"general idea" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"general idea" İsveççe çeviri

EN general idea
volume_up
{isim}

general idea (ayrıca: chronicle, outline, overview, review)
volume_up
översikt {comm. gen.}

İsveççe' de "general idea" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe general idea here, by the way, is that we actually don't know our preferences that well.
Den övergripande idén här är att vi inte egentligen känner till våra preferenser.
EnglishBut the general idea is that they all fit into this knowledge map.
Den övergripande tanken är att allt ska passa för dessa kunskapsluckor.
EnglishAdmittedly, I cannot expect you to give specific figures, but I would like to have a general idea.
Jag förväntar mig inte några konkreta siffror utan ett generellt uttalande.
EnglishI am in favour of the general idea of the protection order.
Jag stöder den övergripande idén med en skyddsorder.
English.– Who could disagree with the general idea of protecting wild animal species, some of which are in danger of extinction?
   .– Vem håller inte med om grundtanken att skydda vilda djur, varav en del löper risk att utrotas?
EnglishThis would provide us with a proper instrument with which to put in place the general idea, which apparently is agreed.
På så sätt får vi ett instrument för att genomföra den grundläggande avsikten, som det till synes råder samtycke om.
EnglishBut you get the general idea of the product.
EnglishThe general idea behind a cod by-catch fishery is that, for as long as cod is not recovered, you do not target cod.
Den allmänna idén bakom ett fiske med bifångst av torsk är att så länge torsken inte är återställd inriktar man sig inte på torsk.
EnglishI did vote in favour of the motion for a resolution, as the general idea of cost efficiency in the EU is raised many times.
Jag röstade för resolutionsförslaget, eftersom den allmänna tanken på kostnadseffektivitet i EU har tagits upp många gånger.
English. - I voted in favour of the motion for a resolution as the general idea of cost efficiency in the EU is brought up.
skriftlig. - (EN) Jag har röstat för resolutionsförslaget, eftersom man har tagit upp den allmänna tanken om kostnadseffektivitet i EU.
EnglishI am therefore pleased to see that there is general agreement on the idea that priority should be given to converting the mandate into a Treaty.
Det gläder mig därför att se att det råder allmän enighet när det gäller att vi bör prioritera omvandlingen av mandatet till ett fördrag.
EnglishIt will allow us to get a general idea of the way in which migratory flows should be addressed within a common European policy.
Den kommer att göra det möjligt att urskilja allmänna riktlinjer för hur frågan om migrationen skall angripas, inom ramen för en gemensam europeisk politik.
EnglishI also agree with the general idea that underlies the two additional amendments that have been tabled in the House, Nos 9 and 10.
Jag håller också med om den generella tanke som döljer sig bakom de två andra ändringsförslag som har lagts fram i parlamentet, nämligen ändringsförslag 9 och 10.
EnglishI am also delighted that the EU Member States have given their general backing to the idea of visa liberalisation with the West Balkan countries.
Jag är också glad över att EU:s medlemsstater har gett sitt generella stöd till tanken om en förenkling av viseringsförfarandet för länderna på västra Balkan.
EnglishBut it is important to put the matter into perspective so that the general idea is not spread that somehow there is a deterioration in standards, inadvertent or deliberate.
Men det är viktigt att få perspektiv på frågan så att man inte börjar sprida en allmän uppfattning om att normerna försämras, avsiktligt eller oavsiktligt.
EnglishWe are running the risk of producing a two-tier society of pupils and students, which conflicts with the old idea of general and free compulsory schooling.
Hos oss löper vi framför allt risk att bland elever och studenter skapa ett klassamhälle, vilket ju strider mot den gamla idén om införandet av en allmän och kostnadsfri skolplikt.
EnglishMr President, in previous debates here last November and in April of this year I supported the general principles behind the idea of directives on working time and I still do so.
Herr talman! I tidigare debatter här i november förra året stödde jag de allmänna principerna bakom idén med ett direktiv om arbetstiden och jag gör det fortfarande.
EnglishAllow me to sum it up as follows: it basically reflected Parliament's support for the general position, for the Commission's general concept, for the general idea.
Låt mig sammanfatta den på följande vis: I grund och botten återspeglade den parlamentets stöd för den allmänna ståndpunkten, för kommissionens generella koncept, för den allmänna idén.
EnglishAlthough in general I support the idea that the transport sector must also carry its share of renewable energy, I believe that there are a couple of pitfalls that we need to be aware of.
Även om jag rent generellt stöder idén om att transportsektorn måste bära sin del av den förnybara energin, menar jag att det finns ett par fallgropar som vi bör vara medvetna om.