"intimately" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"intimately" İsveççe çeviri

EN intimately
volume_up
{zarf}

intimately
volume_up
intimt {zarf}
Dessa två teman är intimt förknippade med varandra.
Seen from an environmental point of view, it is also intimately linked to the next subject, namely Mrs Myller' s report.
Ur miljöhänsyn betraktat är det dessutom intimt sammankopplat med nästa ärende, nämligen Myllers betänkande.
Congestion in Central Europe and the accessibility of Europe's outlying regions are intimately linked.
Trafikstockningar i Centraleuropa och förbindelser till EU:s avlägsnaste regioner är intimt förknippade med varandra.
intimately (ayrıca: essentially, substantially)
intimately (ayrıca: ardour)
intimately

"intimately" için eşanlamlılar (İngilizce):

intimately
intimate

İsveççe' de "intimately" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe should continue with the efforts to involve those countries more intimately.
Vi bör fortsätta med ansträngningarna att få dessa länder djupare engagerade.
EnglishHowever, Europe's future is intimately linked to the fate of developing countries.
EU:s framtid är emellertid nära sammanlänkad med utvecklingsländernas öde.
EnglishI share the view that biomass energy is intimately linked to other European policies.
Jag delar uppfattningen att energi från biomassa är nära förbunden med EU:s övriga politik.
EnglishThanks to this, I am intimately familiar with their specific socially disadvantaged situation.
Tack vare detta är jag väl införstådd med deras särskilda sociala utsatthet.
EnglishSo the point I want to make is that all these things are intimately related.
Så vad jag vill säga är att alla dessa saker hänger nära ihop.
EnglishHealth and life expectancy are intimately linked to social conditions.
skriftlig. - (PT) Hälsan och den förväntade livslängden hör nära samman med de sociala förhållandena.
EnglishWe feel European, and we see our future as intimately bound up with that of the European Union.
Vi känner oss europeiska och vi anser att vår framtid är nära förbunden med Europeiska unionens framtid.
EnglishVisibility will not count for much unless it relates intimately to life and to what culture has to offer.
Synligheten är inte värd mycket om det saknas en nära förbindelse med kulturlivet och dess förslag.
EnglishSeen from an environmental point of view, it is also intimately linked to the next subject, namely Mrs Myller's report.
Det är ett oerhört viktigt betänkande, inte minst ur ett hälsoperspektiv.
EnglishSince the setting-up of the ECB we said that we would call on all authorities to cooperate as intimately as possible.
Sedan ECB bildades har vi sagt att vi ska uppmana alla myndigheter att samarbeta så nära som möjligt.
EnglishEnough to know transcription errors intimately.
Tillräckligt många för att veta allt om överföringsfel.
EnglishI'd like to touch intimately whoever thought of that.
EnglishThe use of natural resources policy is intimately linked to the way we produce our products and consume them.
Politiken om nyttjandet av naturresurser är nära knuten till det sätt vi tillverkar och konsumerar produkter på.
EnglishAll stakeholders must be intimately involved in a bottom-up approach if stock recovery is to be achieved.
Alla aktörer måste vara nära inblandade från gräsrotsnivå om en återhämtning av bestånden skall kunna bli verklighet.
EnglishWhen we deal with legislation which intimately affects human health we must exercise great care and attention.
När vi behandlar lagstiftning som direkt påverkar människors hälsa måste vi vara mycket försiktiga och uppmärksamma.
EnglishThe president of the Czech parliament and I have for many years been able to talk intimately and in confidence with one another.
Jag har sedan många år fört tillitsfulla och förtroliga samtal med den tjeckiske parlamentsordföranden.
EnglishThis funding affects our fellow citizens very intimately, it is an expression of European solidarity, the foundation of the Union.
Jag anser att en mängd åtgärder måste vidtas för att bekämpa klimatförändringen, i synnerhet genom beskattning.
EnglishMy message to the European Parliament is that REACH has shown us how intimately the work of each of us affects that of the other.
Mitt budskap till Europaparlamentet är att Reach har visat oss hur nära våra respektive arbeten påverkar övrigas.
EnglishThis proposal is intimately related to the revision of the Solidarity Fund but as yet we have seen no follow-up.
Detta förslag är nära förbundet med en omarbetning av solidaritetsfonden men trots det har vi hittills inte sett någon uppföljning.
EnglishI know that this Parliament will remain intimately involved in following the progress of the Lisbon Strategy at both EU and national level.
Jag vet att parlamentet aktivt kommer att följa Lissabonstrategins framsteg på både EU-nivå och nationell nivå.