"fundamental" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"fundamental" İsveççe çeviri

SV

"fundamental" İngilizce çeviri

EN fundamental
volume_up
{isim}

fundamental (ayrıca: account, bar, base, basis)
volume_up
grund {comm. gen.}
Without this fundamental legal basis our actions will not allow us to be coherent.
Utan denna fundamentala rättsliga grund kan vi inte agera konsekvent.
It is fundamental because of what happened the other evening outside this Chamber.
Det är mycket viktigt på grund av vad som hände utanför denna kammare häromkvällen.
Others say that the report has its basis in the Charter of Fundamental Rights.
Andra säger att betänkandet har sin grund i stadgan om de grundläggande rättigheterna.
fundamental
volume_up
grundprincip {comm. gen.}
He was so right to remind us all of the fundamental principle that underlines the EU.
Han hade helt rätt när han påminde oss alla om den grundprincip som EU vilar på.
Wide choice at a fair price is a fundamental principle of EU farm policy.
Brett urval till rimliga priser är en grundprincip i EU:s jordbrukspolitik.
I believe we must see that as an absolutely fundamental principle.
Jag anser att vi måste betrakta det som en absolut grundprincip.

"fundamental" için eşanlamlılar (İngilizce):

fundamental

"fundamental" için eşanlamlılar (İsveççe):

fundamental

İsveççe' de "fundamental" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt is time we took a fundamental look at our position and our approach to these.
Det är på tiden att vi funderar allvarligt på vår ställning och vårt agerande.
EnglishThe ÍÁÔÏ and European Union operation has not resolved any fundamental problems.
Natos och Europeiska unionens satsning har inte löst något väsentligt problem.
EnglishSince the beginning of the CAP there have been fundamental changes to its tasks.
Den gemensamma jordbrukspolitikens uppdrag har sedan starten förändrats i grunden.
EnglishAlthough the conditions may be positive, they do not resolve the fundamental issue.
Även om villkoren eventuellt kan vara positiva, så löser de inte grundproblemet.
EnglishThese measures do, of course, have a fundamental influence on the number of donors.
De här åtgärderna påverkar naturligtvis antalet donatorer på ett avgörande sätt.
EnglishThe free movement of persons is one of the fundamental accomplishments of the EU.
Den fria rörligheten för personer är en av de viktigaste saker som EU har uppnått.
EnglishThat is the aim of the Agency for Fundamental Rights which is to be set up soon.
Detta är syftet med den byrå för de mänskliga rättigheterna som snart ska inrättas.
EnglishIt is naturally fundamental to the WTO talks that they should be transparent.
Det är en naturlig utgångspunkt att WTO-förhandlingarna måste bygga på öppenhet.
EnglishThis is a crucial choice of society which is fundamental to European identity.
Det är ett viktigt val för samhället som borde grunda den europeiska identiteten.
EnglishThis also concerns the fundamental idea of European cooperation - free movement.
Det här handlar dessutom om grundtanken med Europasamarbetet - fri rörlighet.
EnglishThe compromise resolution before us deals with a number of fundamental questions.
Kompromissresolutionen som föreligger går in på ett antal principiella frågor.
EnglishIn the meantime, we need to know more about certain fundamental issues, such as:
Det är dock nödvändigt att ta reda på mer om vissa väsentliga frågor. Till exempel:
EnglishThat is a fundamental element and also the basis of further discussions with Serbia.
Detta är en central faktor och även grunden för vidare diskussioner med Serbien.
EnglishAnd the fundamental lesson, I believe, is that design truly is a contact sport.
Jag tror att den djupa insikten är att design sannerligen är en kontaktsport.
EnglishI do not agree, of course, with the fundamental premise of Mr Kreissl-Dörfler.
Jag instämmer givetvis inte med Kreissl-Dörflers fundamentalistiska premisser.
EnglishThe constitutional block in Albania was the fundamental reason for this mission.
Det konsitutionella dödläget i Albanien var det viktigaste skälet till vårt uppdrag.
EnglishWe have heard some very fundamental, harsh criticism of the bureaucratic procedures.
Vi har hört en del väldigt väsentlig och hård kritik av byråkratiska förfaranden.
English   – Trade is a fundamental instrument in the current international context.
   – Handel är ett fundamentalt instrument i det rådande internationella läget.
EnglishI should like at this point to return to one aspect I consider more fundamental.
Jag skulle här vilja återkomma till en annan aspekt som för mig förefaller viktigare.
EnglishI think that the time is ripe to make fundamental changes in our civilization.
Jag tror att tiden är mogen för fundamentala förändringar i vår civilisation.