"to exclude" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to exclude" İsveççe çeviri

EN to exclude
volume_up
[excluded|excluded] {fiil}

to exclude (ayrıca: to forbid)
volume_up
utesluta [uteslöt|har uteslutit] {fi.} (inte ta med, stänga ute)
It is absolutely pointless to exclude the European Parliament from that discussion.
Det är absolut meningslöst att utesluta Europaparlamentet från den diskussionen.
If occupation continues, the government will not exclude violent resistance.
Om ockupationen fortsätter kommer regeringen inte att utesluta våldsamt motstånd.
But it would be a form of discrimination to exclude a priori all homosexuals.
Men det skulle vara diskriminerande att i förväg utesluta alla homosexuella.
to exclude
volume_up
undanta [undantog|har undantagit] {fi.} (inte ta med, stänga ute)
To exclude pages from your search, use a minus sign before the operator.
Om du vill undanta sidor från din sökning använder du ett minustecken före operatorn.
The intention of Parliament's proposal is to exclude this opt-out option.
Parlamentets förslag går ut på att undanta denna opt out-möjlighet.
In particular, we were very happy that the amendment to exclude the music industry was adopted.
Vi blev i synnerhet glada över att ändringsförslagen om att undanta musikbranschen antogs.
to exclude
volume_up
utestänga {fi.} (inte ta med, stänga ute)
It is completely wrong to exclude minority languages from this initiative.
Det är fullständigt fel att utestänga minoritetsspråk från detta initiativ.
Every effort is being made to exclude parliaments and hold back information.
Man gör allt för att utestänga parlamenten och undanhålla information.
It should exclude Iran from all the international organisations it can.
Det bör utestänga Iran från så många internationella organisationer som möjligt.
We are arguing that we should not automatically exclude it.
Vi hävdar att vi inte automatiskt bör exkludera den.
Indeed, from now on, it will be possible to exclude hazardous substances more quickly, which will benefit humans and the environment.
Från och med nu kommer man att kunna exkludera farliga ämnen mycket snabbare, vilket kommer att gynna både människa och miljö.
First of all, on the issue of Kaesong, I think that Mr Ford's formulation - that we should not automatically exclude Kaesong - is the right approach to take.
För det första, när det gäller Kaesong, anser jag att Glyn Fords ord, att vi inte automatiskt bör exkludera Kaesong, är rätt förhållningssätt.
to exclude (ayrıca: to drop, to eliminate, to omit, to miss out)
At the same time, activities outside Community competencies had to be excluded.
Samtidigt var det nödvändigt att utelämna verksamhet utanför gemenskapens behörighetsområden.
Let us not be hypocritical, and let us ask ourselves what is the intellectual basis for excluding Turkey.
Låt oss inte hyckla, utan låt oss fråga oss själva vad som är den intellektuella grunden för att utelämna Turkiet.
In order to maintain the integrity of our proposal, we must reject Amendment No 25, which seeks to exclude urban passenger transport from the scope of the directive.
För att bevara integriteten i vårt förslag måste vi avvisa ändringsförslag 25, enligt vilket man försöker utelämna passagerartrafik inom tätorter från att omfattas av direktivet.

İsveççe' de "to exclude" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishDuties at work must not exclude anyone from his or her own family or from society.
Yrkeskraven från inte separera någon från den egna familjen eller från samhället.
EnglishThe Commission does not exclude using the dispute settlement mechanism of the WTO.
Kommissionen utesluter inte möjligheten att utnyttja WTO:s mekanism för tvistlösning.
EnglishControl and independence exclude each other: you cannot have both at the same time.
Kontroll och oberoende utesluter varandra. Man kan inte ha bägge samtidigt.
EnglishSecondly, let us exclude nickel from the parts of the coins open to touch.
Låt oss för det andra ta bort nicklet från de delar av myntet som kan beröras.
EnglishAt the same time, it is especially important to exclude any scope for social dumping.
Den viktigaste angelägenheten därvidlag är att den sociala dumpningen sätts ur spel.
EnglishThese two things do not exclude each other; on the contrary, they are complementary.
De båda sakerna utesluter inte varandra – tvärtom kompletterar de varandra.
EnglishDoes this have to cover them, or would we be better advised to exclude them?
Måste de omfattas av detta paket eller är det bättre om de lämnas utanför?
EnglishThis forms a framework for decisions, but does not exclude anyone from the market.
Det bildar en ram för beslutet, men utesluter inte någon från marknaden.
EnglishDoes it want to exclude the European Parliament!
Är det detta kommissionen har för avsikt att göra, att åsidosätta Europaparlamentet?
EnglishThese amendments also exclude anyone with close links to a conglomerate.
Dessa ändringsförslag utesluter också alla med nära band till ett konglomerat.
EnglishThey exclude from the calculation, however, citizens living outside Europe.
De tar emellertid inte med medborgare som bor utanför EU i beräkningarna.
EnglishIs cultural exception really sufficient if we only exclude the audiovisual sector?
Räcker undantaget för kulturen verkligen när man endast utesluter det audiovisuella området?
EnglishIf we exclude 50 per cent of the population, we shall not obtain a sustainable peace.
Om vi utesluter 50 procent av befolkningen, får vi ingen hållbar fred.
EnglishAfter the Council met it was decided to exclude these extremely important requirements.
Efter det att rådet träffats beslöts det att dessa oerhört viktiga krav skulle tas bort.
EnglishI strongly resent those provisions which exclude the 'farmer's privilege '.
Jag misstycker starkt till de föreskrifter som inte tar med " jordbrukarnas privilegium ".
EnglishWe must be careful not to exclude other kinds of violence, but in what sense?
Vi måste vara försiktiga så att vi inte undantar andra våldsformer, men i vilken bemärkelse?
EnglishHowever, no directive can ever be so safe as to exclude any possibility of abuse.
Men inget direktiv kan någonsin vara så säkert att det utesluter alla möjligheter till missbruk.
EnglishAmendments 17 and 80 also propose again to exclude games of chance.
I ändringsförslagen 17 och 80 föreslås återigen att hasardspel ska undantas.
EnglishI do not know on what criteria that decision to exclude all of the other languages was taken.
Jag vet inte på vilka kriterier ni grundade detta beslut och uteslöt alla andra språk.
EnglishThe rapporteur has also mentioned a compromise to exclude agriculture.
Föredraganden har också nämnt en kompromiss som innebär en uteslutning av jordbruksområdet.