"itself" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"itself" İsveççe çeviri

EN

itself {zamir}

volume_up
itself
For the European Parliament to commit itself and mobilise itself is not enough.
Det räcker inte för Europaparlamentet att engagera sig och mobilisera sig.
Terrorism is not an ideology in itself, and neither is it a goal in itself.
Terrorism är inte någon ideologi i sig och inte heller något mål i sig.
Industry itself has to develop guarantees to protect itself from free-riders.
Industrin själv måste utveckla garantier för hur man skyddar sig mot fripassagerare.
If the European Union forgets this, it acts against itself and weakens itself.
Om EU glömmer detta motverkar unionen sig själv och försvagas.
The Union can congratulate itself on the introduction of a package of reforms.
Unionen kan gratulera sig själv till reformpaketets genomförande.
However, it is naive to believe that such a strategy will finance itself or implement itself.
Det är emellertid naivt att tro att en sådan strategi finansierar sig själv eller genomför sig själv.

İsveççe' de "itself" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe Montreal Protocol itself has had additions made to it no less than four times.
Det har även gjorts tillägg till Montrealprotokollet inte mindre än fyra gånger.
EnglishWe ask only one thing and that is that this House should set things right itself.
Vi begär bara en enda sak, och det är att parlamentet självt rättar till saker.
EnglishEverything European is based on these key foundations which define Europe itself.
Allt europeiskt är baserat på dessa viktiga grunder som definierar själva Europa.
EnglishParliament should send a delegation to Burma to assess the situation for itself.
Parlamentet bör sända en delegation till Burma för att bedöma läget på plats.
EnglishFinally, in Parliament, itself we do not fulfil this multilingualism requirement.
Slutligen uppfyller inte heller vi i parlamentet detta krav på flerspråkighet.
EnglishThis problem has shown itself in the manner described by the previous speaker.
Detta problem har fått konsekvenser på det sätt som den tidigare talaren beskrev.
EnglishThirdly, from the weakened credibility of the World Trade Organisation itself.
För det tredje genom minskad trovärdighet för själva Världshandelsorganisationen.
EnglishThese fishing agreements should be primarily negotiated by the industry itself.
Dessa fiskeriavtal borde i första hand förhandlas fram av fiskeriindustrin självt.
EnglishThe budget for the agencies is part of the budget of the European Union itself.
Budgeten för byråerna utgör en del av budgeten för själva Europeiska unionen.
EnglishThis system threatens to permanently weaken liberal democracy in Russia itself.
Detta system hotar att permanent försvaga den liberala demokratin i Ryssland.
EnglishGovernments cannot create jobs; they need to be created in the economy itself.
Regeringar kan inte skapa arbetstillfällen; de måste skapas i själva ekonomin.
EnglishThe Commission itself is now in breach of European law, so this is a complete mess.
Kommissionen själv bryter nu mot EU-lagstiftningen, så det här är en enda röra.
EnglishThe EU has not exactly covered itself in glory in this almost endless debate.
I denna näst intill oändliga diskussion har unionen inte enbart skördat lagrar.
EnglishDo we have the right to create embryos for any purposes other than for life itself?
Får man tillåta framställning av embryon för något annat syfte än livet självt?
EnglishThe first is the question of the reforms needed in the European Union itself.
Den första är frågan om de erforderliga reformerna i själva Europeiska unionen.
EnglishBefore I speak about technical measure, no one has talked about the fish itself.
Innan jag går in på tekniska åtgärder - det är ingen som har talat om själva fisken.
EnglishI say this as a point of principle to the Member States and the Council itself.
Detta säger jag principiellt med adress till medlemsstaterna och till själva rådet.
EnglishThe Council will continue to present itself very clearly to the Turkish government.
Rådet kommer att fortsätta att vara mycket tydligt mot den turkiska regeringen.
EnglishFor once that is done, much progress will also be made in relation to Cyprus itself.
När detta har gjorts kommer även stora framsteg att göras när det gäller Cypern.
EnglishThe fact that the system cannot talk to itself is also a very great weakness.
Att man inte kan tala med varandra inom systemet är också en mycket stor svaghet.