"to induce" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to induce" İsveççe çeviri

EN to induce
volume_up
[induced|induced] {fiil}

Strong and combined international pressure of this kind is the only thing that can induce him to respond.
En sådan stark och enig internationell press är det enda som kan honom att reagera.
As Mr Dupuis precisely said, the Resolution seeks to induce the UN to introduce a worldwide moratorium.
Denna resolution syftar, precis som Dupuis sade, till att FN att nu införa ett moratorium i hela världen.
Protectionism induced by selfishness and fear will always have undesirable consequences.
Protektionism som orsakas av själviskhet och rädsla kommer alltid att oönskade konsekvenser.
These same chemical signals can be used to induce stem cells in an adult body to recreate the organ.
Samma kemiska signaler kan användas för att förmå stamceller i den vuxna kroppen att återskapa organ.
The competitive benefits will probably induce at least some of their medium-sized competitors to adopt Basel II too.
De konkurrensmässiga fördelarna kommer antagligen att förmå några av deras mellanstora konkurrenter att också införa Basel II.
The message sent by the price is essential in order to induce both producers and consumers to realign their choices towards sustainability.
Det budskap som sänds via priset är viktigt för att förmå både producenter och konsumenter att göra hållbara val.
Under pressure, new ideas can emerge, creating innovative mechanisms in order to induce development and avoid the errors that led to the crisis.
Under påtryckning kan nya idéer uppstå och innovativa mekanismer skapas för att framkalla utveckling och undvika de fel som ledde till krisen.
We have been forced to accept certain colouring agents in sweets and candies and in food products which could induce cancer and allergies, especially in children.
Vi har tvingats acceptera vissa färgämnen i godis och karameller samt i livsmedel som riskerar att framkalla cancer samt allergier, framför allt hos barn.
Furthermore, the proposal sets a strict limit for chromium -6 in cement, as chromium -6 has been shown to induce disabling and allergic eczema, especially among cement workers.
Dessutom fastställer man i förslaget en strikt gräns för krom VI i cement, eftersom krom VI har visat sig framkalla invalidiserande och allergiska eksem, särskilt bland cementarbetare.
Ionising radiation transfers energy at levels that can induce changes in any matter it penetrates and even cause irreversible damage to human cells.
Joniseringsstrålning överför energi på nivåer som kan medföra förändringar i vilket ämne som helst som den tränger igenom och kan till och med orsaka oåterkallelig skada på mänskliga celler.
to induce
In his study, Darwin actually cited a French neurologist, Guillaume Duchenne, who used electric jolts to facial muscles to induce and stimulate smiles.
I sin studie citerade Darwin en fransk neurolog, Guillaume Duchenne, som använde elektriska impulser på ansiktsmusklerna för att inducera och stimulera leenden.
The Council accepted this, and we shall now be able to do away with use of the substances for inducing rutting, something I consider to be major progress.
Rådet accepterade detta, och vi kommer nu att kunna avföra det som användning för att inducera brunst, vilket jag tycker är en stor framgång.

İsveççe' de "to induce" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe must not induce, however unintentionally, any more closures in that vital area.
Vi får inte tillåta, om än oavsiktligt, några fler stängningar på detta viktiga område.
EnglishHowever, this element is not enough to induce me to vote in favour of the report.
Detta är dock inte tillräckligt för att jag ska rösta för betänkandet.
EnglishOn the contrary, they might induce people to misjudge their own tolerance levels.
Det skulle snarare kunna leda till en felaktig personlig bedömning.
EnglishThe length of the periods of time leading up to implementation is such as to induce paralysis.
De långa tidsrymderna fram till ett genomförande är fullständigt förlamande.
EnglishHowever, it can also induce increases in speed which increase the severity of accidents.
Den kan emellertid också locka till högre hastigheter, vilket ökar olyckornas allvarlighetsgrad.
EnglishThis fact should induce us to give more aid to those countries.
Detta faktum borde föranleda oss att ge mer stöd till dessa länder.
EnglishDoes altruism induce a hedonic reward (activation of the reward regions in the brain)?
Finns det en hedonisk vinst (aktivering av hjärnans belöningscentra) att göra när man agerar altruistiskt?
EnglishKicking them in the shins, so to speak, will not induce them to move in that direction.
Det hjälper inte att så att säga sätta krokben för dem.
English5. in order to induce very strict rules regarding announcements;
5. Ytterst strikta regler bör införas för annonsering.
EnglishEven the lack of currency fluctuation that has been caused by the prospect of the euro should not induce us to sit back.
Inte ens lugnet på valutafronten med euron i sikte får göra att vi lutar oss tillbaka!
EnglishNow the practice might induce some new issues.
Den praktiska användningen kan föranleda en del nya frågor.
EnglishWhat I mean is that the prospect of short-term gains should not induce us to put our future in hock to this extent.
Jag menar nämligen att man inte bör tappa besinningen på grund av framtida kortfristiga fördelar av stora bördor.
EnglishHow, Commissioner, do we assure across the EU that these measures do not induce some distortion in competition?
Herr kommissionsledamot, hur kan vi inom unionen garantera att dessa åtgärder inte ger upphov till en snedvridning av konkurrensen?
EnglishMr President, the agenda for the Lisbon Council, which is to be held on 23 and 24 Match, is liable to induce dizziness.
Herr talman! Dagordningen för rådets möte i Lissabon, vilket kommer att hållas den 23 och 24 mars, ger anledning att känna svindel.
EnglishThe law of scarce resources will eventually induce even the United States and China to save energy and avoid CO2 emissions.
Lagen om knappa resurser kommer till slut att tvinga även Förenta staterna och Kina att spara energi och undvika koldioxidutsläpp.
EnglishI hope that as we decentralise the public relations work of the EU, we can also induce libraries to take some of it on.
Jag hoppas att vi i samband med decentraliseringen av EU: s öppenhetsarbete i högre grad kan se till att ta denna uppgift i beaktande.
EnglishHow can we induce developing countries to halt deforestation if the EU itself has an ambiguous attitude towards its own forests?
Hur kan vi övertyga utvecklingsländerna om att de måste hejda avskogningen om vi själva i EU har en oklar inställning till våra egna skogar?
EnglishThat there is the fear of asylum being abused is not a matter of doubt, but we must not allow that to induce us to betray our values.
Det är tveklöst att det råder fruktan för att asylsystemet ska missbrukas, men vi får inte låta det föranleda oss att förråda våra värden.
EnglishWhat guarantees can the Commission provide to induce producers to take part in the quota buy-back programme under Regulation (EC) 1636/98
Vilka garantier kan kommissionen ge tobaksproducenterna för deltagande i programmet för återköp av kvoter i enlighet med förordning (EG) 1636/98
EnglishThis should induce everyone actually to do something to ensure that the people at whom these programmes are aimed finally benefit from them.
Detta borde motivera alla att nu verkligen göra något för att människorna, som programmen är tänkta för, slutligen skall kunna dra nytta av dem.