"to employ" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to employ" İsveççe çeviri

EN to employ
volume_up
[employed|employed] {fiil}

They are also allowed to establish professorships (chairs) and employ professors.
Har rätt att inrätta professurer (professorstjänster) och anställa professorer.
They are willing to employ workers from countries such as Ukraine and Belarus.
De är villiga att anställa arbetstagare från länder som Ukraina och Vitryssland.
The majority of companies in Ireland in that sector would employ 80 people or less.
Majoriteten av företagen i den sektorn i Irland skulle anställa 80 personer eller mindre.
to employ (ayrıca: to engage, to use, to brief, to hire)
I now have to pay a substantial sum each year to employ an external accountant to provide that accountability.
Jag betalar nu en ansenlig summa varje år för att anlita en extern revisor för att kunna uppfylla min redovisningsskyldighet.
. - I voted against this simply because I do not want the EU telling me who I can and who I cannot employ or engage.
. - (EN) Jag röstade mot detta betänkande helt enkelt för att jag inte vill att EU ska tala om för mig vem jag kan och inte kan anställa eller anlita.
The availability, in particular, of workers with higher qualifications and more diversified skills will encourage more enterprises to employ temporary workers.
Tillgången till välmeriterade arbetstagare med en bred kompetens kommer att uppmuntra fler företag att anlita tillfällig arbetskraft.
All efforts in this direction must, above all, be focused on employing young people.
Alla bemödanden i den riktningen måste framför allt inriktas på att sysselsätta unga människor.
The entire food chain in Finland is estimated to employ approximately 300 000 people, which is some 13% of the employed workforce.
Hela livsmedelskedjan i Finland beräknas sysselsätta ungefär 300 000 personer, dvs. drygt 13 procent av lönearbetarna.
How many people does the Commission employ to conduct ex-post audits?
Hur många personer inom kommissionen är sysselsatta med efterhandsrevisioner?
to employ
Madam President, one of the most effective strategies the EU can employ in Bali is to lead by example.
En av de mest effektiva strategier som EU kan använda sig av på Bali är att föregå med gott exempel.
Above all, the radio must be employed as a means of information to reach everybody.
Framför allt måste man använda sig av radion som ett informationsmedium, som når in i alla vrår.
Secondly, respecting the subsidiarity principle, because there are certain important areas that cannot relinquish the right to employ subsidiarity.
För det andra att subsidiaritetsprincipen respekteras eftersom det finns vissa viktiga områden där man inte kan avstå från rätten att använda sig av subsidiaritet.
to employ (ayrıca: to use, to utilize)
to employ
to employ

İsveççe' de "to employ" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe must therefore employ every possible measure to prevent such accidents.
Varje år omkommer 42 000 människor på vägarna i olyckor som inträffar varje dag.
EnglishWe must therefore employ every possible measure to prevent such accidents.
Varje år omkommer 42 000 människor på vägarna i olyckor som inträffar varje dag.
EnglishThis will make it easier for users of your sheets to employ them correctly.
På så sätt gör du det lättare för användarna att använda tabellen på rätt sätt.
EnglishWe need to employ a flexible system, and the subsidies we pay will go up and down.
Vi behöver ett flexibelt system så att bidragen vi betalar kommer att gå upp och ner.
EnglishMrs Theorin, you know what possibilities are available and what instruments we employ.
Ni känner väl till de möjligheter vi har och de medel vi satsar, fru ledamot.
EnglishThey should cover all categories of legislative proposal and employ a clear methodology.
De bör omfatta alla kategorier av lagstiftningsförslag och följa en klar metod.
EnglishThey make up 99% of all our companies in Europe and employ 100 million people.
Det är 99 procent av alla våra företag i Europa och sysselsätter 100 miljoner människor.
EnglishTemporary employment agencies employ some three million people in the European Union.
Bemanningsföretag sysselsätter omkring tre miljoner människor inom Europeiska unionen.
EnglishMost credit rating agencies employ children who can barely read a balance sheet.
De flesta kreditvärderingsinstitut anställer barnungar som knappt kan tyda en balansräkning.
EnglishIn 2000, the agencies employed 1 219 people, whereas, today, they employ 4 794.
År 2000 hade byråerna 1 219 anställda, i dag har de 4 794 anställda.
EnglishFor this purpose, we will need to employ all the forces in rural areas.
För det ändamålet måste vi dock vända oss till alla krafter på landsbygden.
EnglishWe must employ a great deal of patience and determination to make a difference.
Vi måste arbeta med detta med mycket tålamod och stor beslutsamhet.
EnglishThese employ 66 per cent of workers and generate 55 per cent of turnover.
Dessa sysselsätter 66 procent av de anställda och genererar 55 procent av omsättningen.
EnglishThey represent 99% of companies and employ over 100 million people.
De utgör 99 procent av företagen och sysselsätter över 100 miljoner människor.
EnglishThe question is rather, what means do we wish to employ in order to achieve this objective.
Frågan är i stället, vilka medel vi vill använda för att nå vår målsättning.
EnglishWe therefore need to employ all possible means and use them to the full.
Därför måste vi sätta in alla instrument vi har och utnyttja dem så mycket som möjligt.
EnglishIt involves more than 2 600 companies that employ over 72 000 workers.
Marknadsreaktionen har varit omedelbar under dessa första två månader 2005.
EnglishNow we are placing the responsibility on employers who employ people with no documents.
Nu lägger vi över ansvaret på arbetsgivarna som anställer papperslösa.
EnglishThe responsibility for this lies with animist witch doctors and the gangs they employ.
Ansvaret ligger hos animistiska medicinmän och de gäng som de lejer.
EnglishFirstly, an enormous effort to employ the most effective reduction instruments.
För det första, en enorm ansträngning för att sätta in de mest effektiva reduceringsinstrumenten.