"genome" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"genome" İsveççe çeviri

SV

EN genome
volume_up
{isim}

1. Bioloji

genome
volume_up
genom {comm. gen.}
They're one of the two companies that makes these massive whole genome sequencing tools.
De är ett av de två företag som tillverkar verktyg för att sekvensera hela genom.
(Laughter) Do you really want to elect a president whose genome suggests cardiomyopathy?
(Skratt) Vill ni verkligen välja en president vars genom tyder på hjärtmuskelsjukdom?
If we compare my genome to the genome of you, approximately every 1,200, 1,300 letters will differ between us.
Och vi jämför mitt genom med ert genom, så kommer ungefär var 1.200 till 1.300:e ~~~ bokstav skilja mellan oss.

İsveççe' de "genome" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English(Laughter) The prospect of using the genome as a universal diagnostic is upon us today.
(Skratt) Möjligheten att använda genomet för universell diagnostik ligger för oss idag.
EnglishWe have something called the Genome 100 -- 100 individuals we're sequencing as part of that.
Vi har något som heter Genome 100 -- 100 personer som vi avkodar som en del av det.
EnglishI should like to draw your attention to the pioneering area of research into the human genome.
Jag vill göra er uppmärksamma på det banbrytande arbete som utförs inom genforskningen.
EnglishThe human genome and its sequences should not be patentable.
Det bör inte vara möjligt att patentera det mänskliga genetiska materialet och dess sekvenser.
EnglishAdditionally, last year the French government proclaimed its disagreement with the 'genome' directive.
Förra året utropade sålunda den franska regeringen sin oenighet med direktivet om arvsmassa.
EnglishThe Human Genome Project started in 1990, and it took 13 years.
Det s.k. Humangenomprojektet startade 1990, och det tog 13 år.
EnglishAdditionally, last year the French government proclaimed its disagreement with the 'genome ' directive.
Förra året utropade sålunda den franska regeringen sin oenighet med direktivet om arvsmassa.
EnglishAnd so just to give you a picture of what this looks like, the Human Genome Project: 3 gigabases, right.
Och bara för att ge er en bild av hur detta ser ut, Human Genome Project: 3 miljarder baspar.
EnglishGuys, this would never have happened without whole genome sequencing.
Det här skulle aldrig ha hänt utan genomsekvensering.
EnglishAnd remember that we've assayed all the 25,000 genes in the genome and have all of that data available.
Och kom ihåg att vi har undersökt alla 25 000 generna i genomet och har tillgång till all den datan.
EnglishPreserving the genome of these fungi in the old-growth forest I think is absolutely critical for human health.
Att bevara genomet hos dessa svampar i urskogen tror jag är kritiskt för den mänskliga hälsan.
EnglishThis is just one more disastrous sign for genome research and for million of patients in Europe.
Detta är bara ytterligare ett i raden av bistra nederlag för genforskningen och för miljontals patienter i Europa.
English(Laughter) And so 15 years, actually, and about four billion dollars later, the genome was sequenced and published.
(Skratt) Och så 15 år och ungefär fyra miljarder dollar senare, var genomet sekvenserat och publicerat.
EnglishLadies and gentlemen, I present to you the human genome.
EnglishReserving that right for individuals would enable them to monopolize knowledge of the uses and applications of the genome.
Att undanhålla enskilda personer denna rätt skulle innebära att föranleda en monopolisering av vetenskapens fördelar och användbarhet.
EnglishIn the cloning process the cloning genome is inevitably damaged. This makes the clone susceptible to diseases and parasites.
Det är ofrånkomligt att klonens kromosomuppsättning skadas i kloningsprocessen, vilket gör den mottaglig för sjukdomar och parasiter.
EnglishYesterday scientists and researchers from all over the world announced that they had completely decoded the human genome.
I går tillkännagav vetenskapsmän och forskningspolitiker från hela världen att man fullständigt lyckats dechiffrera den mänskliga genen.
EnglishAnd very importantly, with the introduction of sexual reproduction that passes on the genome, the rest of the body becomes expendable.
Och mycket viktigt, med introduktionen av den sexuella fortplantningen som för arvsmassan vidare, så blir resten av kroppen överflödig.
EnglishI think that neither euphoria at the human genome project nor total rejection of genetically-modified plants is called for.
Jag anser att varken euforin när det gäller projektet med den mänskliga genen eller det totala avvisandet av genetiskt modifierade växter är rimlig.
EnglishIt won't be very long before the reality will be the 1,000-dollar human genome, and it will be increasingly available for everyone.
Det kommer inte att dröja länge förrän det blir verklighet att få fram arvsmassan för 1.000 dollar, och det kommer bli alltmer tillgängligt för alla.