"existence" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"existence" İsveççe çeviri

EN existence
volume_up
{isim}

existence (ayrıca: animation, bustle, carcass, life)
volume_up
liv {nö.}
There is no doubt about the existence of a growing cocktail of chemicals in our daily lives.
Det råder inga tvivel om att det finns en växande mängd kemikalier i vårt dagliga liv.
This foundation is a guaranteed right for everyone to have a basic education and a worthwhile existence.
Denna grund utgörs av en garanterad rätt för alla till grundutbildning och ett människovärdigt liv.
I have come to the conclusion that the existence of this Charter will not essentially enrich our lives.
Jag har kommit till slutsatsen att förekomsten av denna stadga inte kommer att väsentligt berika våra liv.
existence (ayrıca: being, life, subsistence)
volume_up
existens {comm. gen.}
In a question like climate change, the European Union justifies its existence.
I en fråga som klimatförändring är Europeiska unionens existens berättigad.
That is why the EU's existence has enhanced the power of Ministers and Secretaries of State.
Därigenom har EU: s existens ökat ministrarnas och departementschefernas makt.
The existence of the internal market justifies striving for common competition regulations.
Den inre marknadens existens rättfärdigar strävandet mot rättvisa konkurrensförhållanden.
existence (ayrıca: being, life, subsistence)
volume_up
tillvaro {comm. gen.}
In his eyes, the European Union still stands for human rights and a dignified existence.
I hans ögon står Europeiska unionen fortfarande för mänskliga rättigheter och en värdig tillvaro.
Otherwise it can be a severe impediment to our existence.
I annat fall kan den utgöra ett allvarligt hinder för vår tillvaro.
We constantly obstruct their path towards enjoying a full human existence.
Vi lägger ständigt hinder i vägen för dem i deras strävanden att åtnjuta en fullvärdig mänsklig tillvaro.
existence
Those who succeed in entering the EU illegally then have to endure a miserable existence.
Tillvaron för dem som lyckas ta sig in i EU illegalt är inte heller acceptabel.
As we all know, organ transplants can save lives and improve the day-to-day existence of many of our fellow citizens.
Som vi alla vet kan organtransplantationer rädda liv och förbättra den dagliga tillvaron för många av våra landsmän.
Other tasks include developing methods for relatives and carers to relate to those suffering from dementia so that for all concerned existence is given life and meaning.
Till uppgiften hör också att utveckla metoder för hur anhöriga och vårdare skall förhålla sig till den demenssjuke så att tillvaron för alla berörda ges liv och mening.
existence (ayrıca: incidence, occurrence)
volume_up
förekomst {comm. gen.}
No one has been able to prove their existence in Romania.
Ingen har kunnat bevisa deras förekomst i Rumänien.
The existence of these networks confirms the need for a common judicial area.
Förekomsten av dessa nät bekräftar behovet av ett gemensamt rättsligt område.
The existence of neutral countries obstructs integration in the second pillar.
Förekomsten av neutrala länder försvårar integrationen inom andra pelaren.
existence (ayrıca: maintenance, provision, support, sustentation)
volume_up
försörjning {comm. gen.}

"existence" için eşanlamlılar (İngilizce):

existence

İsveççe' de "existence" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishEurope's performers often live a very precarious existence at the best of times.
EU:s artister lever ofta under mycket osäkra villkor även under de bästa tider.
Englishfirstly, the existence of geographical and demographic peculiarities in regions;
För det första förekomsten av geografiska och demografiska särdrag i regioner.
EnglishAs you know, this proposal is already in existence and was even accorded urgency.
Som ni vet finns redan detta förslag, och det har även erkänts vara brådskande.
EnglishConsumers in the European Union must know of the existence of the food authority.
Konsumenterna i Europeiska unionen måste veta att livsmedelsmyndigheten finns.
EnglishWe are the only supranational directly elected legislative house in existence.
Vi är det enda exemplet på en direktvald övernationell lagstiftande församling.
EnglishFirstly, the over one thousand agreements already in existence must be retained.
För det första måste de över 1 000 avtal som redan existerar få finnas kvar.
EnglishInstead, they rebuilt Europe and made Europe the finest continent in existence.
I stället byggde de upp Europa och gjorde Europa till den bästa kontinent som finns.
EnglishOur main concern was always about the existence of the provisional legislature.
Vår största oro var alltid existensen av den provisoriska lagstiftande församlingen.
EnglishThis is absurd, because it threatens the very existence of this advantage for women.
Detta är absurt eftersom det hotar själva existensen av denna fördel för kvinnor.
EnglishThe existence of these networks confirms the need for a common judicial area.
Förekomsten av dessa nät bekräftar behovet av ett gemensamt rättsligt område.
EnglishIn Montenegro, for example, the existence of homosexuality is finally being recognised.
I Montenegro har man till exempel äntligen erkänt förekomsten av homosexualitet.
EnglishIt was on this basis that the per hectare compensatory payments came into existence.
Det är mot denna bakgrund som de ytrelaterade kompensationsbetalningarna uppkommit.
EnglishWe know that there are innovative systems now in existence amongst many Member States.
Vi känner till att det finns innovativa system som används i många medlemsstater.
EnglishOnly thus can we guarantee the continued existence of the European agriculture model.
Bara på så vis kan vi garantera den europeiska jordbruksmodellens fortbestånd.
EnglishThe existence of nationally-geared protection systems is without a doubt part of this.
Existensen av nationellt inriktade säkerhetssystem är utan tvekan en del av detta.
EnglishIf we fail to do so, we will have lost some of the justification for our own existence.
Om vi inte lyckas med det, har vi förlorat en del av vårt existensberättigande.
EnglishThe existence of neutral countries obstructs integration in the second pillar.
Förekomsten av neutrala länder försvårar integrationen inom andra pelaren.
EnglishWithout our support, this small agricultural holding could not stay in existence.
Utan något stöd skulle detta lilla jordbruksföretag inte kunna existera.
EnglishIt is to be met in 2005 when both the aforementioned states should be in existence.
Målet skall vara uppfyllt 2005, då de båda nämnda staterna skall existera.
EnglishThe professions are the most important productive social group in existence.
Yrkesgrupperna är den viktigaste produktiva gruppen som finns socialt sett.

Sözlükte diğer kelimeler