EN

jar {isim}

volume_up
1. genel
jar (ayrıca: can, pot, potful, tin)
volume_up
burk {comm. gen.}
Jason, leta efter en tom burk.
And when they came back, he, still convinced they were not sick, had another jar of pills.
Och när de kom tillbaka, hade han, fortfarande övertygad om deras friskhet, en annan burk piller.
jar (ayrıca: jug, pot, potful, tub)
volume_up
kruka {comm. gen.}
Ja, jag hämtar fler krukor.
jar (ayrıca: blast, blow, bruise, buffet)
volume_up
stöt {comm. gen.}
I mean, you gotta admit, when you first meet him, it is kind of jarring.
Du måste erkänna att det är lite stötande första gången man ser honom.
jar (ayrıca: creak)
jar
2. "argument"
jar (ayrıca: conflict, dispute, interference)
jar (ayrıca: faction)
volume_up
käbbel {nö.} [gün. dil]
3. mecazi
jar (ayrıca: charge, shock, trauma)
volume_up
chock {comm. gen.}
jar (ayrıca: quiver, rock, shudder, tremble)
jar (ayrıca: quiver, shiver, tremble, tremor)

"jar" için eşanlamlılar (İngilizce):

jar

İsveççe' de "jar" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishSo for example the first text: there's a doubling of this jar-shaped sign.
Till exempel den första texten: här är en dubblering av det kannformade tecknet.
EnglishSmartUpdate failed: JAR archive has no installer file information.
SmartUpdate misslyckades: det finns ingen info om installationsfil i JAR-arkivet.
EnglishHe takes the liver when he harvests the foie gras, he sticks them in this jar and he confits it.
Han tar levern, han lägger den i burken och konserverar den i dess fett.
EnglishSmartUpdate failed: Downloaded archive is not a JAR file.
SmartUpdate misslyckades: Det nedlästa arkivet är inte en JAR-fil.
EnglishSmartUpdate failed: JAR archive failed security check.
SmartUpdate misslyckades: JAR-arkivet klarar inte säkerhetskravet.
EnglishHe, however, kept it, and he showed me something in a glass jar that is a real ecological disaster in the making.
Men han behöll det, och han visade mig något i en glasburk som är en verklig kommande ekologisk katastrof.
EnglishAnd the jar of pills he had, he said, were the tiniest little pills he could find, so small you could barely see them.
Och han sa att den burken innehöll de minsta piller han kunde få tag på, så små att de knappt syntes.
EnglishJason, we're gonna need a jar and a funnel.
EnglishAnd my dad had a third jar of pills.
EnglishIt was not the purpose of this regulation to re-open a debate on the substance of JAR: the purpose was to ensure harmonisation.
Det var inte syftet med denna förordning att på nytt öppna en debatt om substansen i JAR: syftet var att få en harmonisering.
EnglishFill every jar with water.
EnglishIn addition, it should be recognised that JAR-OPS has been implemented on a national basis and is applicable to European countries outside the EU.
Dessutom bör man var medveten om att JAR-OPS har genomförts på nationell bas och är tillämpliga för europeiska länder utanför EU.
EnglishIt is against this background that the Joint Aviation Requirements, known as JAR-OPS, agreed by the JAA in 1995, are now being transposed into European Union law.
Det är mot den bakgrunden som Joint Aviation Requirements, s.k. JAR-OPS, som fastställdes av JAA år 1995, nu införlivas i Europeiska unionens lagstiftning.
EnglishIn this regard, the JAR-OPS 1 Regulation constitutes a good basis from which we can work, with minimum changes, in order to amend the appropriate regulations.
I detta avseende utgör förordningen JAR-OPS 1 en bra bas från vilken vi kan utgå i vårt arbete med ett minimum av ändringar för att förbättra de relevanta förordningarna.
EnglishAlongside our bubble or jar, a meteor has appeared - the appearance in Africa of the President of the United States, after twenty years of US presidential silence.
Tillsammans med vår bubbla eller kupa har det dykt upp en meteor, vilken är USA: s president i Afrika, efter tjugo års tystnad från de nordamerikanska presidenterna.
EnglishThis amendment seeks to increase the required frequency of recurrent training and to so well beyond the requirements of JAR-OPS from which our proposal originates.
Ändringsförslaget försöker öka frekvensen i den återkommande utbildningen och att göra det en bra bit bortom det krav som JAR-OPS ställt och från vilket vårt förslag kommer.
EnglishAnd furthermore, there's some signs that really prefer the end of texts, such as this jar-shaped sign, and this sign, in fact, happens to be the most frequently occurring sign in the script.
Dessutom finns det några tecken som främst återfinns i slutet av texter, som det här kannformade tecknet, och det tecknet råkar faktiskt vara det vanligast förekommande tecknet i skriften.
Sözlükte diğer kelimeler