"jeopardise" için İngilizce-İsveççe çeviri


"to jeopardize" için sonuçlar "jeopardise" şu anda sözlüğümüzde bulunmamaktadır.
EN

"jeopardise" İsveççe çeviri

EN to jeopardize
volume_up
[jeopardized|jeopardized] {fiil}

to jeopardize (ayrıca: to endanger, to hazard, to imperil, to risk)
If we centralize everything in Brussels, we will jeopardize the European construction.
Om vi centraliserar allt till Bryssel kommer vi att äventyra hela den europeiska konstruktionen.
The regional dimension of these changes could jeopardize overall performance at national, and even European level.
De här förändringarnas regionala dimension kan äventyra de allmänna resultaten på nationell, ja t.o.m. europeisk nivå.
A too abrupt turning off of the 'EU tap ' could jeopardize the very successful performance of the Irish economy.
Om " EU-kranen " stängs av alldeles för tvärt skulle detta äventyra den irländska ekonomin mycket framgångsrika resultat.
Jag kan inte riskera mitt uppdrag.
We have deliberately refrained from submitting any amendments because we do not want to jeopardize the resolution which was adopted by majority vote in committee.
Vi har medvetet inte heller lämnat in några ändringsförslag, eftersom vi inte ville riskera den i utskottet med majoritet antagna resolutionen.
to jeopardize (ayrıca: to crimp, to dare, to face, to risk)
to jeopardize
to jeopardize

İsveççe' de "jeopardise" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI cannot therefore accept any amendments that would jeopardise this objective.
Därför kan jag inte godta några ändringar som på nytt skulle ifrågasätta detta mål.
EnglishNormal agricultural and forestry activity does not in itself jeopardise the environment.
Ett normalt jord- och skogsbruk innebär inte nödvändigtvis att miljön äventyras.
EnglishAre we not going to jeopardise the common economic and employment policy?
Påverkar kanske inte det den gemensamma politiken inom ekonomi och sysselsättning?
EnglishThey jeopardise the consolidation of the rule of law and democracy in Ukraine.
De äventyrar konsolideringen av rättsordningen och demokratin i Ukraina.
EnglishFurthermore, the new rules must not jeopardise the free circulation of trains.
Dessutom får inte de nya reglerna sätta tågens fria rörlighet på spel.
EnglishIs the ratification process in certain countries not going to jeopardise this?
Kommer inte detta att skada ratificeringsprocessen i vissa länder?
EnglishThat would jeopardise the public's understanding of these agreements.
Det kommer att hota den folkliga förståelsen för de avtal som ingås mellan EU och WTO.
EnglishOtherwise we jeopardise our progress towards our aim of continued European integration.
Annars äventyras framsteg i målen om fortsatt europeisk integration.
EnglishIt is very important that the expansion of the Schengen area does not jeopardise our security.
Det är mycket viktigt att utvidgningen av Schengenområdet inte äventyrar vår säkerhet.
EnglishWe should not therefore jeopardise this common interest and this move towards integration again.
Därför bör vi inte börja ifrågasätta denna gemensamhet, detta integrationssteg igen.
EnglishThe use of falsified medicines may cause the treatment to fail and jeopardise lives.
Användningen av förfalskade läkemedel kan göra att behandlingen misslyckas och vara livshotande.
EnglishSome even asserted that such a reference would jeopardise the Charter's proclamation.
Vissa hävdade t.o.m. att en sådan hänvisning skulle ifrågasätta ett tillkännagivande av stadgan.
EnglishWe cannot allow that item to jeopardise or weaken Agenda 2000.
Vi kan inte tillåta att denna fråga riskerar eller försvagar Agenda 2000.
EnglishWe are now therefore opening the door to poorly trained labour that may jeopardise port security.
Vi har löst dem genom att samarbeta med de stora hamnarna i grannskapet.
EnglishIn some cases that particular position could jeopardise security itself.
Det är upp till medlemsstaterna att besluta om extra åtgärder.
EnglishDeforestation and slashing and burning, however, jeopardise this extremely important role enormously.
Avskogningen, skövlingen och nedbränningen äventyrar dock denna extremt viktiga funktion.
EnglishNevertheless, these difficulties do not jeopardise the granting of discharge for the financial year 2008.
Dessa svårigheter äventyrar dock inte beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2008.
EnglishIn its present form, unfortunately, the Waste Directive will jeopardise expansion of biogas use.
I sin nuvarande form kommer avfallsdirektivet tyvärr att försvåra en utökad användning av biogas.
EnglishIn the long run this will jeopardise the EU's credibility.
I förlängningen leder detta till att EU: s trovärdighet står på spel.
EnglishIn the long run this will jeopardise the EU's credibility.
I förlängningen leder detta till att EU:s trovärdighet står på spel.

Sözlükte diğer kelimeler