EN

hit {isim}

volume_up
1. argo
hit (ayrıca: homicide, killing, murder, bump)
A year ago, their leader, Aslan Masklov, was assassinated...... in what is believed to be a ClA hit.
För ett år sen mördades deras ledare Aslan Masklov...... mordet tros ha utförts av ClA.
2. diğer
hit (ayrıca: date, match, rendezvous, visit)
Vi har träff på lastbilen vid Bonaventure.
Vänta en minut, jag har en träff.
You simply take the proton, and you hit it really sharply with an electron.
Man tar helt enkelt protonen, och träffar den väldigt skarpt med en elektron.
hit (ayrıca: bang, bat, battle, belt)
And anybody who is hit with this feels this sudden burst of heat and just wants to get out of the way.
Och alla som träffas med den känner ett snabbt slag av hetta och vill bara komma ur dess väg.
Slå en till härifrån, slag tre.
Snacka om slag under bältet!
hit (ayrıca: heist, looting, robbery, caper)
hit (ayrıca: blast, blow, bruise, buffet)
volume_up
stöt {comm. gen.}
In my study of the directive it hit me that no comprehensive harmonisation of emission measurement procedures had been called for in this connection.
När jag har studerat detta direktiv har jag stött på det faktum att man i detta sammanhang inte har förutsatt någon heltäckande harmonisering av utsläppsmätningarna.
Front designs that are capable of absorbing the impact of a pedestrian who is hit are vital in quantifying how much harm accidents would cause if they happened.
Fotgängarvänliga frontpartier som klarar av stöten av en påkörd fotgängare är av avgörande vikt när man skall kvantifiera de skador, om några, som olyckan leder till.
So DNA comes in and hits this blue, doughnut-shaped structure and it's ripped apart into its two strands.
Så DNA kommer in och stöter på denna blå, munk-liknande strukturen och den dras sönder till två strängar.
hit (ayrıca: gibe, innuendo, quip, taunt)
3. "sugar hit"
hit
volume_up
kick {comm. gen.} (sockerkick)
Then I realized that what I was getting from giving was a narcissistic hit -- that I felt good about myself.
Sen insåg jag att vad jag fick ut av välgörenheten var en narcissistisk kick - att jag kände mig som en bra människa.
4. Müzik
hit
volume_up
hit {comm. gen.}
In the light of this, we are opposed to what is known as a 'hit-no hit' system.
Vi motsätter oss mot denna bakgrund ett så kallat ”hit-no hit”-system.
Han fick en hit med sången Molly Smiles...
Och det var en stor jul-hit.
hit
SV

hit {ortak cins}

volume_up
1. Müzik
hit (ayrıca: schlager)
Vi motsätter oss mot denna bakgrund ett så kallat ”hit-no hit”-system.
In the light of this, we are opposed to what is known as a 'hit-no hit' system.
He scored a solo hit with " Molly Smiles "...
And it was a big Christmas hit.

"hit" için eşanlamlılar (İngilizce):

hit

"hit" için eşanlamlılar (İsveççe):

hit
Swedish

İsveççe' de "hit" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishRoad transport operators are being hit hard by the financial and economic crisis.
Vägtransportföretagen har drabbats hårt av den finansiella och ekonomiska krisen.
EnglishUnfortunately, sanctions often hit precisely this young and active civil society.
Tyvärr så drabbar sanktionerna ofta just detta unga och aktiva civila samhälle.
EnglishUnfortunately, young people in Romania are still one of the groups hardest hit.
Tyvärr är ungdomarna i Rumänien fortfarande en av de grupper som drabbats hårdast.
EnglishHow can these peoples, so desperately hard hit by the war, regain hope and trust?
Hur kan dessa folk som drabbats så djupt av kriget återigen få hopp och förtroende?
EnglishI know that you will be aware of these floods; they hit the whole of the Midlands.
Jag vet att ni känner till de här översvämningarna, de drabbade hela Midlands.
EnglishAs predicted by economists, 2009 was the most difficult for crisis-hit Member States.
Såsom ekonomerna förutsade var 2009 svårast för de krisdrabbade medlemsstaterna.
EnglishAnother issue which it raises is why terrorists hit certain specific countries.
En annan fråga som uppstår är varför terroristerna attackerar vissa länder.
EnglishAs we know, it was the fishing communities that were hardest hit by that disaster.
Som vi vet var det fiskesamhällena som drabbades hårdast av denna katastrof.
EnglishI could throw a rock and hit a high school boy who can run faster than 4:15.
Jag kan ta vilken kille som helst på gymnasiet som kan springa snabbare än 4,:,15.
EnglishFishermen in every European coastal region are being hit hard by this oil price rise.
Yrkesfiskare i alla europeiska kustregioner drabbas hårt av denna oljeprisökning.
EnglishFood price rises have hit the most vulnerable sections of the population hardest.
Livsmedelsprisökningarna har drabbat de mest sårbara delarna av befolkningen hårdast.
EnglishThe June List welcomes international solidarity when a country is hit by disasters.
Junilistan välkomnar internationell solidaritet när ett land drabbas av katastrofer.
EnglishAs milk producers we are suffering the effects of prices having hit an all-time low.
Som mjölkproducenter drabbas vi av att priserna har fallit till bottennivåer.
English(RO) Madam President, rising food prices hit the most vulnerable population groups.
(RO) Fru talman! Stigande matpriser drabbar de mest sårbara delarna av befolkningen.
EnglishWell, that time has come, because the mass movement has now hit the European Union.
Den tiden har nu kommit, eftersom de massiva migrationsströmmarna nu har drabbat EU.
EnglishYoung people and women are hit hardest by the trafficking and consumption of drugs.
Ungdomar och kvinnor drabbas särskilt hårt av narkotikahandeln och narkotikamissbruk.
English(PL) The financial and economic crisis has hit the poorest people the hardest.
(PL) Den finansiella och ekonomiska krisen slår hårdast mot de fattigaste.
EnglishAlas, your plans have hit a snag in the form of the will of the Irish people.
Nu har era planer tråkigt nog stött på patrull i form av det irländska folkets vilja.
English(DE) Mr President, the economic crisis has hit agricultural production hard.
- (DE) Herr talman! Den ekonomiska krisen har slagit hårt mot jordbruksproduktionen.
EnglishYou simply take the proton, and you hit it really sharply with an electron.
Man tar helt enkelt protonen, och träffar den väldigt skarpt med en elektron.