"to go by" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to go by" İsveççe çeviri

EN to go by
volume_up
{fiil}

to go by (ayrıca: to adjudge, to condemn, to damn, to decide)
I understand from this discussion that we have to go forward with simplification.
Av debatten att döma måste vi fortsätta med denna förenkling.
If the press report from last week is anything to go by, he has acquitted himself well.
Av förra veckans pressmeddelande att döma så har han gjort ett bra arbete.
But if we do that, he'll go back to judging everybody by the outside.
Men då kommer han döma folk efter utseendet igen.
to go by (ayrıca: to ensue, to follow, to monitor, to observe)
Our scientists will go the same way as the research investment.
Våra forskare kommer att följa efter forskningsinvesteringarna.
My ruling, therefore, is to go with the rapporteur and rule against Amendment No 61.
Mitt beslut är därför att följa föredraganden och besluta emot ändringsförslag 61.
It is therefore not appropriate to go down the same road.
Det är alltså inte konsekvent att försöka följa samma väg.
to go by (ayrıca: to come by, to cross, to pass, to strain)
Then you must let the legions know... their treachery... will not go unpunished.
Då måste du låta legionerna förstå... att deras förräderi... inte kan passera ostraffat.
Madam President, the peace process still has a long way to go.
Fredsprocessen måste passera flera hinder.
That is something we must not put up with nor allow to go unchallenged.
Det är något som vi inte bör finna oss i eller låta passera obemärkt.

İsveççe' de "to go by" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI have voted accordingly, so as not to go against the principle of subsidiarity.
Jag röstade i enlighet med detta för att inte bryta mot subsidiaritetsprincipen.
EnglishThe Austrian rules go far beyond the minimum standards stipulated in this report.
De österrikiska reglerna går betydligt längre än miniminivån i detta betänkande.
EnglishWe cannot go soft on independence or on price stability under any circumstances.
Vi får inte under några omständigheter ta lätt på oberoende eller prisstabilitet.
EnglishI will not go back over what Mrs Betancourt said, but it is extremely important.
Jag kommer inte att gå in på vad Ingrid Betancourt sa, men det är mycket viktigt.
EnglishClearly an obligation to encourage does not go as far as an obligation to ensure.
En plikt att uppmana är naturligtvis inte lika stark som en plikt att garantera.
EnglishThey also have to be punished by the authorities, while the perpetrators go free.
Sen ska man dessutom straffas av myndigheterna, samtidigt som förövarna går fria.
EnglishHow can we go ahead with the so-called new policies, the policies for the future?
Hur kan vi gå vidare med den så kallade nya politiken, politiken för framtiden?
EnglishThanks also go to our friends in the Socialist Group in the European Parliament.
Jag vill även tacka våra vänner i Europaparlamentets socialdemokratiska grupp.
EnglishLuckily, the Commission did not go along with this totally unrealistic proposal.
Lyckligtvis gick inte kommissionen med på detta fullständigt orealistiska förslag.
EnglishWhat happens is the boiler runs out and the heating bills go through the roof.
Vad händer om värmepannan går sönder och uppvärmningsräkningarna stiger i taket.
EnglishFirstly, my best wishes go to Mr Bowis, with whom we have worked a great deal.
För det första önskar jag John Bowis, som vi har arbetat mycket med, lycka till.
EnglishBecause in the balloon, like in life, we go very well in unforeseen directions.
Eftersom i ballongen, liksom i livet, rör vi oss lätt i oförutsedda riktningar.
English(Applause) Forty seven years on, we must go on tirelessly repeating that message.
(Applåder) 47 år senare måste vi fortfarande oförtröttligt upprepa detta budskap.
EnglishWe certainly do not have to go as far as Afghanistan to find examples of this.
Vi behöver faktiskt inte resa ända till Afghanistan för att se exempel på detta.
EnglishIf we go down that road, there will of course never be any end to such problems.
Om vi börjar med det, får man naturligtvis aldrig ett slut på den sortens problem.
EnglishAnd as you go up, those are the bigger trials, so they've got less error in them.
Och när går uppåt, så ser du de större försöken, så dessa har mindre osäkerhet.
EnglishAnd given that I have 13 minutes to do this, this is going to go kind of quick.
Och med tanke på att jag har 13 minuter att göra detta kommer det gå ganska fort.
EnglishIn fact, the Committee on International Trade decided to go ahead despite this.
Utskottet för internationell handel beslutade faktiskt att gå vidare trots detta.
EnglishThe structural imbalances which the crisis has only exacerbated go beyond debts.
De strukturella obalanser som krisen har förvärrat handlar om mer än bara skulder.
EnglishThere were many humanitarian crises in 2010: Haiti, Pakistan, and I could go on.
Under 2010 inträffade ett antal humanitära kriser, bl.a. i Haiti och Pakistan.