant, men det räcker inte.
EnglishSteve from Luxemburg took up a job in France but continued to live in Luxemburg.
Steve från Luxemburg började jobba i Frankrike, men bodde kvar i Luxemburg.
EnglishThirteen months into the job she was dismissed without notice and without reason.
Efter att ha arbetat i tretton månader blev hon avskedad utan varsel och utan orsak.
EnglishTwo sectors in which there will be the most job opportunities in the future.
Två sektorer där flest sysselsättningstillfällen kommer att skapas i framtiden.
EnglishIt is the job, moreover, of us politicians to solve complex and difficult problems.
Dessutom är det vår uppgift som politiker att lösa komplexa och svåra problem.
EnglishBut the best way to promote job security is for companies to be successful.
Men den bästa sättet att öka jobbens säkerhet är att företagen är framgångsrika.
EnglishNowadays, statistics about job vacancies have a direct impact on financial markets.
Nuförtiden har statistik om lediga platser en direkt inverkan på finansmarknaderna.
EnglishJob uncertainty is, of course, accompanied by an increase in cases of bullying.
Otryggheten i arbetet åtföljs naturligtvis av en mer utbredd vuxenmobbning.
EnglishThe High Representative should now at last be realising what her job is all about.
Den höga representanten borde nu äntligen inse vad hennes uppdrag går ut på.
EnglishIn wishing to help women, there is a risk of penalising them in the job market.
Genom vår önskan att hjälpa kvinnorna riskerar vi att straffa dem på arbetsmarknaden.
EnglishNo, this is really a job that needs to be successfully handled at local level.
Nej, detta är nu verkligen en uppgift som måste bemästras på ort och ställe.
EnglishHowever, this is a job for the private film industry and the Member States themselves.
Det är dock en uppgift för den privata filmindustrin och medlemsstaterna själva.
EnglishIt also has enormous benefits in the fields of job creation and economic growth.
Det ger också enorma fördelar för skapande av nya arbetstillfällen och för tillväxten.
EnglishThe House has, after all, made an excellent job of stating the principles behind it.
Parlamentet har ju så utmärkt redogjort för de principer som ligger bakom det.